Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej nabór 2009

Zasady udzielania wsparcia:

Drugi nabór wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Oddziały Regionalne ARiMR rozpoczęły 15 kwietnia 2009 r. przyjmowanie wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" . W skali kraju ARiMR może przeznaczyć w 2009 roku na pomoc rolnikom inwestującym w działalność pozarolniczą ponad 370,8 mln zł. Każdemu Oddziałowi Regionalnemu ARiMR przyznany został limit środków do wykorzystania w tym roku na wsparcie takiej działalności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r., wnioski o pomoc na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przyjmowane są przez każdy Oddział Regionalny ARiMR do następnego dnia roboczego po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla tego województwa.

Dotychczas, z powodu przekroczenia 120% limitu środków finansowych, w pięciu regionach zakończyło się przyjmowanie wniosków o wparcie z tego działania: 19 maja w Wielkopolskim OR, 22 maja - w Pomorskim OR, 28 maja - Zachodniopomorskim OR, 12 czerwca - Warmińsko-mazurskim OR, 16 czerwca - Lubuskim OR, a 31 sierpnia Kujawsko-pomorski OR ARiMR. W pozostałych 10 województwach nabór był prowadzony do 31 grudnia 2009 r., zgodnie z zapisami  w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem w dniu 31 marca 2009 r. informacji o rozpoczęciu od dnia 15.04.2009 naboru wniosków dla działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" na stronie internetowej ARiMR udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW_311/09/01 oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;

2. Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z przepisami § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 200 poz. 1442 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

3. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty wymienione w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, których niedostarczenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy (zgodnie z § 10 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

4. W części wniosku I.A. Dane współposiadacza gospodarstwa/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta należy umieścić dane każdego ze współposiadaczy w przypadku, gdy operacja dotyczy gospodarstwa będącego przedmiotem współposiadania oraz dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta, którym posługuje się Wnioskodawca (jeżeli w gospodarstwie został on nadany innej osobie niż wnioskodawca);

5. Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;

6. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);

7.Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę.

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

  • Ekonomiczny Plan Operacji (...) dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW na lata 2007-2013:

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW na lata 2007-2013 dla wersji PROW_311/09/01 wniosku:

  • Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie
    w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

4. Narzędzia pomocnicze

5. Formularz wniosku o płatność:

6. Ankieta monitorująca 

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

Dodatkowo przypominamy, iż realizacja operacji lub jej etapu może nastąpić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej, z wyłączeniem zadań związanych z kosztami ogólnymi, które mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia 2007 r.

Jednocześnie przypominamy, iż koszty związane z realizacją inwestycji mogą być uznane za kwalifikowalne po zawarciu umowy z ARiMR.

6a. Ankieta dotycząca informacji o osiągniętych efektach zrealizowanej operacji:

7. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

1. Formularz Wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013

2. Załączniki do Wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

Instrukcja wypełniania wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 - otwórz

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji nabywcy przedsiębiorstwa albo następcy prawnego beneficjenta dla działania311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 - otwórz

4. Umowa przyznania pomocy nabywcy/następcy

8. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013

9. Akty prawne