Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Refundację poniesionych kosztów za zrealizowanie usług doradczych w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013 mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

  • posiadają numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR;
  • nie zostały wykluczone z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie rozporządzenia lub przepisów odrębnych.

Nie mogą uzyskać pomocy osoby, którym ARiMR przyznała już w drodze decyzji rentę strukturalną i które to świadczenie otrzymują albo jako członkowie organizacji producentów owoców i warzyw otrzymały pomoc na realizację usług doradczych ze środków wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw UE w ramach wsparcia udzielanego w zakresie funduszu operacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1580/2007 lub w przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku okaże się, że limit środków finansowych przewidzianych na to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został już wyczerpany.

WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA

Od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych dla rolników wymaga się, aby:

  • prowadził działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę o świadczenie usług doradczych, która zawiera przynajmniej usługę kompleksową oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności i usługę polegającą na ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (rodzaje usług doradczych dla rolników przedstawia Tabela 1 i Tabela 3); 

W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy wnioskodawca zobowiązany jest skorzystać z ww. usług doradczych przed upływem 12 miesięcy liczonych od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych dla posiadaczy lasów wymaga się, aby:

  • w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy był podatnikiem podatku leśnego;
  • zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę na jedną z usług doradczych (rodzaje usług doradczych dla posiadaczy lasów przedstawia Tabela 2);

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych zawartych w Tabeli 1) i Tabeli 2) i w Tabeli 3), przy czym pomoc może być przyznana w okresie objętym PROW 2007-2013 wyłącznie raz na dany rodzaj usług doradczych.

Poniższy przepis obowiązuje TYLKO dla wniosków o płatność, które dotyczą wniosków o przyznanie pomocy złożonych przed 2 lipca 2013 roku.

W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług doradczych zawiera oświadczenie dotyczące cesji płatności na podmiot doradczy, wówczas beneficjent zobowiązany jest pokryć 20% kosztów kwalifikowalnych usług doradczych, na które ubiega się o pomoc oraz pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych tj. podatek VAT (22%). W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług doradczych nie zawiera oświadczenia dotyczącego cesji płatności na podmiot doradczy, wówczas beneficjent zobowiązany jest pokryć 100 % kosztów kwalifikowalnych usług doradczych (80% zwraca agencja), na które ubiega się o pomoc oraz pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych tj. podatek VAT (22%). 

Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski o przyznanie pomocy od 2 lipca 2013 roku, przed złożeniem wniosku o płatność, zobowiązani są do poniesienia 100% kosztów kwalifikowalnych oraz pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych TYLKO w formie rozliczenia BEZGOTÓWKOWEGO przeprowadzonego POLECENIEM PRZELEWU na rachunek bankowy, na których pokrycie ubiegał się o pomoc (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 689).  Ponadto, umowa o świadczenie usług doradczych wraz z aneksami musi być parafowana (na każdej stronie) zarówno przez wnioskodawcę jak i upoważnionego przedstawiciela podmiotu doradczego.  

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zawrzeć umowę o świadczenie usług doradczych z uprawnionym podmiotem doradczym. Takie uprawnienie posiadają:

  • jednostki doradztwa rolniczego (ODR);
  • izby rolnicze;
  • podmioty, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W umowie powinny być zawarte elementy podane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 78, poz. 470 z późn. zm.). 

WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji i wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna, przy czym koszty kwalifikowane to koszty usług doradczych, do których nie zalicza się podatku od towarów i usług (VAT). Przy czym suma płatności otrzymywanych w ramach działania w okresie objętym PROW 2007-2013 nie może przekroczyć, równowartości 1500 euro.

Zgodnie z § 13 a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 129, poz. 869) koszty usług doradczych, o których mowa w zał. nr 3 do rozporządzenia, które zostały zrealizowane w 2010 roku przed dniem, w którym Decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna są kosztami kwalifikowanymi.

TABELA 1: RODZAJE USŁUG DORADCZYCH DLA ROLNIKÓW ORAZ MAX. STAWKI OPŁAT ZA TE USŁUGI

Lp.

Rodzaje usług doradczych

Max. stawki opłat (bez podatku VAT)

Ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance)

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance)

produkcja zwierzęca albo roślinna i zwierzęca

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca albo roślinna i zwierzęca

produkcja roślinna

I

Kompleksowa ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności

2 200 zł

1 200 zł

-

-

I.1

Ochrona środowiska

gospodarstwo położone na obszarach Natura 2000 albo

-

-

700 zł

500 zł

gospodarstwo położone poza obszarami Natura 2000

-

-

400 zł

250 zł

I.2

Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt oraz zdrowotność roślin, a także identyfikacja i rejestracja zwierząt

-

-

2 000 zł

1 200 zł

I.3

Dobrostan zwierząt

-

-

800 zł

-

I.4

Dobra kultura rolna zgodna z wymogami ochrony środowiska

-

-

 

300 zł

 

300 zł

 

 

Ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

produkcja zwierzęca albo roślinna i zwierzęca

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca albo roślinna i zwierzęca

produkcja roślinna

II

Bezpieczeństwo i higiena pracy

300 zł

 150 zł

-

-

-

-

500 zł

300 zł

TABELA 2: RODZAJE USŁUG DORADCZYCH DLA POSIADACZY LASÓW ORAZ MAX STAWKI OPŁAT ZA TE USŁUGI

Lp.

