Wniosek Beneficjenta o zaliczkę

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020:

1)    inwestycje w środki trwałe w zakresie poddziałań:

a)    wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,

  • typ 1 „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
  • typ 2 „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”,
  • typ 3 „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

b)    wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,

2)    przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych:

"Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej",

„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

3)    współpraca,

4)    rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w zakresie poddziałania wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej,

5)    wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.
UWAGA: Zaleca się aby Beneficjenci składający wniosek o zaliczkę do Samorządu Województwa (SW) pobrali formularz wniosku o zaliczkę ze strony internetowej właściwego SW, gdyż pola wniosku zawierające dane tego SW powinny być przez ten SW uzupełnione (dotyczy części wniosku IX.4.  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Samorząd Województwa).
  

1) Wniosek o zaliczkę:

2) Instrukcja do wniosku (format .pdf) - otwórz

3) Wzór gwarancji zaliczkowej:

4) Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG) - otwórz

5) Wzór umowy ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb - otwórz