Pomoc techniczna

W RAMACH  PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Pomoc udzielana jest na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu. Ponadto, ma na celu wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ramach pomocy możliwe jest finansowanie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących następnego okresu programowania oraz ocen ex post, audytów i przygotowania końcowych sprawozdań dotyczących poprzedniego okresu programowania.

W ramach Pomocy technicznej realizowane są trzy schematy finansowania:

Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu

W celu zapewnienia skutecznej realizacji działań PROW konieczne jest odpowiednie przygotowanie wszystkich uczestników procesu jego wdrażania oraz zapewnienie im optymalnych warunków wykonywania powierzonych zadań. W szczególności istotne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę oraz kontrolę realizacji PROW.
Ponadto w ramach schematu możliwe jest finansowanie ocen ex post, audytów i przygotowywania końcowych sprawozdań dotyczących poprzedniego okresu programowania, a także prac związanych z przygotowywaniem kolejnego okresu programowania.

Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne

W celu zapewnienia jak najlepszej promocji PROW i pogłębienia wiedzy na temat zasad jego działania oraz możliwości otrzymania pomocy a także bieżącego informowania o przebiegu realizacji PROW niezbędna jest znajomość zagadnień związanych z PROW wśród społeczeństwa. Realizacja działań Schematu znacząco wpłynie na korzystny wizerunek i akceptację PROW, a także przyczyni się do szybszej i skuteczniejszej absorpcji środków finansowych.
Ponadto w ramach schematu możliwe jest finansowanie działań informacyjno - promocyjnych dotyczących następnego okresu programowania.

Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W celu umożliwienia prowadzenia działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez wymianę i rozpowszechnianie informacji na ich temat wśród wszystkich zainteresowanych partnerów, identyfikację i analizę dobrych praktyk, wymianę istotnych dla rozwoju obszarów wiejskich doświadczeń oraz transfer "know-how" w tym zakresie utworzona zostanie Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Realizacja działań Schematu ma na celu finansowanie stworzenia struktury potrzebnej do prowadzenia Sieci oraz utrzymanie jej.

Warunki i tryb przyznawania pomocy określają:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 54, poz. 329, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 26).
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2012, poz. 129) - pobierz plik
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2014  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014, poz. 661) - pobierz plik

CELE POMOCY TECHNICZNEJ

 1. Umożliwienie sprawnego funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, kontrolę, monitoring i ocenę PROW.
 2. Zapewnienie warunków efektywnego działania Komitetu Monitorującego oraz jego grup (zespołów) roboczych.
 3. Wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW oraz następnego okresu programowania.
 4. Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 5. Finansowanie wydatków określonych w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r.

 

BENEFICJENCI POMOCY TECHNICZNEJ

Pomoc finansowa udzielona zostanie podmiotom zaangażowanym w realizację zadań wynikających z Programu. W szczególności są to:

 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 3. Agencja Rynku Rolnego;
 4. Urząd Zamówień Publicznych;
 5. Ministerstwo Finansów;
 6. Samorządy Województw;
 7. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa - FAPA.
 8. Urząd Komunikacji Elektronicznej
 9. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 10. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego

 

BUDŻET POMOCY TECHNICZNEJ

 

 

Wkład publiczny

Ogółem wkład publiczny

Stawka wkładu EFRROW (%)

Kwota EFRROW

Pomoc Techniczna

266 600 000,00 EUR

75, 00 %

199 950 000, 00 EUR

 

ZAKRES I WYSOKOŚĆ WPARCIA

Pomoc finansowa w ramach pomocy technicznej jest udzielana w formie refundacji maksymalnie do 100 % wysokości kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Operacje mogą być realizowane w kilku etapach.

       Koszty kwalifikowalne są to koszty:
 • związane z realizacją zadań określonych w art. 66 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1698/2005, 
 • określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • poniesione od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

      Wydatek można uznać za kwalifikowalny, jeżeli:
 • jest niezbędny dla realizacji projektu, 
 • jest racjonalny, 
 • jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania, 
 • jest spójny z obowiązującymi przepisami, 
 • jest ujęty na liście kosztów kwalifikowalnych.