Rodzaje usług doradczych

Max.stawki opłat (bez podatku VAT)

I.

Zwykła praktyka leśna

500 zł

II.

Ochrona leśnej różnorodności biologicznej

300 zł

III.

Planowanie i uzyskiwanie odnowienia naturalnego

500 zł

IV.

Pielęgnowanie uprawy z odnowienia naturalnego

200 zł

V.

Rola martwego drewna w lesie

200 zł

VI.

Planowanie i zakładanie strefy oszyjkowej na skraju lasu

500 zł

VII.

Wprowadzanie domieszek biocenotycznych i podsadzeń przebudowujących

1 000 zł

VIII.

Pielęgnowanie upraw leśnych

200 zł

TABELA 3: RODZAJE DODATKOWYCH USŁUG DORADCZYCH DLA ROLNIKÓW ORAZ MAX. STAWKI OPŁAT ZA TE USŁUGI

Lp.

Rodzaje usług doradczych

Max. stawki opłat (bez podatku VAT)

I.

Przygotowanie biznesplanu dla następujących działań               w ramach PROW 2007-2013:

121 - Modernizacja gospodarstw rolnych1

311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

800 zł

II.

Przygotowanie biznesplanu na potrzeby uzyskania kredytu na rozwój działalności gospodarstwa rolnego - w zależności od wysokości z złotych kredytu:

 

do 50 000

500 zł

50 001-100 000

1 000 zł

100 001-1 000 000

2 800 zł

powyżej 1 000 000

4 900 zł

III.

Opracowanie planu działalności rolnośrodowiskowej

3 000 zł

IV.

Zmiana lub uaktualnienie planu działalności rolnośrodowiskowej

500 zł

V.

Opracowanie planu nawożenia2

250 zł

VI.

Opracowanie programu ochrony roślin

250 zł

VII.

Ocena poprawności zabiegów ochrony roślin                 (atestacja opryskiwaczy)

300 zł

VIII.

Prowadzenie w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych (OSN)3 dokumentacji określonej w programach działań wydanym w drodze rozporządzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - w pierwszym roku realizacji tego programu

3 500 zł

IX.

Prowadzenie w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych (OSN)3 dokumentacji określonej w programach działań wydanych w drodze rozporządzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - w drugim, trzecim albo czwartym roku realizacji tego programu

2 500 zł

 

¹Dotyczy planów rozwoju gospodarstwa dla operacji przyczyniających się do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie rolnym

²Nie dotyczy wnioskodawców, którzy korzystali z pomocy:

1) na usługę doradczą, o której mowa w lp. III powyższej tabeli, a plan działalności rolnośrodowiskowej, który został opracowany w wyniku wykonania tej usługi, dotyczył pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, realizowanego w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego PROW na lata 2007-2013, lub

2) co najmniej na jedną z usług doradczych, o których mowa w lp. VIII i IX powyższej tabeli.

³Obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, należy ograniczyć, określone na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski wraz z załącznikami składane są osobiście lub przez osobę upoważnioną, listem poleconym lub pocztą kurierską, do BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Uzyskanie wsparcia przebiega dwuetapowo. Najpierw wymagane jest złożenie wniosku o pomoc. Wnioski o pomoc przyjmowane są w biurach powiatowych ARiMR do dnia 30 maja 2014 roku. Jeżeli wnioskodawca otrzyma decyzję pozytywną, wówczas dopiero, po zrealizowaniu usług doradczych i opłaceniu faktur, powinien w tym samym BP ARiMR złożyć wniosek o płatność w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku.

"W przypadku, gdy w ww. terminie beneficjent nie złoży wniosku o płatność  (po zrealizowaniu przynajmniej obligatoryjnych usług doradczych), wówczas otrzymuje Decyzję o odmowie przyznania płatności. Należy jednak podkreślić, że okres realizacji pozostałej części usług doradczych, będących przedmiotem Decyzji o przyznaniu pomocy (które nie zostały zrealizowane w ww. terminie) może zostać wydłużony o kolejne 12 m-cy (§ 9 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa poniżej), jednak wyłącznie pod warunkiem, że w pierwszym wniosku o płatność beneficjent wypełni sekcję dotyczącą deklaracji kontynuowania korzystania z usług doradczych". W takim przypadku wnioskodawca nie składa wniosku o pomoc, a wyłącznie wniosek o płatność.

Wnioskodawca, który nie złoży wniosku o płatność we wskazanych terminach, uiszcza opłatę z tytułu świadczenia usług uprawnionemu podmiotowi doradczemu w terminie określonym w umowie, jednakże nie krótszym niż 30 dni od dnia upływu terminu do złożenia tego wniosku.

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy finansowej rolnikom i posiadaczom lasów za korzystanie z usług doradczych, rodzaje tych usług oraz wysokość max. stawek opłat za nie, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 78, poz. 470 z późn. zm.).

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc