Renty strukturalne w 2010 r.

Zobacz:

"Renty strukturalne" - kolejność przysługiwania pomocy w 2010 r. - otwórz

Działanie "Renty strukturalne" ma na celu poprawę struktury agrarnej oraz przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw. Wniosek o rentę strukturalną należyo złożyć wraz z załącznikami na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski o przyznanie rent strukturalnych będzie można składać osobiście od 1 do 10 września 2010 roku w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego. Można je także wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską, a o dotrzymaniu terminu decyduje w tym przypadku data nadania przesyłki.  

Zmiany dla naboru w 2010 roku w działaniu renty strukturalne dotyczą m. in. :

1. wydłużenia terminu na przekazanie gospodarstwa rolnego z 6 do 9 miesięcy od dnia otrzymania  postanowienia;

2. wprowadzenia nowej definicji następcy, zgodnie z którą następca to osoba przejmująca gospodarstwo rolne, która rozpoczyna działalność rolniczą po raz pierwszy z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego od producenta rolnego ubiegającego się o rentę strukturalną i której do dnia wydania decyzji o przyznaniu renty strukturalnej zostanie przyznana pomoc w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom";

3. wprowadzenia nowych minimalnych wielkości powierzchni użytków rolnych wymaganych do przekazania w zamian za rentę strukturalną,  wynoszących  6 ha albo 3 ha, w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim, przy czym powierzchnia  gospodarstwa, które powstanie po przejęciu gruntów (docelowego) nie będzie mogła być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju (obecnie 10,15 ha). Jeśli gospodarstwo o powierzchni większej niż 10 ha przekazywane jest na powiększenie innego gospodarstwa rolnego to wielkość gospodarstwa docelowego będzie musiała być większa co najmniej o 10 % od gospodarstwa przekazywanego;

4. sposobu przekazania gospodarstwa rolnego, gdzie przekazanie może nastąpić przez przeniesienie własności gospodarstwa rolnego w całości:

 • na rzecz następcy,   któremu przyznano premie dla "młodego rolnika" albo
 • na powiększenie jednego gospodarstwa rolnego;

5. wprowadzenia możliwości spełniania przez następcę niektórych warunków w terminie późniejszym niż dotychczas, np.:

 • następca nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych w zakresie wykształcenia oraz
 • w przypadku, gdy powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego następcy gospodarstwa rolnego jest mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju,
 • warunki te będą mogły być spełnione w terminie 3 lat (który określony jest w przepisach dotyczących działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom");

6. wprowadzenia zobowiązania następcy do przedłożenia kopii planu rozwoju przejmowanego gospodarstwa o którym mowa w przepisach w sprawie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom";

7. wprowadzenia stałej wysokości renty strukturalnej, tj. 1013 zł.
Wysokość renty strukturalnej może być powiększona o:

 • 676 zł (jako dodatek dla małżonka),
 • 102 zł (w przypadku przekazania osobie w wieku poniżej 40 lat gospodarstwa rolnego  o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha);

8. miejsca złożenia wniosku- wniosek o przyznanie renty strukturalnej składa się osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wnioskodawcy. W przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego powiatu, za powiat, w którym jest położone gospodarstwo rolne, uznaje się ten powiat, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa;

9. zasad kolejności przyznawania rent strukturalnych - renty będą przyznawane w danym województwie według kolejności ustalonej przez podmiot wdrażający przy zastosowaniu kryteriów wyboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej;

10. wprowadzenie kryteriów i zasad wyboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej, na podstawie których poszczególnym wnioskom będą przydzielane punkty, a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania renty strukturalnej w danym województwie. Kryteria to:

 • powierzchnia użytków rolnych, zadeklarowanych do przekazania, wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego - max 50 pkt;
 • powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu lub zadeklarowana do przekazania na rzecz następcy - max 40 pkt;
 • przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz osoby fizycznej poniżej 40. roku życia - max 5 pkt;
 • przekazanie następcy gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych większej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju - max 5 pkt.

Formularze wniosków o przyznanie "Rent strukturalnych" i instrukcje ich wypełnienia

Wniosek o przyznanie renty strukturalnej:

Wniosek o przejęcie renty strukturalnej:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie renty strukturalnej

Instrukcja wypełniania wniosku o przejęcie renty strukturalnej.

Akty prawne: