Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wydłużeny został termin na zakończenie realizacji inwestycji i złożenie wniosku o płatność

Komunikat Prezesa ARiMR z dnia 25 czerwca 2015 r.
dotyczący możliwości zmiany umowy przyznania pomocy w zakresie wydłużenia do dnia 30 września 2015 r. terminu na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną przez beneficjentów działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którzy zawarli umowę przyznania pomocy przed dniem 18 czerwca 2015 r.
W dniu 18 czerwca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 832).

Zmiana w przepisach dotyczy wprowadzenia możliwości wydłużenia do dnia 30 września 2015 r. terminu na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność  ostateczną.

Podmioty, które zechcą przedłużyć termin zakończenia realizacji operacji i złożenia wniosku o płatność ostateczną, mają obowiązek zawarcia aneksu do umowy przyznania pomocy. W tym celu, wszyscy zainteresowani zobowiązani są do złożenia, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r. w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym została zawarta umowa o przyznanie pomocy finansowej, wniosku o zmianę umowy w tym zakresie.

Przedmiotowy wniosek Agencja rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, beneficjenci, którzy zdecydują się na podpisanie aneksu do umowy przyznania pomocy wydłużającego termin na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną maksymalnie do dnia 30 września 2015 r., będą mieli skrócony do 7 dni termin na składanie ewentualnych uzupełnień do wniosku o płatność, pod warunkiem złożenia wniosku o płatność ostateczną po dniu 30 czerwca 2015 r.

Jednocześnie podkreślić należy, iż pomoc będzie mogła zostać wypłacona, jeżeli zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi
w terminie:

a) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie,

b) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach,

- nie później jednak niż do dnia 30 września 2015 r. (termin nieprzekraczalny).

c) 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 30 września 2015 r. - w przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, przy czym złożenie ostatniego wniosku o płatność w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminach określonych powyżej (tj. 24/36 miesięcy, ale nie później niż do dnia 30 września 2015 r.).

Na uzasadnioną prośbę beneficjenta, Agencja może wyrazić zgodę na wydłużenie ww. terminów (24/36/60 miesięcy) jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy i nie później niż do dnia 30 września 2015 r.


znowelizowane rozporządzenie - otwórz

Aktualnie prowadzone są intensywne prace legislacyjne, które mają dać również możliwość wydłużenia terminów składania wniosków o wypłatę pomocy w następujących działaniach inwestycyjnych finansowanych z PROW 2007 - 2013:

 

  • Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;
  • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Po ich zakończeniu i opublikowaniu, rolnicy i inni beneficjenci będą mogli starać się o wydłużenie terminu na realizację inwestycji i złożenie wniosków o płatność.

Nabór wniosków z 2013 roku

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. Termin i zasady ubiegania się o pomoc podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 18 marca br. na portalu internetowym ARiMR (otwórz) oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ("Dzienniku Gazecie Prawnej").

Zasady udzielania wsparcia:

 Nabór w 2013 roku - pobierz dokumenty niezbędne do uzyskania pomocy, więcej informacji

Zobacz także