Najczęściej zadawane pytania

Działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: 7.4.1.1. "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"
                        7.4.1.2. "Kształtowanie przestrzeni publicznej"

Poddziałanie 7.6: Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej

Typ operacji 7.6.1: "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego"  

1. Jaki akt prawny określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej dla przedmiotowego typu operacji?

Jest to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1737 oraz z 2018 r. poz. 154)

2. Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego"?

 • Gmina - jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o przyznanie pomocy we wszystkich trzech typach operacji.
 • Instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST - może realizować operacje polegające na budowie, przebudowie lub wyposażeniu obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury oraz odnawianiu lub poprawie stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

3. Gdzie można realizować operację?

Pomoc może być przyznana jeśli operacja będzie realizowana na obszarze należącym do:
a) gminy wiejskiej lub
b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców, lub
c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.

4. Jaki zakres pomocy jest objęty dofinansowaniem?

Pomoc może być przeznaczona na operacje w zakresie:

 1. budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;
 2. kształtowania przestrzeni publicznej;
 3. odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

5. Jakie koszty można uznać za kwalifikowalne?

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.1)), zwane dalej "kosztami ogólnymi",
 2. budowy lub przebudowy obiektów budowlanych lub prac konserwatorskich lub restauratorskich,
 3. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne-  wyposażenia, stanowiącego eksponaty,
 4. zakupu obiektów budowlanych - w przypadku operacji w zakresie odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne,
 5. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 3 i 4, w tym materiałów i roślin wieloletnich - w przypadku operacji w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej,
 6. zakupu usług,
 7. podatku od towarów i usług (VAT), który jest kwalifikowalny zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

- które są uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu.

6. Jaka jest forma pomocy?

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, która jest wypłacana przez ARiMR po zrealizowaniu inwestycji. Pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, łącznie na wszystkie operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego", wynosi 500 000 zł na miejscowość.

7. Jakie są kryteria wyboru?

Samorząd Województwa, który ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy przyznaje operacji punkty, które będą decydować o kolejności na liście przysługiwania pomocy.

 • O kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:
 1. operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawczych lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez okres trwałości operacji - 4 punkty;
 2. wysokość podstawowego dochodu podatkowego gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na mieszkańca, obliczanego zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy - od 1 do 3 pkt;
 3. operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla zróżnicowanych grup odbiorców - 3 punkty;
 4. operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu w energię elektryczną oraz cieplną - 3 punkty;
 5. operacja przewiduje powstanie i utrzymanie miejsc pracy przez okres trwałości operacji, albo ich utrzymanie przez ten okres - 1 do 3 pkt;
 6. gęstość zaludnienia w gminie ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej - od 1 do 2 pkt;
 7. średnia stopa bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;
 8. operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) - 1 punkt.
 9. kryteria regionalne - maksymalnie 12 punktów.
 • O kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:
 1. operacja jest uzupełnieniem zrealizowanej albo będącej w trakcie realizacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy inwestycji finansowanej z udziałem środków publicznych - od 1 do 3 pkt;
 2. liczba noclegów udzielanych turystom przypadających na 1000 zamieszkałych osób, według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej - od 1 do 3 pkt;
 3. operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa w tym rozwiązań architektonicznych, technicznych lub technologicznych - 3 punkty;
 4. operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną oraz cieplną - 3 punkty;
 5. opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczącej przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy - 3 punkty;
 6. układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków - 2 punkty;
 7. gęstość zaludnienia w gminie ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej - od 1 do 2 pkt;
 8. operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - 1 punkt;
 9. kryteria regionalne - maksymalnie 12 punktów.
 • O kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:
 1. do wniosku o przyznanie pomocy załączono opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków o złym stanie technicznym zabytku i konieczności natychmiastowego podjęcia prac o charakterze interwencyjnym - 5 punktów;
 2. wielkość dotychczas używanej powierzchni obiektu budowlanego uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu - od 1 do 4 pkt;
 3. obiekt budowalny będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji zabytków - od 2 do 4 pkt;
 4. liczba noclegów udzielanych turystom przypadających na 1000 zamieszkałych osób, według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej - od 1 do 3 pkt;
 5. operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty turystycznej, edukacyjnej lub kulturalnej - 3 punkty;
 6. operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - 1 punkt.
 7. kryteria regionalne - maksymalnie 12 punktów.

