Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"- nabór 2014 r

 

 

Istnieje możliwość wydłużenia terminu na realizację operacji i złożenie wniosku o płatność z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" do 30 września 2015 r. - otwórz

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 można było składać od dnia 14 listopada 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 877).

Treść rozporządzenia, dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa archiwum.arimr.gov.pl.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane wyłącznie w związku z wystąpieniem szkód powstałych w gospodarstwach w 2013 lub 2014 roku w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) tj.:

 • przymrozków wiosennych - co oznacza szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, powstałe w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
 • ujemnych skutków przezimowania - co oznacza szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
 • suszy - co oznacza szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb;
 • powodzi - co oznacza szkody powstałe wskutek:  
  - zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, 
  - zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, 
  - spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich;
 • deszczu nawalnego - co oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego;
 • obsunięcia się ziemi - co oznacza szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:  
  - zapadanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych
   wolnych przestrzeni w gruncie,
  - usuwanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;
 • lawiny - co oznacza szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota;
 • gradu - co oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;
 • huraganu - co oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;
 • pioruna - co oznacza szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia.

W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie mających miejsce zarówno w 2013, jak i w 2014 roku, istnieje możliwość ich uwzględniania, jeśli są spełnione odrębnie kryteria dla szkód mających miejsce w każdym z tych lat, określone w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ww. rozporządzenia MRiRW, przy czym ustalenie kolejności przysługiwania pomocy będzie odbywało się na podstawie wyższej wartości procentowej szkód w produkcji rolnej z jednego z tych dwóch lat, natomiast wartość kwotowa szkód ogółem z tych dwóch lat, na potrzeby obliczania limitu pomocy wynikającego z wartości szkód i kwoty uzyskanego odszkodowania (jeśli dotyczy), może być sumowana.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW 126/13/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa archiwum.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załącznik, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieprzyznaniem pomocy.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony w terminie od dnia 14 listopada 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 r., zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, ARiMR nie przyznaje pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. W przypadku Lubuskiego OR ARiMR oraz Podlaskiego OR ARiMR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR (BP ARiMR), znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej OR ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony za pośrednictwem BP ARiMR, zostanie przekazany niezwłocznie do właściwego OR ARiMR.

Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR, ARiMR wydaje potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią ARiMR oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę.

W jednym terminie składania wniosków można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w załączniku do ww. rozporządzenia, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy. Kolejność, o której mowa wyżej, jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia. W przypadku, gdy dany wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, o której mowa wyżej, nie przyznaje się punktów.

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w tym terminie, które wpłynęły do OR ARiMR do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, ale wpłynęły do właściwego OR ARiMR po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności określonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których określono kolejność zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

Informacje na temat działania"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie archiwum.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.


Andrzej Gross
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 I. Wniosek o płatność - nowa formuła

II. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych": 

1) Plan Przywrócenia Potencjału Produkcji Rolnej w Gospodarstwie dla działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"

 • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel (xlsx) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel (xls) - otwórz

2) Oświadczenie Wnioskodawcy, że posiadane przez niego gospodarstwo nie jest przedmiotem współposiadania

3) Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez Wnioskodawcę w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania

4) Oświadczenie Współposiadacza działki ewidencyjnej wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez Wnioskodawcę - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzi działka ewidencyjna będąca przedmiotem współposiadania

5) Oświadczenie Właściciela albo Współwłaściciela gospodarstwa albo jego części o wyrażeniu zgody na realizację operacji - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie niestanowiącym własności Wnioskodawcy albo stanowiącym współwłasność Wnioskodawcy i nie dotyczy wyłącznie nabycia rzeczy ruchomych, które nie wymagają instalacji

6) Oświadczenie Wnioskodawcy o odszkodowaniach  z tytułu ubezpieczenia składników gospodarstwa, w tym budynków, budowli, maszyn lub urządzeń służących do produkcji rolnej, sadów lub plantacji wieloletnich, upraw rolnych, stad podstawowych zwierząt gospodarskich, zwierząt gospodarskich niewchodzących w skład stad podstawowych zwierząt gospodarskich lub ryb, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, od ryzyka wystąpienia takich zdarzeń

7) Wzór gwarancji

3. Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy oraz Planu Przywrócenia Potencjału Produkcji Rolnej w Gospodarstwie w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW 2007-2013 -  (wersja Adobe Reader - pdf)  - otwórz  

4. Narzędzia pomocnicze:

1) Wzór zapytania ofertowego

2) Ekspertyza pt. "Przygotowanie sposobów oceny racjonalności zakupu maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych w ramach oceny ekonomiczno-technicznej dokonywanej w Działaniu "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz "Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013", wydanej w lutym 2007 r.

