Najczęściej zadawane pytania - płatności rolnośrodowiskowe

1. Jaka faktycznie jest długość trwania zobowiązania rolnośrodowiskowego realizowanego w ramach PROW 2007-2013 i jak w praktyce liczyć termin realizacji tego zobowiązania?

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 361, z późn. zm.) płatność rolnośrodowiskową przyznaje się rolnikowi jeżeli realizuje 5-letnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "zobowiązaniem rolnośrodowiskowym", obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach określonych pakietów i ich wariantów, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej.

Natomiast zgodnie z § 26 ust. 1 tego rozporządzenia, rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

A zatem zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane jest od dnia 15 marca tego roku, w którym rolnik złożył wniosek o pierwszą płatność rolnośrodowiskową do dnia 14 marca roku, w którym upływa 5 rok jego realizacji, np. zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w 2014 r. zostanie ukończone w dniu 14 marca 2019 r.

2. Czy zobowiązanie rolnośrodowiskowe uznaje się za zakończone, jeśli rolnik nie złoży wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w kolejnych latach realizacji tego zobowiązania?

Jeżeli w drugim, trzecim, czwartym bądź piątym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego rolnik nie zamierza ubiegać się o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej do określonych gruntów lub zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym i nie zamierza złożyć wniosku o przyznanie tej płatności powinien, zgodnie z § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013, poz. 361 z późn. zm) zamiast wniosku składa, na formularzu udostępnionym przez Agencję, informację o tych gruntach lub zwierzętach oraz o wariancie realizowanym na tych gruntach lub w odniesieniu do tych zwierząt, wskazując położenie tych gruntów i ich powierzchnię.

Jeżeli rolnik w danym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego nie złoży wniosku o przyznanie płatności bądź informacji o realizowanym zobowiązaniu, to na podstawie § 39 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia, płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi. Zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana za realizację tego wariantu.

Zwrot płatności rolnośrodowiskowej z powody o którym mowa nie oznacza, że zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest zakończone - pomimo zwrotu płatności okres trwania zobowiązania nie ulega zmianie. Rolnik, który nadal realizuje podjęte zobowiązanie rolnośrodowiskowe może złożyć wniosek o przyznanie tej płatności w kolejnym roku "trwania" zobowiązania.

3. Czy można przekazać kilka sztuk zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie?

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013, poz. 361 z późn. zm) w zakresie gruntów rolnych może być przekazywane w całości (wszystkie grunty objęte zobowiązaniem) lub w części (kilka działek rolnych z tym samy, bądź różnymi pakietami, wariantami). Wyjątek stanowi pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, gdyż w przypadku zwierząt w pakiecie 7 rolnik może przekazać tylko całe stado, nie można przekazać części stada. Za stado uważa się zwierzęta tej samej rasy.

Zakładając, że rolnik realizuje zobowiązanie w pakiecie 7 w stadzie liczącym 20 szt. bydła rasy polskiej czerwonej to może przekazać tylko całe to stado liczące 20 szt. Jeżeli rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w odniesieniu do dwóch różnych ras, np. 10 szt. bydła rasy polskiej czerwonej i 5 szt. bydła rasy białogrzbietej może jedno ze stad przekazać innemu rolnikowi do realizacji, czyli albo całe stado (10 szt.) rasy polskiej czerwonej, albo całe stado (5 szt.) rasy białogrzbietej. Nie może natomiast przekazać po kilka sztuk zwierząt z każdego z tych stad.

Warto podkreślić również, że płatność rolnośrodowiskowa w pakiecie 7 jest przyznawana tylko do samic i tylko w odniesieniu do wybranych gatunków (bydła, koni, owiec i świń), jeżeli ponadto spełniony jest warunek przyznania płatności o którym mowa w § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dotyczący minimalnej liczby zwierząt w stadzie.

W przypadku bydła wymagana minimalna liczba zwierząt w stadzie wynosi 4 krowy.

4. Czy możliwa jest rezygnacja z realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego?

Jeżeli rolnik z własnej woli chce zrezygnować z realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013, poz. 361 z późn. zm) może to uczynić, jednak skutkiem takiej decyzji będzie obowiązek zwrotu pobranych płatności rolnośrodowiskowych oraz to, że w okresie, w którym powinien realizować to zobowiązanie nie będzie mógł podjąć zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, które od 2015 roku rolnicy mogą podejmować w ramach PROW 2014-2020.

5. Czy możliwe jest przekształcenie zobowiązania rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013) na zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020).

Obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013, poz. 361 z późn. zm) nie umożliwiają przekształcenia podjętego zobowiązania rolnośrodowiskowe na zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Brak takiej możliwości dotyczy całego zobowiązania bez względu na to, w ramach jakiego wariantu jest ono realizowane i bez względu na rok w którym zostało podjęte.