Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Gospodarka wodno-ściekowa

Ostatnia aktualizacja: 17 luty 2017 r.

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa"?

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182 - otwórz) o pomoc może ubiegać się:

 1. gmina;
 2. spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego;
 3. związek międzygminny.

W jakim zakresie można aplikować o dofinansowanie?

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

Jakie koszty można uznać za kwalifikowalne?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 i 865, z późn. zm.), zwane dalej "kosztami ogólnymi",
 2. budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków:

  1. oczyszczalni ścieków,
  2. ujęć wody i stacji uzdatniania wody,
  3. systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,
  4. przydomowych oczyszczalni ścieków,
  5. zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,
  6. instalacji do osadów ściekowych,

 3. zakupu nowych urządzeń i materiałów służących realizacji operacji,
 4. zakupu usług służących realizacji operacji,
 5. podatku od towarów i usług (VAT), o którym mowa w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

- które są uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu.

W Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na wrzesień 2016r. zaplanowano ogłoszenie konkursu na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"- czy termin jest aktualny?

wrzesień 23, 2016

Zgodnie z harmonogramem MRiRW uruchomienie operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planowane jest na wrzesień 2016 roku. Termin ten uzależniony jest od decyzji Samorządu Województwa o ogłoszeniu naboru.

Kiedy nastąpi i w jakiej formie ogłoszenie o naborze?

Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wdrażane będzie przez samorządy województw.

Wszelkie informacje nt. w/w poddziałania można uzyskać w siedzibie właściwego urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, a komunikaty o naborach publikowane są na ich stronach internetowych.

Czy są już dokumenty konkursowe?

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016r. poz. 337) dokumenty aplikacyjne tj. formularze: wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność, zostały już opracowane przez ARiMR oraz przekazane do podmiotów wdrażających - samorządów województw, celem ich udostępnienia na stronach internetowych.

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego- otwórz
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - otwórz
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - otwórz
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - otwórz
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - otwórz
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - otwórz
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - otwórz
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - otwórz
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - otwórz
 10. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - otwórz
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - otwórz
 12. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - otwórz
 13. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - otwórz
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - otwórz
 15. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - otwórz
 16. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - otwórz

Dokumenty aplikacyjne można pobrać również  ze strony ARiMR - przejdź

Jakie czynniki decydują o kolejności przyznania pomocy?

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu określonych dla poszczególnych województw, za które można uzyskać maksymalnie 8 pkt.

W celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według następujących kryteriów wyboru:

 1. podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, na poziomie:

  1. nie więcej niż 50% średniej krajowej - 4 punkty,
  2. powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej - 2 punkty,
  3. powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt;

 2. średnia stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy była wyższa lub równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;
 3. operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych  jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w programie wodno-środowiskowym kraju, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - 5 punktów;
 4. wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej "wskaźnikiem zwodociągowania gminy", według danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, zwanych dalej "danymi GUS"- w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej, wynosi:

  1. nie więcej niż 50% - 6 punktów,
  2. powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 4 punkty,
  3. powyżej 75% i nie więcej niż 90% - 2 punkty;

 5. wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej "wskaźnikiem skanalizowania gminy", według danych GUS - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:

  1. nie więcej niż 20% - 4 punkty,
  2. powyżej 20% i nie więcej niż 30% - 2 punkty,
  3. powyżej 30% i nie więcej niż 40% - 1 punkt;

 6. wskaźnik zwodociągowania gminy, według danych GUS, w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:

  1. powyżej 75% - 2 punkty,
  2. powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 1 punkt;

 7. operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej - 1,5 punktu;
 8. operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777 i 2281) - 0,5 punktu.

Czy zakup i montaż urządzeń, usług i robót budowlanych, będzie można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych?

Koszt związany z zakupem nowych urządzeń i materiałów służących realizacji operacji (np. urządzenia pomiarowe), nie może stanowić odrębnej operacji i być jedynym kosztem operacji.

