Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej nabór 2008

Zasady udzielania wsparcia:

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" na stronie internetowej ARiMR udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Warunki, które powinien spełniać podmiot ubiegający się o wsparcie w ramach tego działania oraz zasady obowiązujące przy udzieleniu dofinansowania zostały uregulowane w dwóch, zamieszczonych poniżej, rozporządzeniach Ministerstwa Rolnictwa:

W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście

Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Wniosek powinien być wypełniony w oparciu o instrukcję jego wypełniania;

2. Wniosek powinien zostać wypełniony we wszystkich wymaganych polach, w szczególności należy zwrócić uwagę na pola, których brak wypełnienia skutkuje odmową przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

3. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, w szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty, których niedostarczenie skutkuje odmową przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

4. Wnioskodawca powinien wypełnić część wniosku I.A. Dane Współposiadacza/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta w przypadku, gdy operacja dotyczy gospodarstwa, będącego przedmiotem współposiadania (w tym przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej) lub gdy numer identyfikacyjny producenta został nadany innej osobie niż wnioskodawca;

5. Wnioskodawca powinien wypełnić część wniosku II.A. Informacja o powierzchni działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa wskazanego we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej;

6. Wnioskodawca realizujący operację trwale związaną z nieruchomością zlokalizowaną poza gospodarstwem rolnym powinien wypełnić część wniosku III.A. Informacja o powierzchni działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, na których będzie realizowana operacja - w przypadku, gdy operacja jest realizowana poza gospodarstwem wskazanym we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej;

7. Ekonomiczny Plan Operacji jest sporządzony w wersji samoliczącej i należy go wypełnić zgodnie z instrukcją. Pola szare nie podlegają edycji. Pola żółte są polami zawierającymi formuły samoliczące i również nie podlegają edycji.

8. Składany wniosek powinien być wydrukiem całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;

9. Wniosek powinien zostać własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę/osobę reprezentującą wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach.

Uwaga!

Informacja dla Wnioskodawców Działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru w 2008 r.

W trakcie prowadzonego, w OR ARiMR, kolejnego etapu oceny wniosków o przyznanie pomocy stwierdzono, iż w niektórych z nich zakres rzeczowy operacji obejmuje koszty zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu towarowego drogowego.

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej kwestii, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż zakup ww. środków transportu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie:

  • Transport drogowy towarów (kod PKD 49.41.Z) - według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności;

  • Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (kod PKD 60.24.A);

  • Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (kod PKD 60.24.B);

  • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (kod PKD 60.24.C) - według poprzednio obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności

nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w ramach ww. działania. Ograniczenie to, nie obejmuje innych elementów kosztów kwalifikowalnych w operacjach realizowanych przez Wnioskodawców prowadzących działalność w ramach ww. kodów PKD.

Wynika to z przepisów unijnych, zgodnie z którymi przy udzielaniu pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" , finansowanego z PROW na lata 2007-2013, stosowana jest zasada pomocy de minimis, uregulowana w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Polskę jako kraj członkowski UE, obowiązuje wspólnotowa regulacja dotycząca udzielania pomocy de minimis, która stanowi, że koszt nabycia środków transportu przeznaczonych do towarowego transportu drogowego przez podmioty prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, nie jest kosztem kwalifikowalnym. Komisja Europejska przyjęła taką regulację w związku z nadwyżką mocy przewozowych w sektorze transportu i celami polityki transportowej w dziedzinie natężenia ruchu drogowego.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej dla ww. działania, został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 1442 z póź. zm.) w którym wskazano, iż pomoc przyznaje się na operacje spełniające wymogi określone w PROW na lata 2007-2013 oraz innych przepisach prawa mających zastosowanie do realizacji operacji. Przepisy zawarte w tym rozporządzeniu są zgodnie z art. 88 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Realizacja - pobierz dane

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja Adobe Reader (.pdf);

3. Ekonomiczny Plan Operacji

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików.W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

4. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - wersja Adobe Reader (.pdf);

5. Narzędzia pomocnicze

6. Umowa przyznania pomocy

7. Formularz wniosku o płatność:

8. Ankieta monitorująca

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej. Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

Dodatkowo przypominamy, iż realizacja operacji lub jej etapu może nastąpić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej, z wyłączeniem zadań związanych z kosztami ogólnymi, które mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia 2007 r.

Jednocześnie przypominamy, iż koszty związane z realizacją inwestycji mogą być uznane za kwalifikowalne po zawarciu umowy z ARiMR.

8a. Ankieta dotycząca informacji o osiągniętych efektach zrealizowanej operacji:

9. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

1. Formularz Wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013

2. Załączniki do Wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

Instrukcja wypełniania wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 - otwórz

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji nabywcy przedsiębiorstwa albo następcy prawnego beneficjenta dla działania311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 - otwórz

4. Umowa przyznania pomocy nabywcy/następcy

10. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013