KRYTERIA DOSTĘPU I WYBORU OPERACJI

      1. Kryteria dostępu:
 • operacja jest zgodna z celami Pomocy technicznej,
 • operacja obejmuje koszty kwalifikowalne, 
 • okres realizacji operacji jest zgodny z okresem realizacji PROW.
      2. Kryteria wyboru:
 • pomoc techniczna przewidziana jest jako wsparcie określonych beneficjentów, udzielana jest w zależności od istniejących i zgłoszonych potrzeb.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy technicznej składa się wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wersją elektroniczną tego wniosku, sporządzoną w formacie umożliwiającym edycję tekstu, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, bezpośrednio w Centrali Agencji albo przesyłką poleconą nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, za potwierdzeniem odbioru

Wnioski można składać przez cały rok, a pomoc techniczną przyznaje się według kolejności złożenia.

PRZYZNAWANIE POMOCY TECHNICZNEJ

Pomoc techniczną przyznaje się:

1. podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o   krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;  

2. na operację:

 • spełniającą wymagania określone w PROW 2007-2013 oraz zapewniającą osiągnięcie celów pomocy technicznej,
 •  zgodną z priorytetami pomocy technicznej określonymi przez Komitet Monitorujący, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
 • mającą pozytywny wpływ na stan wdrożenia PROW lub działań dotyczących poprzedniego lub następnego okresu programowania

FORMULARZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY TECHNICZNEJ - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy technicznej rozpatruje się w terminie 70 dni od dnia jego złożenia.

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy technicznej, termin rozpatrywania wniosku wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie.

Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez Wnioskodawcę, z wyłączeniem:
1) zmian wynikających z wezwań Agencji;
2) jednej zmiany, w tym również w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy.

PODPISANIE UMOWY PRZYZNANIA POMOCY TECHNICZNEJ:

Pomoc zostaje przyznana na podstawie umowy przyznania pomocy technicznej, zawieranej pomiędzy Agencją, a Wnioskodawcą pomocy technicznej, którego wniosek o przyznanie pomocy został pozytywnie rozpatrzony.

Po zakończeniu oceny wniosku o Agencja przesyła Wnioskodawcy zawiadomienie
o wysokości przyznanej pomocy, a w terminie 21 dni od wysłania zawiadomienia przesyła projekt umowy i wzywa Wnioskodawcę do zawarcia umowy, wyznaczając termin jej zawarcia, który nie może być dłuższy niż 16 dni od dnia doręczenia wezwania.

FORMULARZE UMÓW PRZYZNANIA POMOCY TECHNICZNEJ:

1. Formularz umowy przyznania pomocy technicznej zawieranej pomiędzy  Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a beneficjentem innym niż Samorząd Województwa - otwórz

2. Formularz umowy przyznania pomocy technicznej zawieranej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a beneficjentem - Samorządem Województwa  - otwórz

3. Formularz umowy przyznania pomocy technicznej zawieranej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako beneficjentem pomocy technicznej - otwórz

Załącznik do umowy stanowi każdorazowo zatwierdzone we wniosku o  przyznanie pomocy zestawienie rzeczowo-finansowe operacji oraz Zasady korzystania z pomocy technicznej PROW 2007-2013.

 

WYPŁATA POMOCY TECHNICZNEJ

Wniosek o płatność pomocy technicznej składa się zgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie przyznania pomocy technicznej, wraz z załącznikami i wersją elektroniczną tego wniosku, sporządzoną w formacie umożliwiającym edycję tekstu, bezpośrednio w Centrali Agencji albo przesyłką poleconą nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, za potwierdzeniem odbioru.

Pomoc techniczną będzie wypłacona jeżeli Beneficjent zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu i w umowie, oraz udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych.

Płatność obejmuje koszty kwalifikowalne:

 • których dotyczy pozytywny wynik kontroli administracyjnej oraz, jeżeli dotyczy, kontroli na miejscu,
 • do wysokości określonej w umowie.

Agencja dokonuje wypłaty pomocy technicznej niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.

FORMULARZE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ POMOCY TECHNICZNEJ - otwórz