Zasady przyznawania płatności ONW w 2014 roku

Fot. Archiwum ARiMR

1. O pomocy - otwórz
2. Definicje - otwórz
3. Zasady przyznawania płatności - otwórz
4. Wysokość pomocy - otwórz
5. Termin i miejsce składania wniosków oraz realizacja płatności - otwórz
6. Przeniesienie posiadania gruntów rolnych położonych na obszarach ONW - otwórz
7. Przejęcie płatności w przypadku śmierci rolnika - otwórz
8. Przyznanie płatności ONW w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz 

9. Zaniechanie prowadzenia działalności rolniczej - obowiązek zwrotu płatności - otwórz
10. Informacja o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW  oraz złożenia odwołania od tej decyzji - otwórz
11. Normy i wymogi - otwórz
12.Wykaz załączników - otwórz
13. Akty prawne - otwórz
14. Pytania i odpowiedzi w zakresie wsparcia udzielanego z tytułu ONW - otwórz

Zasady przyznawania płatności ONW w 2013 roku

Fot. Archiwum ARiMR
 1. O pomocy - otwórz
 2. Definicje - otwórz
 3. Zasady przyznawania płatności - otwórz
 4. Wysokość pomocy - otwórz
 5. Termin i miejsce składania wniosków oraz realizacja płatności - otwórz
 6. Przeniesienie posiadania gruntów rolnych położonych na obszarach ONW - otwórz
 7. Przejęcie płatności w przypadku śmierci rolnika - otwórz
 8. Przyznanie płatności ONW w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz
 9. Zaniechanie prowadzenia działalności rolniczej - obowiązek zwrotu płatności - otwórz
 10. Informacja o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW  oraz złożenia odwołania od tej decyzji - otwórz
 11. Normy i wymogi - otwórz
 12. Wykaz załączników - otwórz
 13. Akty prawne - otwórz

Zasady przyznawania płatności ONW w 2012 roku

1. O pomocy - otwórz

2. Definicje - otwórz

3. Zasady przyznawania płatności - otwórz

4. Wysokość pomocy - otwórz

5. Termin i miejsce składania wniosków oraz realizacja płatności - otwórz

6. Przeniesienie posiadania gruntów rolnych położonych na obszarach ONW - otwórz

7. Przejęcie płatności w przypadku śmierci rolnika - otwórz

8. Przyznanie płatności ONW w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz

9. Zaniechanie prowadzenia działalności rolniczej - obowiązek zwrotu płatności - otwórz

10. Informacja o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW  oraz złożenia odwołania  od tej decyzji - otwórz

11. Normy i wymogi - otwórz

12. Akty prawne - otwórz

 

Zasady przyznawania płatności ONW w 2011 roku

Zasady przyznawania płatności ONW w 2010 roku

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Celem realizacji działania jest:

 • zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich;
 • zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich;
 • utrzymanie zrównoważonego sposobu gospodarowania uwzględniającego aspekty ochrony środowiska.

W ramach delimitacji obszarów górskich i innych obszarów i niekorzystnych warunkach gospodarowania wyróżnia się:

 • obszary nizinne - gdzie występują ograniczenia produktywności rolnictwa związane z niską jakością gleb, niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, niekorzystnymi warunkami wodnymi, niesprzyjającą rzeźbą terenu oraz wskaźnikiem demograficznym i znacznym udziałem ludności związanej z rolnictwem,
 • obszary górskie - gdzie produkcja rolna jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu. Do obszarów górskich zalicza się gminy i obręby ewidencyjne, w których ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m.
 • obszary ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami - obejmują gminy i obręby ewidencyjne rejonów podgórskich, które zostały wyznaczone na potrzeby ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z późn. zm.); co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m. n.p.m.

Gminy te charakteryzują się co najmniej dwiema z czterech niżej wymienionych cech:

 • średnia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi poniżej 7,5 ha;
 • gleby są zagrożone występowaniem erozji wodnej;
 • udział gospodarstw rolnych, które zaprzestały produkcji rolnej, wynosi powyżej 25% wszystkich gospodarstw rolnych;
 • udział trwałych użytków zielonych wynosi powyżej 40% w strukturze użytkowania gruntów.