8. Kiedy odbędzie się nabór wniosków o przyznanie pomocy na ww. operację?

Samorządy Województw są zobowiązane do opublikowania na swoich stronach internetowych ogłoszenia o naborze wniosków. Ogłoszenia, w zależności od decyzji Zarządów Województw, ukażą się od stycznia do końca kwietnia 2018 roku.

9. Gdzie dostępne są dokumenty aplikacyjne?

Wzór wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie ARiMR w zakładce "Pobierz Wniosek". Na stronach internetowych Samorządów Województw dokumenty będą publikowane wraz z ukazaniem się ogłoszenia o naborze wniosków.

10. Ile wniosków o przyznanie pomocy w ramach jednego naboru może złożyć dany podmiot?

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego zakresu tj.

 1. budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;
 2. kształtowania przestrzeni publicznej;
 3. odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

W przypadku złożenia przez dany podmiot w ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego zakresu nie przyznaje się pomocy na żadną z operacji objętych tymi wnioskami.

11. Czy dopuszczalne jest aby przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy dokonać wyboru wykonawcy inwestycji i zawrzeć z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego?

Tak, jest to dopuszczalne. Istotne jest, aby koszty kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz poniesione po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy. Dodatkowo, należy brać pod uwagę, że kompletną dokumentację przetargową wnioskodawca musi przesłać do samorządu województwa właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminach wskazanych w umowie o przyznaniu pomocy.

12. Czy operacja otrzyma dofinansowanie z funduszu EFRROW jeżeli beneficjent rozpocznie inwestycję przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy?

Nie, rozpoczęcie inwestycji przed dniem zawarcia umowy o przyznaniu pomocy oznacza, że kwota kosztów kwalifikowalnych operacji stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty będzie pomniejszona o wartość tych kosztów, w zakresie, w jakim zostały poniesione przed dniem zawarcia umowy. Zasada ta nie dotyczy kosztów ogólnych związanych z operacją, które mogą być poniesione od 1 stycznia 2014 roku.

13. Czy operacją z zakresu przebudowy objęty może być będący własnością gminy obiekt ośrodka kultury, w którym poza świetlicą wiejską i biblioteką publiczną znajduje się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej?

Pomoc na realizację operacji, której przedmiotem jest przebudowa istniejącego budynku, będzie mogła być przyznana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu wykonawczym, jednocześnie z zastrzeżeniem, że z kosztów kwalifikowalnych należy procentowo wyłączyć koszty dotyczące części budynku przeznaczonego na działalność ratowniczo - gaśniczą OSP.

14. Czy miejsce pracy może zostać utworzone lub utrzymane przez instytucję kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego będąca Wnioskodawcą? Jakie dokumenty będą potwierdzeniem utworzenia i utrzymania miejsca pracy?

Powstałe i utrzymane lub utrzymane dotychczas istniejące miejsce pracy powinno być ściśle związane z realizowaną operacją, a pracodawcą powinien być Wnioskodawca/Beneficjent. Dokumentami potwierdzającymi utworzenie i utrzymanie miejsca pracy będą dokumenty ZUS ZUA, ZUS DRA oraz umowy o pracę dla etatu/etatów powstałych w ramach realizacji operacji.

15. Czy Wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie pomocy wyłącznie na zakup obiektu budowlanego charakterystycznego dla tradycji budownictwa w danym regionie?

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1737), pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie m.in. odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.
Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu obiektów budowlanych.

16. Czy kocioł grzewczy na pellet, nieprodukujący energii elektrycznej, stanowi mikroinstalację i umożliwi spełnienie kryterium określonego w § 8, ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia?

Pellet to produkt grzewczy należący do grupy biopaliw, w przypadku których energię uzyskuje się ze spalania surowców odnawialnych poddanych granulowaniu. Kocioł grzewczy na pellet stanowi mikroinstalację i w związku z powyższym Wnioskodawcy przysługują punkty za spełnienie kryterium zakładającym, iż operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną.

17. Czy istnieje możliwości uznania za koszty kwalifikowalne kosztów związanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w celu uruchomienia publicznego przedszkola pełnowymiarowego lub publicznego punktu przedszkolnego?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie współfinansuje kosztów budowy, przebudowy lub wyposażenia przedszkoli, w tym ich bieżącego funkcjonowania. Zgodnie z Umową Partnerstwa inwestycje związane z budową, przebudową lub wyposażeniem przedszkoli wspierane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Celu Tematycznym 10 - "Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie" (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalne Programy Operacyjne).

