Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Zniszczony las. Zdjęcie Damian Paliwoda

UWAGA!!!

Istnieje możliwość wydłużenia terminu na realizację operacji i złożenie wniosku o płatność z działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" do 30 września 2015 r. - otwórz

 

 Nabór wniosków w 2013 roku

Szanowni Państwo,

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniach 23 maja 2013 r. -  13 czerwca 2013 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów,  określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103 poz. 658, z późn. zm.).

Treść rozporządzenia dotyczącego przedmiotowego działania dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa archiwum.arimr.gov.pl (otwórz).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW_226/13/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl). Można je było również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy należało wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na pozycję dotyczącą numeru identyfikacyjnego, a w przypadku jego braku na załącznik do wniosku o przyznanie pomocy, jakim jest wniosek o wpis do ewidencji producentów, albo kopia uprzednio złożonego wniosku o wpis do ewidencji producentów. Niewypełnienie wskazanej pozycji, albo niedołączenie do wniosku wskazanego załącznika, skutkowało, zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia (z zastrzeżeniem § 11 ust. 1a), nieprzyznaniem pomocy.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie od dnia 23 maja 2013 r. do dnia 13 czerwca 2013 r., zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, Agencja nie przyznała pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składać należało w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składał nadleśniczy osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w OR ARiMR. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane były w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy OR ARiMR wydał potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę i godzinę złożenia wniosku, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

W ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" w jednym roku można było złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach Schematu II, z wyjątkiem sytuacji, gdy na podstawie wcześniej złożonego wniosku nie przyznano pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji określonych w ww. rozporządzeniu, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy nie zawierał danych niezbędnych do ustalenia kolejności, o której mowa powyżej, nie przyznawano punktów.

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR, w terminie określonym w ogłoszeniu.

W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który zamierza realizować operację objętą Schematem I.

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i objętych tym samym Schematem, kolejność przysługiwania pomocy była ustalana od operacji o największym udziale kosztów kwalifikowalnych, w których mogą uczestniczyć właściciele lasów niebędących w zarządzie nadleśnictwa, do operacji, w których udział tych kosztów jest najmniejszy.

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, objętych tym samym Schematem oraz o identycznym udziale kosztów kwalifikowalnych, w których  uczestniczyliwłaściciele lasów niebędących w zarządzie nadleśnictwa, o kolejności przysługiwania pomocy decydowała niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podał do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Niniejsza informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania ma miejsce po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, a przed dniem wejścia w życie, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 521). W okresie trwania naboru obowiązywały znowelizowane przepisy ww. rozporządzenia. W związku z tym, wnioskodawcy byli zobowiązani wypełniać wnioski z uwzględnieniem przepisów ww. nowelizacji rozporządzenia, które weszły w życie w dniu 15.05.2013 r.

Informacje na temat działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" udzielano OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie archiwum.arimr.gov.pl - otwórz) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w 2013 r. - otwórz


Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" PROW 2007-2013 w dniach od 23.01.2012 do 17.02.2012 r. - otwórz 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" prowadzone w poprzednich latach:

2012 rok - otwórz

2010 rok - otwórz

2009 rok - otwórz