3) Ekspertyza - publikacja pt. "Zasady doboru maszyn rolniczych" - wydana w 2008 r. przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, stanowi uzupełnienie Ekspertyzy pt. "Przygotowanie sposobów oceny racjonalności zakupu maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych w ramach oceny ekonomiczno-technicznej dokonywanej w Działaniu "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz "Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013", wydanej w lutym 2007 r.

3a) oraz aktualizacja z 2014 roku Ekspertyzy wydanej przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (wcześniej: IBMER w Warszawie) publikacja "Zasady doboru maszyn rolniczych". Aktualizacja ekspertyzy stanowi narzędzie pomocnicze stosowane w trakcie przeprowadzania oceny ekonomiczno-technicznej wniosku o przyznanie pomocy, w tym oceny racjonalności zakupu poszczególnych maszyn i urządzeń rolniczych w oparciu o najnowsze dane/mierniki/normatywy.

Ww. Ekspertyzy mogą być pomocne dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW na lata 2007-2013, zamierzających realizować w swoich gospodarstwach rolnych operacje o charakterze inwestycyjnym.
Biura Wsparcia Inwestycyjnego w Oddziałach Regionalnych ARiMR, które rozpatrywały będą wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach ww. działania 126, będą w trakcie ich oceny ekonomiczno-technicznej bazować na wskaźnikach i normatywach zawartych w ww. Ekspertyzach.

5. Wzór formularza Umowy przyznania pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

1) Formularz umowy przyznania pomocy finansowej w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" - otwórz;

2) załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji -  otwórz; 

3) załącznik Nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność -  otwórz; 

4) załącznik Nr 3  - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością -  otwórz; 

6. Akty prawne:

Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. poz. 902) - otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW 2007-2013, (Dz. U. z 2013 r., poz. 877, tekst jednolity).

7. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR - otwórz

8. Zasady udzielania wsparcia:

1) Broszura informacyjna - otwórz;

2) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację w ramach działania 126 - otwórz

3) Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 126, 226, 311, 312, 413 - 311, 413 - 312 PROW 2007-2013. - otwórz  

UWAGA:

1. ARiMR przypomina o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1) Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;
2) Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie (zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 877), skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Pozycje wymagane to: pozycja dotycząca numeru identyfikacyjnego oraz pole Imię i nazwisko/ nazwa.
Jeżeli Wnioskodawcy nie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Wniosek musi zawierać załącznik niezbędny do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, którym jest Wniosek o wpis do ewidencji producentów.
3) Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę lub osobę reprezentującą wnioskodawcę lub pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną).

2. Dokumenty z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej

Zgodnie z przepisem §6 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 998), protokół z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, będzie zawierał umieszczoną na nim adnotację wojewody potwierdzającą wystąpienie tych szkód, w miejsce dotychczasowego wymogu wydawania przez wojewodę opinii o zakresie i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę. Przepis zmieniający w tym zakresie wszedł w życie z dniem 30 września 2013 r. Dokumenty z oszacowania szkód mogą od dnia 30 września 2013 r. być wydawane przez komisję według nowo przyjętych zasad, w tym z pominięciem opinii wojewody, jako dotychczas odrębnych dokumentów.

Szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, mające miejsce zarówno w 2013 r., jak i w 2014 r., w większości zostały oszacowane. W odniesieniu do oszacowanych szkód zostały wydane lub zostaną wydane przez ww. komisję i właściwego wojewodę stosowne dokumenty. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest w posiadaniu dokumentacji z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym lub działach specjalnych produkcji rolnej sporządzonej przez ww. komisję i właściwego wojewodę, wydanej na podstawie zasad obowiązujących przed dniem 30 września 2013 r. tzn. jest w posiadaniu protokołu z oszacowania szkód bez adnotacji wojewody potwierdzającej wystąpienie tych szkód oraz 2 opinii wojewody dotyczących zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich oraz w środkach trwałych lub takie dokumenty zostaną mu wydane, należy je dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy. Będą one przez ARiMR akceptowane, nawet jeśli zostały wydane po dniu 30 września 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju przedkładanych dokumentów z oszacowania szkód oraz sposobu postępowania w przypadku gdy:

 •  w jednym roku kalendarzowym miała miejsce więcej niż jedna szkoda, (w tym obowiązku przedkładania zbiorczych opinii wojewody uwzględniających wszystkie zaistniałe w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej szkody w danym roku kalendarzowym - w przypadku dokumentacji z oszacowania szkód wydanej na podstawie zasad obowiązujących przed dniem 30 września 2013 r.),
 • gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody lub dział specjalny produkcji rolnej jest prowadzony na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody,

zawiera Instrukcja wypełniania wniosku.

W przypadku, gdy Wnioskodawca jest w posiadaniu protokołu z oszacowania szkód sporządzonego przez komisję wraz z adnotacją wojewody na protokole potwierdzającą wystąpienie tych szkód, tzn. wydanego na podstawie nowych zasad obowiązujących od dnia 30 września 2013 r., dokument ten należy dołączyć do wniosku.

3. Uwzględnianie szkód we wniosku o przyznanie pomocy oraz w procesie ubiegania się o przyznanie pomocy, w przypadku ich wystąpienia w gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej zarówno w 2013, jak i w 2014 r.

W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie mających miejsce zarówno w 2013, jak i w 2014 r., istnieje możliwość ich uwzględnienia we wniosku, pod warunkiem, że są spełnione odrębnie kryteria przyznania pomocy określone w §4 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia MRiRW z dnia 13 września 2010 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 877), określone dla szkód mających miejsce w każdym z tych lat, przy czym:

 • Wyrażona w procentach (%) wysokość szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach, ma wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy. W przypadku wystąpienia szkód zarówno w roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy (tj. w roku 2014), jak i w roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku (tj. w roku 2013), do ustalenia kolejności przysługiwania pomocy ARiMR uwzględni wyższą wartość tych szkód, oszacowanych dla jednego z tych dwóch lat.
 • Wyrażona kwotowo (w zł) łączna wartość wszystkich szkód tj. w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, uprawach rolnych, stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, zwierzętach gospodarskich niewchodzących w skład stad podstawowych zwierząt gospodarskich lub rybach - (łącznie w zł) oszacowanych dla jednego z tych lat lub dla obu tych lat w gospodarstwie (jeśli dotyczy) - określana jest w celu obliczenia limitu pomocy (wynikającego z wartości szkód oraz kwoty uzyskanego odszkodowania - jeśli dotyczy), ma wpływ na wysokość możliwej do uzyskania maksymalnie kwoty pomocy i może być sumowana z obu tych lat, pod warunkiem, że kryteria przyznania pomocy w zakresie wysokości (w %) i wartości (w zł) szkód w gospodarstwie zostały spełnione odrębnie dla każdego z tych lat.  

4. Obowiązkowe ubezpieczanie inwestycji realizowanych w ramach działania 126

ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy zostali poszkodowani przez zdarzenia losowe i na odbudowę swoich zniszczonych gospodarstw otrzymają pomoc finansową z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" PROW 2007-2013, muszą ubezpieczyć zrealizowane w ten sposób inwestycje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy rolnik, który podpisze z ARiMR umowę przyznania pomocy z tego działania, jest zobowiązany do ubezpieczenia zrealizowanej inwestycji. Ubezpieczenie to musi obejmować ochronę zrealizowanego przedsięwzięcia przez pięć lat liczonych od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy.

W zależności od rodzaju operacji obowiązek ubezpieczenia, wynikający z przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", należy odczytywać w następujący sposób:

 • w odniesieniu do operacji obejmujących zakup i posadzenie materiału roślinnego w celu odtworzenia sadu lub plantacji wieloletniej, beneficjent działania 126, który pobierał płatności bezpośrednie, musi ubezpieczyć cały obszar sadu, bądź plantacji wieloletniej, będący przedmiotem zrealizowanej inwestycji. Przy czym należy mieć na uwadze, iż wśród ryzyk związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych upraw nie wskazują, np. obsunięcia się ziemi, deszczu nawalnego. Z przepisów tych wynika natomiast obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw od co najmniej jednego z następujących ryzyk powodujących szkody w gospodarstwie, tj: powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.
 • na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich inwentarz żywy nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. W związku z tym obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w przepisach rozporządzenia MRiRW dotyczącego działania 126, nie odnosi się do operacji polegających na zakupie zwierząt gospodarskich.
 • w odniesieniu do budynków rolniczych, zbudowanych, wyremontowanych, zmodernizowanych w wyniku zrealizowanej przez rolnika inwestycji sfinansowanej z działania 126, na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. W związku z tym beneficjent działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", który zrealizował inwestycję budowlaną, zobowiązany jest wypełnić warunki umowy zawartej z ARiMR w zakresie ubezpieczenia takiej inwestycji.
 • w odniesieniu do maszyn i urządzeń rolniczych beneficjenci działania 126 nabywający tego rodzaju sprzęt nie są zobowiązani umową przyznania pomocy zawieraną z ARiMR do ubezpieczenia tego mienia, gdyż na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązkowym ubezpieczeniem w zakresie szkód powstałych w związku z ruchem pojazdu objęte są jedynie pojazdy mechaniczne (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), a ubezpieczenie to nie stanowi ochrony ubezpieczeniowej od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez zdarzenia losowe.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa beneficjenci działania 126, którzy zrealizowali inwestycje dotyczące zakupu i posadzenia materiału roślinnego w celu odtworzenia sadu/plantacji wieloletniej, zobowiązani są do jego/jej corocznego ubezpieczenia w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy i przedstawiania do wglądu ARiMR dowodów tego ubezpieczenia. W tym celu rolnicy mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia upraw:

1) z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z MRiRW umowę w sprawie dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Umowy w sprawie dopłat z tytułu zawarcia w 2015 r. umów ubezpieczenia zostały zawarte przez MRiRW z trzema zakładami ubezpieczeń, tj: z:

 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie,
 • Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,

 

2) z innym zakładem, wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym zakresie.

Istnieje jednak możliwość odstąpienia od wymogu przedkładania przez beneficjentów działania 126 polis ubezpieczenia odtwarzanych upraw (tj. sadów i plantacji wieloletnich) w danym roku w sytuacji przedstawienia przez rolnika pisemnej odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia przez co najmniej dwa z ww. zakładów ubezpieczeń, które zawarły z MRiRW umowy w sprawie dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania takich warunków ubezpieczenia (stawka taryfowa przekraczająca 6% sumy ubezpieczenia), które nie pozwalają na skorzystanie przez rolnika z dopłat do składek z budżetu państwa.

W sytuacji, gdy w danym roku, z powodu zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia inwestycji współfinansowanej z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", nie zwalnia go to z konieczności dopełnienia obowiązku ubezpieczeniowego w następnych latach ww. 5-letniego okresu, chyba, że zaistnieją ponownie ww. okoliczności dające podstawę do zwolnienia z wypełnienia tego obowiązku.

Należy mieć również na uwadze, iż jeżeli niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia upraw wynika z braku fizycznej możliwości objęcia, w danym okresie w roku, ochroną ubezpieczeniową inwestycji zrealizowanej w ramach działania 126 (np. brak oferty towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia upraw w okresie zimowym), beneficjent zobowiązany jest wypełnić corocznie przez "okres związania celem" zobowiązania umowne dotyczących ubezpieczenia odtwarzanych sadów/plantacji wieloletnich niezwłocznie, kiedy tylko zaistnieje taka możliwość. 

Zobacz także:

Dokumenty aplikacyjne obowiązujące w ramach przeprowadzonych naborów wniosków o przyznanie pomocy:

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty (w tym kolejność przysługiwania pomocy w 2013 roku) dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" przeprowadzonego od 30 października 2013 do 12 grudnia 2013 r. - otwórz

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty (w tym kolejność przysługiwania pomocy w 2012 roku) dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" przeprowadzonego od 15 października do 26 listopada 2012 r. - otwórz

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty (w tym kolejność przysługiwania pomocy) obowiązujące dla czwartego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" przeprowadzonego w II połowie 2011 r. - otwórz

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" przeprowadzonych w ramach pierwszego, drugiego oraz trzeciego naboru wniosków o przyznanie pomocy, przeprowadzonych w 2010 r. oraz I połowie 2011 r. - otwórz