Czy składając wniosek o dofinansowanie w zakresie operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", uzyska on maksymalną ilość punktów (5 pkt) za kryterium, jeżeli operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych, (JCWP ) jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych?

wrzesień 23, 2016

Zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182), jeżeli operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym JCWP jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w programie wodno-środowiskowym kraju, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, otrzyma 5 punktów.

Na podstawie ww. kryterium punkty przyznawane będą operacjom realizowanym w gminach, na których istnieje realna potrzeba poprawy jakości wód powierzchniowych poprzez ograniczenie ich zanieczyszczania. Jeśli zatem na obszarze gminy znajduje się JCWP zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, operacja realizowana na obszarze tej gminy otrzyma punkty za to kryterium.

Jeżeli zatem na obszarze gminy znajdują się JCWP, które są zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, wówczas operacja uzyska za to kryterium 5 punktów.

Jak zweryfikować spełnienie warunku przyznania pomocy, że operacja jest realizowana poza terenem aglomeracji?

Zgodnie z § 4 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182), jednym z warunków przyznania pomocy jest realizacja operacji poza terenem aglomeracji w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

Jeżeli operacja w jakiejś części realizowana jest na terenie aglomeracji to koszty z tym związane  są kosztami niekwalifikowalnymi. Warunek ten należy zweryfikować na podstawie uchwały Sejmiku  Województwa o wyznaczeniu aglomeracji.

Na czym polega analiza efektywności kosztowej dla operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej?

Analiza efektywności sprowadza się do porównania co najmniej dwóch wariantów osiągnięcia celu operacji i wyboru tego, który zapewni najniższy koszt jego osiągnięcia. Jako koszt rozumiane są nie tylko koszty samej inwestycji, ale również koszty jej późniejszej eksploatacji.

Analiza jest dokumentem ułatwiającym podjęcie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy decyzji dotyczącej najbardziej efektywnego sposobu zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarki wodnej lub ściekowej na danym obszarze. Nie jest wymagane, aby dokument ten został sporządzony przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny, jednak nie ma przeciwskazań, aby zlecić przeprowadzenia takiej analizy wyspecjalizowanej firmie.

Należy wziąć pod uwagę, że poszczególne technologie lub rozwiązania techniczne charakteryzują się różnym okresem eksploatacji - droższa instalacja może służyć dłużej i obsłużyć większą liczbę mieszkańców. Należy również uwzględnić stopniowe osiąganie pełnej wydajności infrastruktury, co ma wpływ na poziom przychodów - droższe rozwiązanie może pozwolić na szybsze osiągnięcie pełnej wydajności, dzięki czemu wcześniej będą pobierane opłaty za funkcjonowanie.

Analiza efektywności kosztowej powinna zostać przeprowadzona według następującego schematu:

 1. Część kosztowa

  1. Określenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację danego wariantu,
  2. Określenie możliwego czasu eksploatacji danego wariantu,
  3. Określenie kosztów eksploatacyjnych poniesionych w każdym roku eksploatacji (konserwacja, obsługa, energia, usługi zewnętrzne, wynagrodzenia),
  4. Określenie kosztów amortyzacji urządzeń i budowli operacji,
  5. Zdyskontowanie tych kosztów, w celu ustalenia bieżącej ich wartości,
  6. Przeliczenie tych kosztów na jednostkę (produkcja ścieków/woda).

 2. Część przychodowa

  1. Określenie wielkości produkcji ścieków/dostarczanej wody (ilość jednostek) dla każdego roku eksploatacji (planowana),
  2. Określenie stawki za jednostkową usługę w każdym roku eksploatacji (planowanej),
  3. Zdyskontowanie przychodów.

Następnie, należy przyrównać koszty z przychodami. Wyliczenia te należy przeprowadzić osobno dla każdego wariantu osiągnięcia celu. Wariant charakteryzujący się najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia celu na przestrzeni wyznaczonego horyzontu czasu powinien zostać wybrany. Należy pamiętać, że wyliczenia dla wszystkich wariantów przeprowadza się w horyzoncie czasowym odpowiadającym najdłuższemu czasowi eksploatacji danego wariantu (jeśli sieć kanalizacyjna ma okres eksploatacji 35 lat, a przydomowe oczyszczalnie okres 15 lat, to powyżej opisana analiza powinna zostać przeprowadzona w okresie 35 lat również dla przydomowej oczyszczalni ścieków).