Głównym celem operacji realizowanych w ramach operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" - działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" jest wspieranie działalności kulturalnej na obszarach wiejskich. W ramach przedmiotowego typu operacji beneficjent może uzyskać współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne.

W wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych, w ramach środków pochodzących z EFRROW, obiektach pełniących funkcje kulturalne mogą odbywać się inne dodatkowe zajęcia (inicjatywy społeczne), np. nauka języków obcych, warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe lub zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia (cyt) operacja, która przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą odbywały się cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku, w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013 otrzyma 4 punkty.

Reasumując, jeżeli w obiekcie budowlanym pełniącym funkcje kulturalne będą realizowane, poza statutową działalnością danej placówki/ instytucji kultury, inne dodatkowe inicjatywy społeczne, o których mowa w zacytowanym wyżej przepisie rozporządzenia, operacja w trakcie oceny otrzyma 4 punkty.

18. Czy rozporządzenie dopuszcza możliwość otrzymania punktów przez operację, która będzie realizowana w miejscowości, w której działa (funkcjonuje) organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna, a która to organizacja nie posiada siedziby w tej miejscowości?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.) stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej. Zgodnie z art. 10 ww. ustawy statut stowarzyszenia musi zawierać między innymi teren działania i siedzibę stowarzyszenia oraz cele i sposoby ich realizacji. Z kolei ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 j.t.) w art. 4 mówi, że fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz statutu, który to statut określa między innymi zakres działalności fundacji. Ponadto, zgodnie z  art. 5 ust. 3 ustawy o fundacjach, fundacja, która ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa, powinna mieć siedzibę na terenie województwa objętego działalnością tej fundacji. Na uwagę zasługuje również możliwość działania (funkcjonowania) danego stowarzyszenia poprzez terenowe jednostki organizacyjne (art. 10 a. ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Kryterium określone w § 8 ust. 2 pkt 1) lit. b) ww. rozporządzenia mówi, że operacja może uzyskać dodatkowe punkty, jeśli:

b) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, funkcjonują:

 • co najmniej trzy organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne, które swą działalność rozpoczęły co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków przyznanie pomocy - 4 punkty,
 • jedna albo dwie organizacje pozarządowe lub jedna albo dwie grupy nieformalne, które swą działalność rozpoczęły co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy - 2 punkty.

Kryterium określone w § 8 ust. 2 pkt 1) lit. b) ww. rozporządzenia mówi wprost o funkcjonowaniu danej organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej w danej miejscowości, a nie o siedzibie tych organizacji.

Ocena spełnienia przez daną operację kryterium wyboru operacji (tzw. kryterium regionalnego), cytowanego wyżej w przepisie rozporządzenia, powinna odbywać się na podstawie aktualnego statutu danego stowarzyszenia oraz udokumentowanej działalności organizacji pozarządowej w danej miejscowości.

19. W jaki sposób wnioskodawca będzie zobowiązany do uzasadnienia, że dana operacja jest innowacyjna?

W sytuacji zaznaczenia przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie pomocy pola pn. "Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej, dostępnej dla zróżnicowanych grup odbiorców" wnioskodawca będzie zobowiązany do uzasadnienia, że dana operacja jest innowacyjna. Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, wnioskodawca będzie musiał złożyć dokumenty potwierdzające, że operacja uwzględnia zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia innowacyjności danej operacji poprzez szczegółowy jej opis, w tym załączenie do wniosku stosownych dokumentów potwierdzających wskazaną we wniosku innowacyjność, np. opinię stowarzyszenia architektów, stowarzyszenia inżynierów budownictwa, branżowej uczelni wyższej, wojewódzkiego domu kultury.

Samorząd Województwa, w przypadku pojawienia się wątpliwości co do innowacyjności danej operacji, może posiłkować się, zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475), opinią zespołu ekspertów w danej dziedzinie, która to opinia potwierdzi lub nie potwierdzi innowacyjność ocenianej operacji.

20. Jaka jest wysokości limitu pomocy?

Zgodnie z § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, łącznie na wszystkie zakresy wymienione w § 2, wynosi 500 000 zł na miejscowość. Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie wykluczają możliwości złożenia przez wnioskodawcę w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy wniosku na kwotę wyższą niż 500 000 zł, pod warunkiem że dana operacja będzie obejmować realizację operacji w więcej niż jednej miejscowości.

