Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Uwaga termin na złożenie wniosków o płatnośc został wydłużony o trzy miesiące

16 czerwca 2015r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej".

Najważniejszą zmianą w przepisach jest wprowadzenie możliwości wydłużenia o trzy miesiące, tj. do 30 września 2015r., terminu na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność  ostateczną. Nowelizacja rozporządzenia stwarza zatem warunki objęcia wsparciem również tych inwestycji, które ze względu na przedłużający się proces inwestycyjny, nie mają szans na zakończenie przed 30 czerwca 2015r.

Podmioty, które zechcą przedłużyć okres realizacji operacji, mają obowiązek aneksowania umowy przyznania pomocy. W tym celu, wszyscy zainteresowani zobowiązani są do złożenia, najpóźniej do 30 czerwca 2015r., we właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wniosku o zmianę umowy w tym zakresie. Przedmiotowy wniosek Agencja rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

W treści aneksu uwzględnione zostaną zaktualizowane przepisy rozporządzenia a także zapisy, które zapewnią dotrzymanie przez stronę polską zobowiązań wynikających z terminów rozliczeń PROW wskazanych w rozporządzeniach UE. Skróceniu ulegnie m.in. czas na niezbędne uzupełnienia wniosku o płatność, z dotychczasowych 21 dni do 7 dni, zaś w przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, Agencja nie będzie wzywała Beneficjenta do jego złożenia. Ponadto, ze względu na skrócony czas na dokonanie rozliczenia projektu, Agencja nie będzie wyrażała zgody na przedłużanie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy.

Szczególną uwagę zwracamy beneficjentom, którzy realizują operacje wieloetapowe. Zmiana terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną wymaga sprawdzenia ważności gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej), ustanowionej jako dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie. Przypominamy, że termin jej obowiązywania powinien obejmować okres do dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej. W przeciwnym razie należy niezwłocznie (ze względu na ograniczony czas dokonywania uzupełnień) podjąć starania celem wydłużenia terminu obowiązywania gwarancji lub sporządzenia nowej gwarancji.

Znowelizowane rozporządzenie - otwórz

Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych

Nabór wniosków w 2013 roku

Tegoroczny nabór odbył się na następujących zasadach: od 29 kwietnia do 10 maja 2013r. został przeprowadzony nabór ogólnokrajowy dla podmiotów skonsolidowanych i centrów dystrybucji oraz grup producentów rolnych, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielni i spółek będących własnością tych grup i organizacji.  Od 13 maja do 24 maja 2013 r. w naborze mogły uczestniczyć już wszystkie uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Przewidziana pula środków na ten nabór wynosi ok. 600 mln zł.

Przypomnijmy, że pomoc finansowa z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" skierowana jest do małych i średnich firm przetwórczych, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 milinów euro rocznie. Podmioty te, w przypadku prowadzenia inwestycji zmierzających do ich unowocześnienia czy podniesienia ich konkurencyjności na rynku, mogą ubiegać się o refundowanie przez ARiMR części poniesionych na ten cel kosztów. Inwestycje muszą być związane z wytwarzaniem żywności, jej przechowywaniem lub handlem hurtowym produktami rolnymi. Dofinansowanie można było otrzymać m.in.  na zakup maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych a także ich magazynowania. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty budowy, modernizacji budynków i budowli wykorzystywanych do prowadzonej działalności. Wsparcie można było także uzyskać na zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych np. chłodni i izoterm oraz na pokrycie kosztów poniesionych na wdrażanie systemów zarządzania jakością. Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany i wynosi od 25%  do 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Z kolei kwota pomocy, jaką może otrzymać z ARiMR przedsiębiorca, nie może przekroczyć 50 mln zł (w przypadku podmiotów skonsolidowanych lub centrów dystrybucji) oraz 20 mln zł w pozostałych przypadkach.

W związku z tym naborem wniosków wprowadzone zostały istotne zmiany w zasadach udzielania wsparcia w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Najważniejszą z nich jest tworzenie listy krajowej decydującej o kolejności udzielania wsparcia w oparciu o kryteria wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

1) jeżeli wśród kosztów kwalifikowalnych operacji największy odsetek stanowić będą koszty:

  • związane z wprowadzeniem nowych produktów, procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsiębiorstwa - przyznanych zostanie 10 pkt, albo
  • związane z poprawą ochrony środowiska - wniosek otrzyma 5 pkt;

2) jeżeli w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pojawią się koszty dotyczące wdrażania systemów zarządzania jakością - przewidziano przyznanie 2 pkt;

3) jeżeli o pomoc ubiegał się podmiot prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu zalecenia nr Komisji 2003/361/WE - zasady przewidują nadanie 5 pkt;

4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji:

  • jest najwyższe w kraju - projekt otrzymał 5 punktów,
  • jest niższe od ww. - liczba punktów będzie proporcjonalnie mniejsza od maksymalnej, z uwzględnieniem wartości bezrobocia.

5) W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przysługiwania pomocy decydowiała niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.

Warto nadmienić, że dotychczas ARiMR przeprowadziła pięć naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Korzystając ze środków Programu największe inwestycje zrealizowały zakłady zajmujące się przetwórstwem mięsa. Otrzymały one z ARiMR około 485 mln zł dofinansowania, co stanowiło  około 28% pomocy wypłaconej dla całej branży rolno-spożywczej. Równie chętnie ze wsparcia  korzystały firmy z branży owocowo-warzywnej. Agencja wypłaciła im 419 mln zł (23%). Dalsze miejsca w tym rankingu zajęły przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mleka - ponad 251mln zł (14,37%) oraz firmy prowadzące sprzedaż hurtową 247  mln zł wsparcia (14,14 %). Najwięcej pieniędzy otrzymali przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego -  20% wypłaconych dotychczas środków.  Tuż za nimi plasują się przetwórcy z Wielkopolski -  17%  środków, a dalsze miejsca zajmują województwa łódzkie - 10% i kujawsko-pomorskie -  9 %. 
W strukturze kosztów realizowanych operacji główne pozycje stanowią:
- roboty budowlane 35,31%
- zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania produktów rolnych 34,85 % oraz
- zakup maszyn lub urządzeń do magazynowania lub przygotowania produktów rolnych  11,46%.

Dzięki dostępnym funduszom powstało ponad 130 zupełnie nowych zakładów przetwórczych, a blisko 450 zostało rozbudowanych. Przedsiębiorcy inwestowali otrzymane środki w wyposażenie swoich firm, w nowoczesne i wydajne maszyny, czy też urządzenia produkcyjne oraz linie technologiczne. Wsparcie zostało także przeznaczone na poprawienie jakości wytwarzanych produktów oraz zwiększenie kontroli nad bezpieczeństwem wytwarzanej żywności. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że zdecydowana większość przedsiębiorców nie zdecydowałaby się na przeprowadzenie inwestycji bez dostępnego w ramach Programu wsparcia.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wypełniania dokumentów aplikacyjnych - otwórz

Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej - otwórz

Ulotka informacyjna

Zasady udzielania wsparcia:

 

Broszura informacyjna dla naboru w 2013 r.