Zasady szacowania wartości zadania

Szanowny Beneficjencie,

W związku z obowiązkiem dokonywania szacowania wartości zadania oraz sposobu jego przeprowadzenia, wynikającym z nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U z 2018 r., poz. 627) informujemy, że zgodnie z art. 43a ust. 5a ww. ustawy, ustalenia wartości danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo - gdy nie udostępniono zapytania ofertowego - przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą.

Sposób ustalania i dokumentowania wartości zadania:

Wartość zadania należy ustalić w oparciu o analizę cen rynkowych. Zamawiający, w celu ustalenia jak najbardziej dokładnej wartości zadania powinien dokonać badania rynku w  danym jego segmencie w sposób analogiczny do ustalania tej wartości przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy.

Jeżeli w ramach zadania beneficjent zakłada przeprowadzenie odrębnych postępowań dla jego części składowych, wartością zadania jest łączna wartość poszczególnych jego części zadania. Jeżeli beneficjent z określonych względów dokona podziału jednego zadania na części, dla których to będzie prowadził odrębne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, wartością zadania, dla każdej z jego części będzie ich łączna wartość.

W konsekwencji, w sytuacji, gdy wartość zadania przekracza równowartość 30 tys. euro, przy realizacji każdej z części zadania, beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności.

Zadania budowlane - w przypadku zadań obejmujących inwestycje budowalne ustalenie wartości zadania będzie sprowadzało się do aktualizacji dotychczasowego bądź sporządzenia nowego kosztorysu inwestorskiego.

Zadania niebudowlane - w przypadku zadań niewymagających załączenia kosztorysu, ustalenia wartości zadania będzie polegało co najmniej na wskazaniu źródła pozyskania przyjętej wartości zadania. Potwierdzeniem ustalenia wartości zadania mogą być np.: informatory, katalogi, opracowania i publikacje specjalistyczne, oferty, informacje z Internetu, dostępna literatura fachowa, informacje uzyskane telefonicznie od producentów i dealerów. Przedłożone dokumenty powinny być aktualne, w myśl obowiązujących przepisów (nie starsze niż 3 albo 6 miesięcy) i dołączone do protokołu z przebiegu postępowania lub protokołu z szacowania wartości zadania.

Sposób obliczenia wartości zamówienia powinien być odnotowany w części ogólnej protokołu z przebiegu postępowania lub w przypadku zadań dla których nie zostało przeprowadzone postępowanie, w protokole z szacowania wartości zadania i dołączony do wniosku o płatność.

Informacja ta powinna obejmować:

  • określenie przedmiotu zadania,
  • datę ustalenia wartości zadania,
  • wartość oraz podstawę szacowania wartości zadania.  

W przypadku zadań obejmujących zarówno elementy budowlane jak i niebudowlane, ustalenie wartości zadania powinno nastąpić w oparciu o dwa z powyższych sposobów.

Niedozwolone nieustalenie wartości zadania:

Naruszenie w zakresie nieustalenia wartości zadania w wyznaczonym terminie należy rozpatrywać w kontekście niezgodności wynikających z załącznika nr 2 do zmienionego rozporządzenia zawierającego wskaźniki procentowe przypisane do niezgodności dotyczącej stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

LP.

Rodzaj niezgodności

Wskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonej niezgodności

Opis niezgodności

1

Niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego

 

100%

 
  1. Naruszenie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 311), zwanej dalej „ustawą”, lub § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia zapytania ofertowego zgodnie z tymi przepisami.
  2. Punkt 1 stosuje się odpowiednio do wymienionych przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 43a ust. 5a ustawy, tj. przez zaniżanie wartości zadania lub dzielenie zadania na odrębne zadania w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów dotyczących ponoszenia kosztów kwalifikowalnych w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.
  3. Naruszenie art. 43a ust. 5a ustawy przez ustalenie wartości zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w terminach wcześniejszych niż określone w tym przepisie w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów dotyczących ponoszenia kosztów kwalifikowalnych w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.
 

Stwierdzenie niezgodności w postaci niedopełnienia obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego, skutkujące zastosowaniem wskaźnika procentowego w wysokości 100% będzie miało miejsce w przypadku stwierdzenia:

  • zaniżania wartości zadania, w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów dotyczących ponoszenia kosztów w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.

    • Z niedozwolonym zaniżeniem wartości zadnia możemy mieć do czynienia np. w sytuacji, w której wartość zadania ustalono na kwotę poniżej 30 tyś. euro, natomiast wartość faktycznie zrealizowanego zadania (zgodnie z fakturą) wyniosła powyżej 30 tyś. euro i jednocześnie beneficjent nie zastosował przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.  W tym przypadku beneficjent zaniżył wartości zadania.

  • ustalenia wartości zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji wcześniej niż w terminach określonych w tym przepisie, w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów dotyczących ponoszenia kosztów w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.

Z niedozwolonym ustaleniem wartości zadania wcześniej niż w terminach określonych w tym przepisie będziemy mieli do czynienia np. w sytuacji, w której termin ustalenia wartości zadania przekracza terminy wskazane w przepisie (3 lub 6 miesięcy) a wartość zadania ustalono na kwotę poniżej 30 tyś. euro, natomiast wartość faktycznie zrealizowanego zadania (zgodnie z fakturą) wyniosła powyżej 30 tyś. euro i jednocześnie beneficjent nie zastosował przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.