Beneficjent

"Rolnik" oznacza osobę fizyczną lub prawną lub grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty, określonym w art. 299 Traktatu, oraz która prowadzi działalność rolniczą.

Kryteria dostępu

Pomoc w ramach niniejszego działania może być przyznana, jeżeli:

 • beneficjent jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, na obszarach ONW;
 • działki rolne, których dotyczyć będzie pomoc, są użytkowane jako grunty orne, sady, trwałe użytki zielone (płatność ONW nie przysługuje do plantacji drzew lub krzewów przeznaczonych na cele energetyczne czyli np. do upraw wierzby energetycznej);
 • powierzchnia użytków rolnych należących do danego gospodarstwa rolnego, położonych w granicach ONW i wykorzystanych do produkcji rolniczej, wynosi co najmniej 1 ha;
 • beneficjent przestrzega podstawowych wymagań wzajemnej zgodności na obszarze całego gospodarstwa rolnego;
 • beneficjent zobowiążę się do prowadzenia działalności rolniczej na gruntach rolnych, na które uzyskał pomoc z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania pierwszej płatności.
 • Od 2009r. rolnik ubiegający się o płatności ONW będzie musiał przestrzegać wymagań wzajemnej zgodności (cross-compliance) na terenie całego gospodarstwa w danym roku kalendarzowym. Przestrzeganie niniejszych wymagań dotyczy gruntów rolnych. W przypadku nieprzestrzegania jakiegokolwiek wymogu wzajemnej zgodności na rolnika mogą być nałożone sankcje lub wykluczenia, o których mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Zakres pomocy

Wysokość płatności ONW w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn stawek płatności na 1 hektar gruntu rolnego i powierzchni deklarowanej przez rolnika do płatności ONW na działkach rolnych.

Płatność ONW jest udzielana rolnikowi do działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW, użytkowanych jako grunty orne, sady oraz trwałe użytki zielone, w wysokości:

 • 179 zł na 1 ha - na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej I;
 • 264 zł na 1 ha - na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej II;
 • 264 zł na 1 ha - na obszarze ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami;
 • 320 zł na 1 ha - na obszarze ONW typu górskiego;

- stanowiących stawki podstawowe.

Coroczna płatność otrzymywana przez beneficjentów stanowi iloczyn ustalonej dla danego typu ONW stawki podstawowej oraz liczby hektarów zgłoszonych we wniosku, z uwzględnieniem degresywności. Przy czym:

 • za powierzchnię łączną tych działek wynoszącą od 1 do 50 ha nalicza się płatność stosując 100 % stawki podstawowej;
 • za powierzchnię łączną tych działek wynoszącą od 50 ha do 100 ha nalicza się płatność stosując 50 % stawki podstawowej;
 • za powierzchnię łączną tych działek wynoszącą od 100 ha do 300 ha nalicza się płatność stosując 25 % stawki podstawowej.

Do powierzchni działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW deklarowanych do płatności ONW wynoszącej powyżej 300 ha, płatność ONW nie przysługuje.

Przy obliczaniu kwoty płatności ONW bierze się pod uwagę kolejno te działki rolne lub ich części położone na obszarach ONW, dla których obowiązują stawki podstawowe - od najwyższej do najniższej.

Termin i miejsce składania wniosków oraz realizacja płatności

Wniosek wraz z załącznikami składa się, na formularzu udostępnionym przez ARiMR, w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek składa się corocznie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

Wniosek może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień opóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% kwoty płatności za każdy dzień roboczy spóźnienia, tak więc płatność ONW podlega zmniejszeniu o 1 % za każdy dzień roboczy, w przypadku wniosków złożonych po dniu 15 maja, jednak nie później niż do dnia 9 czerwca. Jeżeli opóźnienie wynosi powyżej 25 dni kalendarzowych, wniosek uważa się za nieprzyjęty.

Rolnik zobowiązany jest do informowania Agencji o każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia przyznania płatności, w szczególności, jeżeli zmiana dotyczy: wykorzystywania gruntów rolnych, przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego w całości lub części na rzecz innego rolnika.