Przepisy ww. rozporządzenia pozwalają na złożenie przez uprawniony podmiot (gminę lub instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego) wniosku o przyznanie pomocy w ramach danego naboru na operację polegającą np. na budowie świetlic w trzech miejscowościach z wnioskowaną kwotą 1 500 000 zł (przy założeniu, że koszty całkowite zgodnie § 4 pkt 8 rozporządzenia nie przekroczą dwukrotności wysokości pomocy).

21. Jak są przyznawane punkty w przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej miejscowości?

Zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej miejscowości, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru, które odnoszą się do miejscowości, przyznaje się, jeżeli dane kryterium jest spełnione dla wszystkich miejscowości, które są objęte planowaną operacją.

Powyższego zapisu nie można jednak zastosować do kryteriów, o których mowa w rozporządzeniu w:

 • § 8 ust. 2 pkt 15 ppkt a),
 • § 8 ust. 2 pkt 15 ppkt c),
 • §9ust. 2 pkt 15 ppkt a),
 • § 10 ust. 2 pkt 15 ppkt a),
 • § 10 ust. 2 pkt 15 ppkt b),

ponieważ w ramach ww. kryteriów nie przewiduje się nieprzyznania punktów. Nie przewiduje się również ich przyznawania w liczbie stanowiącej średnią punktów, jaka może zostać przyznana dla każdej z miejscowości objętej operacją. W związku z powyższym w przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej miejscowości, a każda z tych miejscowości będzie spełniała w różnym stopniu przywołane kryteria, za spełnienie poszczególnych kryteriów przyznana zostanie najniższa liczba punktów, jaką naliczono każdej z miejscowości, w której będzie realizowana operacja. Przykładowo, jeżeli operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" będzie realizowana na terenie dwóch miejscowości: A i B, gdzie w miejscowości A zrealizowano w ramach PROW 2007-2013 cztery operacje, natomiast w miejscowości B nie zrealizowano żadnej operacji, to za spełnienie kryterium wyszczególnionego w § 8 ust. 2 pkt 15 ppkt a) przyznany zostanie jeden punkt, ponieważ miejscowość A nie spełnia warunku umożliwiającego przyznanie 4 punktów. Analogicznie, jeżeli operacja typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" miałaby zostać zrealizowana w miejscowości A i B, gdzie miejscowość A jest zamieszkała przez 300 mieszkańców, a miejscowość B przez 3500 mieszkańców, to za spełnienie kryterium wyszczególnionego w § 10 ust. 2 pkt 15 ppkt a) przyznane zostaną 2 punkty, ponieważ miejscowość B nie spełnia warunku umożliwiającego przyznanie 5 punktów.

22. Czy jest możliwe złożenie wniosku w innym miejscu niż miejsce określone w ogłoszeniu o naborze wniosków, np. osobiście w kancelarii ogólnej urzędu lub listownie na adres urzędu?

Zgodnie z § 13 ust 5 ww. rozporządzenia wniosek o przyznanie pomocy składa się w formie pisemnej, w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze.
Przepisy rozporządzenia nie przewidują negatywnych skutków dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w innym miejscu niż miejsce określone w ogłoszeniu o naborze wniosków, o ile zostały złożone w terminie wskazanym w tym ogłoszeniu.

23. Czy planowana operacja polegająca na przebudowie targowiska wraz ze skwerem wpisuje się w zakres operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej"?

Dla inwestycji związanych z budową lub przebudową targowisk w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziany został odrębny typ operacji pn. "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów".

Za koszty kwalifikowalne w ramach operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" można uznać jedynie koszty związane z przebudową skweru.

24. Czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium "obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany:

a) do rejestru zabytków - 4 punkty,
b) do wojewódzkiej ewidencji zabytków - 2 punkty,

będzie np. wydruk z wojewódzkiej ewidencji zabytków/rejestru zabytków?

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (strona 19 instrukcji, pkt 22) "Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego kryterium może być między innymi zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdzające, że obiekt jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem Wniosku o przyznanie pomocy". Dokument wygenerowany z rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji, o ile dokument ten potwierdza aktualny stan znajdowania się danego obiektu w rejestrze lub ewidencji zabytków (tj. na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy), może być uznany za dokument potwierdzający spełnienie opisanego kryterium wyboru.

25. Czy możliwe jest udzielenie wsparcia na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" dla projektu polegającego na renowacji, konserwacji, przeniesieniu, budowie lub przebudowie obiektu stanowiącego muzealium wpisane do inwentarza?