Może wystąpić sytuacja, że dla danej operacji na danym odcinku korzystne jest stworzenie sieci kanalizacyjnej, ale na innym odcinku w danej miejscowości korzystne jest stworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy więc pamiętać, iż analiza może odnieść się do operacji jako całości lub zostać podzielona na konkretne obszary danej operacji (analiza zostanie przeprowadzona osobno dla obszaru X i obszaru Y w ramach jednej operacji).

Istotne z punktu widzenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy jest fakt, że operacja powinna odbywać się zgodnie z przeprowadzoną analizą efektywności kosztowej, tzn. jeżeli z analizy wynika, iż optymalnym rozwiązaniem jest realizacja operacji w technologii x, to operacja nie może zostać przeprowadzona w technologii y, co na etapie wniosku o płatność będzie weryfikowane. Jeśli podczas wykonywania robót budowlanych wystąpią odstępstwa od pierwotnie zakładanej technologii ich wykonania, to zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5 umowy o przyznaniu pomocy, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić podmiot wdrażający. Aby na etapie weryfikacji wniosku o płatność mogły być zaakceptowane nieistotne zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, niezbędne będzie wykazanie, że zmiany te zostały zaakceptowane przez projektanta i naniesione w dokumentacji.

W przypadku wystąpienia istotnych zmian, należy postępować zgodnie z przepisami artykułu 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i dostarczyć wraz z wnioskiem o płatność zamienne pozwolenie na budowę wraz ze zmianami w projekcie budowlanym.

Wskazane powyżej zmiany powstałe w trakcie wykonywania robót budowalnych nie mogą w zasadniczy sposób wpływać na złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy założenia analizy efektywności kosztowej.

Czy przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu określonych dla poszczególnych województw przyznaje się na podstawie średniej arytmetycznej danych z wszystkich gmin, na których obszarze będzie realizowana operacja?

17 luty 2017 r.

Zgodnie z § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182 oraz z 2017 r. poz. 164), w przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu określonych dla poszczególnych województw przyznaje się na podstawie średniej arytmetycznej danych z wszystkich gmin, na których obszarze będzie realizowana operacja.
Przepisu § 11 ust. 6 ww. rozporządzenia nie stosuje się więc w przypadku, gdy realizacja inwestycji planowana jest wyłącznie na terenie jednej gminy. Przepis ten odnosi się do miejsca realizacji operacji, a nie obszaru jej oddziaływania.

Czy w przypadku realizacji operacji w kilku miejscowościach, w każdej miejscowości ma być plakat A3, czy należy oprócz plakatu zamontować tablicę informacyjna 120x80 oraz czy koszty wykonania tablic informacyjnych lub/i plakatów mogą stanowić koszt kwalifikowalny operacji?

17 luty 2017 r.

Dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" finansowanych w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uwzględniono 3 przypadki dotyczące obowiązku informowania przez beneficjentów na temat wsparcia z EFRROW. Zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. UE L 227 z 31.7.2014, str. 18, z późn. zm.), w okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW za pomocą między innymi:

 • tymczasowego billboardu dużego formatu, w odniesieniu do każdej operacji polegającej na finansowaniu działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EUR;
 • przynajmniej jednego plakatu z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3), dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 10 000 EUR, oraz w zależności od działania (na przykład dla działań finansowanych w ramach art. 20 dotyczącego odnowy wsi lub LEADER);
 • tablicy informacyjnej z informacjami na temat projektu, jeżeli operacja w ramach PROW skutkuje inwestycją (na przykład w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie spożywczym), a jej całkowity koszt przekracza 50 000 EUR.

Zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020, w przypadku gdy beneficjent realizuje operację (np. place zabaw, boiska sportowe, świetlice, parki), która ze względu na zakres obejmuje więcej niż jedną miejscowość, tablica informacyjna/plakat A3 powinny zostać zamieszczone w miejscu realizacji operacji w każdej miejscowości. Przy projektach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, np. przy stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, tablice informacyjne/tymczasowe bilbordy dużego formatu/stałe tablice lub bilbordy dużego formatu zamieszcza się przynajmniej dwa na odcinku początkowym i końcowym (w miejscu dobrze widocznym).