Zmiany dotyczące użytkowania lub/oraz dodania działki rolnej lub części działki rolnej, mogą być składane w terminie do dnia 1 czerwca 2009 roku. Formularz zmiany do wniosku można także złożyć w terminie do 9 czerwca 2009 roku. Jednakże zmiana ta spowoduje zmniejszenie płatności o 1%, za każdy dzień roboczy opóźnienia (licząc od 2 czerwca 2009 r. włącznie) kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane. W przypadku, gdy ARiMR poinformowała już rolnika o nieprawidłowościach we wniosku lub, jeśli powiadomiła go o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zmiany do wniosku nie będą zatwierdzone w odniesieniu do działek rolnych w przypadku, których wykryto nieprawidłowości.

Producent rolny może się ubiegać o płatność ONW na powierzchnię mniejszą od tej, na którą otrzymał pierwszą płatność, bez konieczności zwrotu części płatności ONW, jeżeli rolnik nadal prowadzi działalność rolniczą na powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia objęta zobowiązaniem lub przekazał pozostałe działki rolne wraz ze zobowiązaniem ONW. Wówczas przekazujący działki rolne lub ich części, musi złożyć niezwłocznie do kierownika biura powiatowego ARiMR - Oświadczenie przejmującego działki rolne, w terminie nie później niż:

 • 14 dni od dnia doręczenia wezwania do złożenia wyjaśnień, gdy przeniesienie posiadania działek rolnych lub ich części nastąpiło po dniu wydania decyzji,
 • 14 dni od dnia doręczenia decyzji - jeżeli przeniesienie posiadania działek rolnych lub ich części nastąpiło do dnia wydania decyzji.

Płatność ONW wypłaca się w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym złożono wniosek.

Przeniesienia posiadania

W przypadku przeniesienia posiadania wszystkich lub części położonych na obszarach ONW działek rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, płatność ONW przysługuje temu podmiotowi:

 • jeżeli przeniesienie posiadania miało miejsce nie później niż do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania płatności ONW;
 • na wniosek tego podmiotu złożony do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania płatności ONW wraz z oświadczeniem o przejęciu działek rolnych wraz ze zobowiązaniem.

Posiadanie gruntów rolnych jest jednym z podstawowych kryteriów ubiegania się o płatność ONW. Spełnienie tego kryterium ocenia się na dzień wydania decyzji w sprawie płatności ONW. Wszelkie zmiany w stanie posiadania powinny być przez wnioskodawcę zgłoszone, kierownikowi BP w trybie zmiany do wniosku o przyznanie płatności. Nie jest możliwe przyznanie płatności ONW w stosunku do działki rolnej, którą wnioskodawca zbył przed datą wydania decyzji - nawet, jeżeli nabywca nie może przejąć płatności w odniesieniu do tej działki.

Za dzień przeniesienia posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW zadeklarowanych we wniosku na rzecz innego podmiotu uznaje się dzień określony w umowie sprzedaży, dzierżawy lub innej umowie, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania. Jeżeli w umowie nie został określony termin przeniesienia posiadania działek rolnych lub ich części zadeklarowanych we wniosku, za dzień przeniesienia posiadania tych działek lub ich części przyjmuje się dzień zawarcia umowy.

W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji administracyjnej w sprawie przyznania płatności ONW, płatność przysługuje spadkobiercy, jeżeli złoży wniosek oraz spełni warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" , objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Spadkobierca składa wniosek w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku wraz z oświadczeniem o przejęciu działek rolnych wraz ze zobowiązaniem oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami.

Jeżeli rolnik zmarł po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, jeżeli złoży wniosek o wypłatę wraz z wymaganymi dokumentami, w terminie nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności ONW.