Rozporządzenie w § 4 pkt 11 wskazuje, że obiekt budowalny, który ma być przedmiotem operacji, w ramach operacji typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy ma mieć status obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. Rozporządzenie nie przewiduje możliwości dofinansowania realizacji operacji polegającej na odnowieniu lub poprawie stanu zabytkowych obiektów budowalnych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne, które to obiekty są własnością muzeów działających na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012, poz. 987 oraz z 2015 r., poz. 1505) i znajdują się w inwentarzu muzealiów, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.).

26. Jak są przyznawane punkty w przypadku gdy operacja będzie obejmować realizację dwóch lub więcej wyodrębnionych techniczno-organizacyjnie obiektów budowlanych (np. budowa świetlicy wiejskiej oraz przebudowa domu ludowego)?

Rozporządzenie wykonawcze, w § 14 ust. 1, daje wnioskodawcy możliwość złożenia w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy tylko jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego zakresu, o którym mowa w § 2 przedmiotowego rozporządzenia. Jednocześnie rozporządzenie nie wyklucza możliwości ubiegania się, w ramach jednego wniosku o przyznanie pomocy, o wsparcie na operację, której przedmiotem jest np. budowa lub przebudowa więcej niż jednego obiektu budowalnego w tej samej miejscowości.

W przypadku, gdy jedna operacja obejmować będzie np. budowę lub przebudowę dwóch lub więcej wyodrębnionych techniczno-organizacyjnie obiektów budowlanych (np. budowę świetlicy wiejskiej oraz przebudowę domu ludowego oraz przebudowę biblioteki), a wnioskodawca wskazał we wniosku o przyznanie pomocy spełnienie przez operację jednego lub więcej niż jednego z kryteriów wyboru operacji określonych w rozporządzeniu, warunek spełnienia tego kryterium lub kryteriów powinien być spełniony w każdym obiekcie budowlanym, który został ujęty we wniosku o przyznanie pomocy.

Analogicznie przepisy rozporządzenia odnoszące się do kryteriów dostępu dla poszczególnych typów operacji, mówiące, że po zrealizowaniu operacji obiekt budowalny będący jej przedmiotem będzie ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych, również nie mogą być stosowane wybiórczo tylko do jednego z obiektów budowlanych, o którym mowa w przywołanym wyżej przykładzie dla trzech obiektów budowlanych (ujętych w jednym wniosku o przyznanie pomocy) w tej samej miejscowości.

27. Czy w przypadku gdy wartość operacji, wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wzrośnie do wysokości przekraczającej dwukrotność wysokości pomocy na tę operację ze środków EFROW, Gmina będzie mogła pokryć powstałą różnicę ze środków własnych?

Przepisy rozporządzenia wykonawczego dopuszczają możliwość wypłacenia środków zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacji typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" pomimo wzrostu kosztów całkowitych ponad dwukrotność kwoty pomocy po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku gdy w złożonym wniosku o płatność wykazane zostanie, że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione w wysokości wyższej, w stosunku do wartości określonej w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji stanowiącym załącznik nr I do umowy, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, koszty te będą uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej, o ile będą uzasadnione i racjonalne i nie spowoduje to zwiększenia całkowitej kwoty pomocy określonej w umowie.

28. Czy w ramach operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" możliwe jest dofinansowanie operacji polegającej tylko na budowie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego, ścieżki rowerowej?

Przepisy rozporządzenia wykonawczego nie wykluczają możliwości dofinansowania operacji polegającej na budowie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego, ścieżki rowerowej. Istnieje natomiast wymóg aby operacja była spójna ze strategią rozwoju, tak aby można było ocenić, czy beneficjent planował realizację operacji i czy wpisuje się ona w szerszy kontekst związany z rozwojem tego obszaru, a nie jest inwestycją ad hoc

29. Jaki obszar jest brany pod uwagę przy weryfikacji gęstości zaludnienia gminy miejsko-wiejskiej, w której miasto będące siedzibą gminy liczy powyżej 5 000 mieszkańców?

W przypadku oceny punktowej dotyczącej gęstości zaludnienia dla operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", w przypadku gminy miejsko-wiejskiej, w której miasto będące siedzibą gminy liczy powyżej 5 000 mieszkańców, w trakcie przydzielania punktów pod uwagę należy brać cały obszar miejsko-wiejski gminy.


1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1 i Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8