Działanie 214 - Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013

 

Z dniem 14 marca 2019 roku
zostają zakończone
wszystkie zobowiązania rolnośrodowiskowe

podjęte w ramach PROW 2007-2013!

 

 

Jeżeli rozwiązanie albo przekształcenie rolnika lub wystąpienie innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne albo przeniesienie posiadania gruntu nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) lub 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)  rolnik zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie Oświadczenie (O-6/395) następcy prawnego tego rolnika lub nowego posiadacza obejmujące zobowiązanie do utrzymania minimalnej obsady drzew przez 2 lata od zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013) w zakresie tych wariantów oraz zapłaty na rzecz ARiMR równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez  tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu 2.9 lub 2.10 wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, tj. rolnik zmniejszył obsadę drzew poniżej minimalnej obsady drzew.

Z uwagi na fakt, że z dniem 14 marca 2019 roku wszystkie zobowiązania rolnośrodowiskowe podjęte w ramach PROW 2007-2013 zostały zakończone, obowiązek złożenia Oświadczenia O-6/395 - otwórz będzie miał miejsce, gdy przeniesienie posiadania nastąpi w okresie od dnia 15 marca 2019 do dnia 14 marca 2021 roku. Oświadczenie O-6/395 - otwórz należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie albo przekształcenie rolnika lub wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku których zaistniało następstwo prawne albo w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gruntu.

Oświadczenie o realizacji zobowiązania w zakresie utrzymania minimalnej obsady drzew przez 2 lata od zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013) O-6/395 - otwórz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program rolnośrodowiskowy 2007-2013