Zaniechanie prowadzenia działalności rolniczej

Jeżeli zaniechanie prowadzenia działalności rolniczej nastąpi na skutek przeniesienia posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW na rzecz innego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, producent rolny zwraca płatność ONW w części, która została przyznana do działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW:

 • które pozostały w posiadaniu rolnika, jeżeli ich łączna powierzchnia wynosi mniej niż 1 ha, chyba że posiadanie tych działek lub ich części zostało przeniesione przez uprawnionego do renty strukturalnej;

których posiadanie zostało przeniesione na rzecz innego podmiotu, chyba że rolnik przejmujący grunty złożył do kierownika biura powiatowego Agencji, na formularzu udostępnionym przez Agencję od dnia przeniesienia posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW, oświadczenie, w którym to zobowiązuje się m. in. do kontynuowania działalności rolniczej. Oświadczenie składa rolnik w terminie nie później niż:

 • 14 dni od dnia doręczenia wezwania do złożenia wyjaśnień, gdy przeniesienie posiadania działek rolnych lub ich części nastąpiło po dniu wydania decyzji,
 • 14 dni od dnia doręczenia decyzji - jeżeli przeniesienie posiadania działek rolnych lub ich części nastąpiło do dnia wydania decyzji.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej w okresie trwania 5-cio letniego zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, beneficjent powinien zwrócić płatność ONW:

 • w całości - gdy powierzchnia pozostałych działek rolnych położonych na obszarach ONW, na których prowadzona jest działalność rolnicza, wynosi mniej niż 1 ha,
 • w części - która dotyczy płatności ONW przyznanych na działkę, na której zaniechał prowadzenia działalności rolniczej w przypadku, gdy powierzchnia pozostałych działek rolnych położonych na obszarach ONW, na których prowadzona jest działalność rolnicza, wynosi więcej niż 1 ha.

Jednocześnie należy podkreślić, iż zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej na działkach rolnych objętych zobowiązaniem ONW wskazuje na niedotrzymanie zobowiązania ONW, które zostało utworzone po wypłacie pierwszej płatności ONW.

Odstąpienie od konieczności zwrotu - siła wyższa

Zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w przypadku wystąpienia jednej z kategorii siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, nie będzie wymagany częściowy lub pełny zwrot pomocy otrzymanej przez beneficjenta:

 • śmierć beneficjenta;
 • długotrwała niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu;
 • wywłaszczenie dużej części gospodarstwa, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu podjęcia zobowiązania;
 • katastrofa naturalna poważnie dotykająca grunty gospodarstwa;
 • wypadek powodujący zniszczenie budynków dla zwierząt gospodarskich;
 • choroba epizootyczna dotykająca część lub całość należącego do rolnika żywego inwentarza.

Ponadto płatności nie podlega zwrotowi, jeżeli nastąpiło:

 • rozwiązanie przez wydzierżawiającego umowy dzierżawy gruntów rolnych, z powodu zaistniałych okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności,
 • scalenie nieruchomości objętej zobowiązaniem, za którą rolnik nie otrzymał w zamian powierzchni równoważnej z powierzchnią objętą zobowiązaniem, w zakresie różnicy tych powierzchni,
 • wykonanie prawa pierwokupu gruntów rolnych objętych zobowiązaniem ONW przez dzierżawcę lub Agencję Nieruchomości Rolnych,
 • przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wyniku której zmniejszyła się całkowita powierzchnia działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW.

Ponadto, w myśl art. 47 ust. 2 ww. rozporządzenia przypadki siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności są zgłaszane przez beneficjenta lub upoważnioną przez niego osobę na piśmie właściwemu organowi, wraz z odpowiednimi dowodami wystarczającymi dla właściwych organów, w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Wymagane dokumenty potwierdzające wystąpienie siły wyższej należy przedłożyć Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

Dokumentami, które rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR to pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, złożone w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba były w stanie dokonać takiego powiadomienia wraz z dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności.

Natomiast dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności mogą być np.:

 • odpis skrócony aktu zgonu rolnika;
 • zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych zwłaszcza klęską suszy, gradobiciem, nadmiernymi opadami atmosferycznymi, osuwiskami ziemi, wymarznięciem, powodzią, huraganem, pożarem lub plagą gryzoni, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody;
 • pisemne oświadczenie rolnika o położeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej na podstawie przepisów
 • o stanie klęski żywiołowej;
 • decyzja właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydana na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazująca zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych;
 • decyzja właściwego organu nadzoru budowlanego, wydana na podstawie przepisów prawa budowlanego, określająca zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia budynku służącego gospodarce rolnej do czasu wykonania robót doprowadzających budynek do stanu właściwego;
 • decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii, wydana na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazująca zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013