PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony

15 kwietnia 2014 r. projekt PROW 2014 - 2020 trafił do Brukseli. Zdjęcie M. Kassa

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2014 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został przekazany przez Polskę do Komisji Europejskiej 15 kwietnia 2014 r.  Nasz kraj był jednym z pierwszych, który tak wcześnie przekazał ten dokument do opiniowania.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest podstawowym elementem II filara Wspólnej Polityki Rolnej i jest też jedną z części Umowy Partnerstwa, która została przyjęta przez Radę Ministrów i przesłana Komisji Europejskiej 10 stycznia 2014 r.

Prace związane z przygotowaniem PROW 2014 - 2020 trwały od 2012 r. Projekt został opracowany na podstawie przepisów UE, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz projektów aktów wykonawczych KE.

Zanim projekt PROW 2014 - 2020 został przedstawiony do akceptacji Radzie Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadziło konsultacje społeczne. Zgłoszone w trakcie ich trwania opinie i postulaty umożliwiły przygotowanie takich rozwiązań, które mają zapewnić skuteczne wsparcie i rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich.

MRiRW