Beneficjent może zamieścić jeden tymczasowy bilbord dużego formatu, stałą tablicę lub bilbord dużego formatu, plakat A3 lub tablicę informacyjną w swojej siedzibie lub w miejscu realizacji tych operacji wyłącznie w sytuacji, gdy realizuje więcej niż jedną operację.

Zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 koszty związane z wykonaniem tablic informacyjnych oraz plakatów nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych operacji.

Czy jest możliwa realizacja operacji, której przedmiotem jest remont oczyszczalni ścieków i jakie wymogi ekologiczne muszą być spełnione po zrealizowaniu operacji?

17 luty 2017 r.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182), pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

Powyższe oznacza, iż w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie ma możliwości uzyskania pomocy finansowej na realizację remontu oczyszczalni ścieków. Należy mieć również na uwadze fakt, iż zakup i montaż urządzeń służących realizacji operacji nie może być jedynym kosztem operacji. Aby operacja kwalifikowała się do uzyskania pomocy w ramach powyższego działania, musi spełnić wymogi, jakie określają definicje dotyczące budowy lub przebudowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290).

Czy po podpisaniu umowy z właściwym SW, w trakcie realizacji operacji można dokonać aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie miejsca realizacji operacji przy zachowaniu dotrzymania wskaźników wynikających z umowy?

17 luty 2017 r.

Zgodnie z §3 obowiązującego wzoru umowy o przyznanie pomocy w na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" Beneficjent zobowiązuje się między innymi do:

 • realizacji operacji której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
 • realizowana przez Beneficjenta operacja, prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
 • w wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel poprzez  wskaźniki jego realizacji.


Ponadto zgodnie z § 14 umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze Stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zmiany celu operacji oraz wskaźników osiągnięcia celu operacji, określonych w § 3 ust. 2 i 3.

W związku z powyższym, gmina ma prawo wystąpić do Samorządu Województwa z wnioskiem o zmianę umowy, której przedmiotem jest realizacja operacji polegająca na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, w przypadku gdy zrezygnował właściciel działki u którego była planowana budowa i zmianie ulegnie lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków.

Czy dopuszczalne jest częściowe kwalifikowanie podatku VAT w przypadku gdy potencjalny beneficjent przygotowuje projekt mieszany składający się z 3 zadań, jedno dotyczy przebudowy Stacji Uzdatniania wody, drugie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków a trzecie budowy sieci kanalizacyjnej? W przypadku pierwszego i trzeciego z zadań podatek od towarów i usług (VAT) beneficjent jest w stanie odzyskać, ponieważ z tytułu działalności Stacji Uzdatniania Wody oraz funkcjonowania sieci kanalizacyjnej będzie uzyskiwał przychody. W związku z powyższym beneficjent nie chce zaliczyć dla tych zadań podatku VAT w poczet kosztów kwalifikowalnych. W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT i chce go wskazać jako koszt kwalifikowalny.

17 luty 2017 r.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" (...). Wnioskodawca, który nie ma możliwości odzyskania VAT na mocy prawodawstwa krajowego, może ubiegać się o uznanie podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego.

W tej sprawie powinien wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej izby skarbowej) na formularzu ORD-IN (art. 14b §7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012r. poz. 749, z późn. zm.) o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT.

Możliwe jest uznanie za koszt kwalifikowalny podatek VAT wynikający z realizacji zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, o ile beneficjent dostarczy indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą całości operacji, z której jednoznacznie będzie wynikać brak możliwości odzyskania uiszczonego podatku w ramach powyższego zadania. Wnioskodawca, powinien złożyć Oświadczenia o kwalifikowalności VAT, na formularzu będącym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy, oddzielnie dla zadań w ramach operacji, gdzie Wnioskodawca nie może odzyskać poniesionych kosztów podatku VAT oraz w drugim egzemplarzu dla zadań dla których może odzyskać uiszczony podatek VAT.