Efekty wsparcia udzielanego przez ARiMR z unijnych programów pomocowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od początku swojego istnienia, czyli od 1994 r. przekazała swoim beneficjentom ze środków unijnych i krajowych 253,3 mld złotych.

Rolnictwo, przetwórstwo żywności i obszary wiejskie

Dopłaty bezpośrednie

Najważniejszym instrumentem wsparcia udzielanego rolnictwu, są dopłaty bezpośrednie, finansowane ze środków I filara Wspólnej Polityki Rolnej UE. Polscy rolnicy otrzymują te dopłaty od 2004 roku. Dotychczas trafiło do nich w ramach płatności bezpośrednich 122 mld złotych. Wnioski o przyznanie tych dopłat rolnicy składają do ARiMR co roku wiosną, a Agencja rozpoczyna ich wypłatę od grudnia. Polska wypłaca pieniądze z dopłat bezpośrednich najszybciej spośród wszystkich krajów UE.

PROW 2007 - 2013

Drugim kluczowym mechanizmem finansowania rolnictwa, przetwórstwa żywności i rozwoju obszarów wiejskich były w przeszłości: Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006", a obecnie jego rolę przejął największy w historii naszego kraju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego budżet wynosi ok. 70 miliardów złotych. Te środki pochodzą z II filara Wspólnej Polityki Rolnej. To jest najważniejsze źródło finansowania inwestycji poprawiających m.in. konkurencyjność gospodarstw i zakładów przetwórczych, powstawania miejsc pracy na terenach wiejskich, rozwoju ekologicznych i zgodnych z ochroną środowiska metod gospodarowania oraz zachowania kultury i wiejskiego krajobrazu. Z tych Programów, do sierpnia 2013 r. ARiMR wypłaciła blisko 65,2 miliarda złotych. Przy czym z PROW 2007-2013 wypłacono w tym samym czasie prawie 47,8 miliarda zł, a z całego budżetu PROW 2007-2013, wynoszącego ponad 70 miliardów zł, już 90% środków jest zagospodarowanych w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich. To sprawia, że efekty PROW 2007-13 widać wszędzie.

PROW na lata 2007-2013 unowocześnił polską wieś

Dobiega końca realizacja, wdrażanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W budżecie PROW 2007-2013 do rozdysponowania było ponad 70 miliardów zł. Dotychczas wypłacono ok. 53 miliardów zł, a 90% środków jest zagospodarowanych w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich. To sprawia, że efekty Programu widać wszędzie.

Najbardziej "rzucają się w oczy" rezultaty działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Do końca 2013 r. ponad 60 tys. rolników otrzymało wsparcie w wysokości ok 8,5 mld zł. To pozwoliło im na inwestycje za około 14 mld zł. Kupili oni m.in. blisko 34 tys. ciągników, przeszło 222 tys. maszyn i urządzeń rolniczych, zrealizowali ponad dwa tysiące osiemset inwestycji budowlanych. Bardzo istotne było też unowocześnienie wielu firm przetwórstwa żywności za pieniądze z PROW 2007-2013. Na ten cel wypłacono już ponad 2 mld zł. Z Programu wspierano utworzenie na terenach wiejskich ok. 44 tys. nowych miejsc pracy niezwiązanych z rolnictwem. Powstały one w sklepach, lokalach gastronomicznych, firmach świadczących usługi turystyczne, komunalne, budowlane, księgowe, informatyczne itd. Z kolei młodzi i dobrze wykształceni rolnicy, dzięki otrzymanym premiom oraz w powiązaniu z działaniem "Renty strukturalne", mogli założyć ok. 23 tys. nowocześniejszych i większych gospodarstw od przejmowanych przez nich.

Dzięki dopłatom z PROW 2007-2013 możliwe było utrzymanie opłacalności działalności gospodarczej na terenach trudnych do gospodarowania i górskich (ONW) na powierzchni 7,3 miliona hektarów, zachowanie hodowli tradycyjnych ras zwierząt i upraw roślin oraz wprowadzenie najwyższych standardów ochrony środowiska na obszarze ok. 2,3 mln ha oraz  zalesienie ok. 70 tys. ha najgorszych gruntów. Z PROW 2007-2013 finansowano "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności", wsparto setki rolniczych i ogrodniczych Grup Producenckich.

Polska "prowincja" wypiękniała i poprawiła się tam jakość życia. Było to możliwe także dlatego, iż z PROW 2007-2013, za pośrednictwem Urzędów Marszałkowskich, Agencja wypłaciła do końca 2013 r. ponad 6,5 mld zł na inwestycje w ramach działań:  "Odnowa i rozwój wsi" oraz  "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Efektem są place zabaw dla dzieci, wybudowanie i odnowienie tysięcy świetlic wiejskich i wyposażenie ich, przywrócenie dawnego "blasku"  centrom miasteczek i wsi. Powstały też kilometry nowych wodociągów, kanalizacji, wprowadzono segregację odpadów, a także powstało wiele zakładów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
Pieniądze z PROW 2007-2013 poprawiały koniunkturę w rolnictwie, przemyśle, handlu, dawały w tych sektorach pracę, podniosły PKB Polski, jak i poprawiały jakość żywności oraz pomogły odbudować setki gospodarstw zniszczonych przez różne kataklizmy.

Ostateczne rozliczenie PROW 2007 - 2013 nastąpi do końca grudnia 2015 roku.

Inwestycje zrealizowane w ramach PROW 2007 - 2013 - otwórz

Efekty wdrażania PO Ryby na lata 2007-2013

Modernizacja sektora rybackiego dokonuje się dzięki pomocy dostępnej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Jest on finansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) i stanowi jeden z komponentów Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej. Budżet EFR na lata 2007 - 2013 wynosił 4,3 mld euro. Z tej kwoty Polska otrzymała 1 mld euro (ok. 4 mld zł) na realizację PO RYBY 2007 - 2013 i pod względem wysokości wsparcia ustępowała tylko Hiszpanii. Jedną z instytucji pośredniczących we wdrażaniu tego programu jest Agencja Restrukturyzacji  Modernizacji Rolnictwa. Pierwotnie ARiMR miała do rozdysponowania nieco ponad 2,5 mld zł, ale w połowie 2013 r. kwota ta została zwiększona o ok. 250 mln zł.

Dzięki wsparciu udzielanemu przez ARiMR w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" unowocześniona została nasza flota rybacka, zmodernizowane zostały polskie porty i przystanie rybackie, odrodziły się, a także powstały nowe zakłady przetwórcze, które obecnie należą do najnowocześniejszych na świecie.

Inwestycje zrealizowane z PO Ryby na lata 2007-2013 - zobacz