Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" - poddziałanie 6.4 - najczęściej zadawane pytania

Czy Beneficjent poddziałania 6.4 może zawieszać wykonywanie działalności gospodarczej w okresie trwania zobowiązań?

maj 2020

Działalność polegająca na świadczeniu usług dla rolnictwa jest w znaczącej większości przypadków działalnością wykonywaną sezonowo czyli w pewnych okresach w ciągu roku.  Istnieje więc racjonalne uzasadnienie, aby poza tymi okresami następowało zawieszenie działalności gospodarczej, z uwagi na czasowe jej niewykonywanie. Mając na uwadze powyższe zawieszenie działalności usługowej w okresie „poza sezonem” - co do zasady - nie będzie traktowane jako naruszenie postanowień zawartej umowy z ARiMR (o ile Beneficjent nie zaplanował całorocznego wykonywania tej działalności). Niemniej jednak należy pamiętać, iż każde takie zawieszenie może być oceniane w kontekście uwarunkowań biznesowych działalności konkretnego Beneficjenta podczas przeprowadzanych kontroli w okresie trwania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o przyznanie pomocy.

Czy Wnioskodawca prowadzący dodatkowo gospodarstwo rolne wspólnie z małżonkiem musi wykazać we wniosku o przyznanie pomocy również pomoc de minimis uzyskaną przez małżonka?

maj 2020

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 6.4 (nabór 2019) w przypadku ubiegania się o pomoc w poddziałaniu 6.4 przez rolnika lub małżonka rolnika należy pamiętać, iż do podmiotów powiązanych zaliczyć trzeba również osoby wspólnie prowadzące z Wnioskodawcą gospodarstwo rolne (o ile gospodarstwo nie jest prowadzone samodzielnie). W konsekwencji dane o pomocy de minimis (każdej uzyskanej w roku ubiegania się o pomoc i w dwóch wcześniejszych latach obrotowych) uzyskanej przez te osoby (w tym również małżonka) należy uwzględnić w sekcji 3. Przysługująca pomoc de minimis.

W jaki sposób Wnioskodawca ma prowadzić rozdzielność rachunkową działalności objętej dofinansowaniem w poddziałaniu 6.4 i działalności rolniczej (podlegającej niższemu limitowi pomocy de minimis)?

maj 2020

W poddziałaniu 6.4 w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego zarówno działalność nierolniczą (usługi) jak i rolniczą (gospodarstwo rolne), aby mógł on skorzystać z maksymalnej kwoty dofinasowania (500 000 zł) musi prowadzić rozdzielność tych działalności, np. poprzez wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych ze wspieraną działalnością (usługową), która uniemożliwi przeniesienie korzyści na działalność w sektorach objętych niższym limitem (w tym przypadku na rolnictwo).  Wynika, to z faktu, iż pomoc w poddziałaniu 6.4 ma charakter pomocy de minimis. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sektorze rolnictwa maksymalny limit tej pomocy to 25 tys. euro (w określonych przypadkach) natomiast w sektorze usług to 200 000 euro.

Aby wywiązać się z ww. obowiązku prowadzenia rozdzielności wystarczającym jest prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów dla działalności pozarolniczej (w tym usług dla rolnictwa). W przypadku uproszczonych form księgowych prowadzonych dla działalności pozarolniczej (na potrzeby określenia wartości podatku dochodowego), należy zastrzec, iż te które nie ewidencjonują przychodów i kosztów związanych z prowadzoną działalnością pozarolniczą (tj. karta podatkowa) lub kosztów (tj. ryczałt) nie mogą stanowić potwierdzenia wypełnieniu obowiązku zapewnienia ww. rozdzielności, chyba że Wnioskodawca prowadzi – w ramach działalności pozarolniczej – również ewidencję sprzedaży i zakupów na potrzeby ustalenia podatku należnego VAT. Natomiast jeżeli Wnioskodawca nie rozlicza się z podatku VAT, to wówczas aby skorzystać z limitu 200 tys. euro musi on prowadzić dodatkową ewidencję dla celów zachowania rozdzielności rachunkowej zapewniającą prowadzenie odrębnej ewidencji dla danych rodzajów działalności i prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów na podstawie określonych, konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod. Natomiast w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów będzie ona wystarczającym dokumentem potwierdzającym prowadzenie rozdzielności działalności pozarolniczej od rolniczej.

Czy sprzęt zakupiony w ramach poddziałania 6.4 można wykorzystywać do produkcji rolnej we własnym gospodarstwie?

październik 2019

W związku z faktem, iż pomoc udzielana w ramach poddziałania 6.4 „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” ma status pomocy de minimis beneficjent poddziałania 6.4. nie może wykorzystywać maszyn - których nabycie zostało częściowo sfinansowane w ramach ww. poddziałania - na potrzeby działalności rolniczej czyli de facto nie może nimi wykonywać prac w gospodarstwie rolnym będącym w posiadaniu (lub współposiadaniu) beneficjenta. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w przypadku wnioskowania o dofinansowanie przez przedsiębiorcę, który również zajmuje się działalnością rolniczą, pomoc de minimis może zostać przyznana na prowadzoną działalność pozarolniczą (w zakresie usług rolniczych) pod warunkiem, że zapewnione jest by działalność w sektorach wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia 1407/2013 (w tym działalność rolnicza) nie odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (tj. w ramach poddziałania 6.4). Zakaz ten dotyczy okresu, w którym trwają zobowiązania wynikające z zawartej umowy o przyznaniu pomocy w poddziałaniu 6.4. Stwierdzenie naruszenia w tym zakresie skutkować będzie zwrotem części lub całości wypłaconej pomocy.

Jak zdefiniować pojęcie wskazane w biznesplanie oznaczone jako (rok n) w przypadku operacji obejmujących inwestycje leasingowe?

września 2019

Dla naboru przeprowadzonego w 2016 roku

Za rok n należy przyjąć rok złożenia wniosku o płatność:

 1. w wyniku którego po raz pierwszy w ramach operacji będą zrefundowane koszty kwalifikowalne, wynikające z realizacji umów leasingu - w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu;
 2. w wyniku którego w ramach operacji zostaną zrefundowane wszystkie koszty kwalifikowalne, za wyjątkiem kosztów wynikających z realizacji umów leasingu - w przypadku operacji obejmujących inwestycje zarówno polegające, jak i niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu.

Dla naboru przeprowadzonego w 2019 roku
Za rok n należy rozumieć:

 1. rok złożenia wniosku o płatność końcową - w przypadku gdy koszty kwalifikowalne całej operacji nie obejmują wyłącznie kosztów rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu
 2. rok zawarcia umowy o przyznaniu pomocy - w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie kosztów rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu).

Czy podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie kodów z klasyfikacji PKD-2004, które zgodnie z kluczem powiązań PKD 2007 - PKD 2004 przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny odpowiadają kodom wyszczególnionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, może ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 6.4?

listopad 24, 2016

Zgodnie § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego:  "Pomoc przyznaje się podmiotowi, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy; do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności". W ww. załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego zostały wyszczególnione kody działalności gospodarczej zgodnie z klasyfikacją PKD-2007.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonując przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy działalność gospodarczą w zakresie kodów z klasyfikacji PKD 2004 które zgodnie z kluczem powiązań PKD 2007 - PKD 2004, przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny odpowiadają kodom wyszczególnionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, spełnia warunek przyznania pomocy wynikający z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego.

Klucz powiązań PKD 2007 - PKD 2004 można znaleźć m.in. pod linkiem:
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/5_pkd-klucz_2007-2004.pdf 

Niemniej jednak, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonujący działalność w zakresie świadczenia usług rolniczych zgodnie z klasyfikacją PKD 2004, przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji oznaczenia prowadzonej działalności w celu jej dostosowania do klasyfikacji PKD 2007.

Czy faktury VAT RR mogą być uznane jako dokumenty potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług rolniczych objętych wsparciem w ramach poddziałania 6.4?

listopad 24, 2016

Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego uznaje się, że warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dotyczący wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług rolniczych jest spełniony m.in., jeżeli podmiot udokumentuje fakturą VAT lub wydrukiem paragonu fiskalnego kasy rejestrującej wykonanie usług rolniczych na kwotę co najmniej 20 tys. złotych brutto, nie mniej jednak niż 10 tys. złotych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W myśl przepisów o ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura VAT RR stanowi szczególną postać faktury VAT, która jest wystawiana w przypadku nabycia przez czynnego podatnika VAT produktów rolnych lub usług rolniczych od rolnika ryczałtowego. W aspekcie sposobu wystawiania faktur VAT RR, do czego uprawniony jest wyłącznie kontrahent rolnika ryczałtowego będący czynnym podatnikiem podatku VAT, należy zauważyć, że analizowany przepis rozporządzenia wykonawczego nie stawia wymogu, aby przedkładana faktura VAT musiała być fakturą wystawioną przez wnioskodawcę.

W związku z powyższym, warunek przewidziany w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego może być weryfikowany także na podstawie dostarczonych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy faktur VAT RR.

Jaki udział kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach poddziałania 6.4 "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" musi dotyczyć innowacyjności, aby otrzymać punkty za spełnienie tego kryterium?

Zgodnie z § 15 ust. 2 "O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1.  przyczynianie się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej uzasadnione na podstawie informacji zawartych w biznesplanie:

 • jeżeli w ramach operacji największa część kosztów kwalifikowalnych dotyczy elementów związanych z uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych maszyn urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy - za które przyznaje się 2 pkt.".

Zapisy "Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania 6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" wskazują, iż przez operację innowacyjną (cel przekrojowy Programu) realizowaną w ramach tego poddziałania uznaje się takie przedsięwzięcie którego największa część kosztów kwalifikowalnych dotyczy elementów związanych z uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.
Na podstawie danych z Biznesplanu (pola II.5.3 Cele przekrojowe i II.4.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy) i wniosku o przyznanie pomocy (część V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI) należy ustalić które pozycje stanowią koszt związane z innowacyjnością. Zgodnie z przepisami punkty za to kryterium przyznaje się jeżeli największa część kosztów kwalifikowalnych dotyczy innowacji. Przez największą część należy rozumieć:

 1. pozycję Harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącą innowacji o najwyższej wartości lub
 2. sumę pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczących innowacji przekraczającą wartość pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Przykład:
Opis: Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmuje 6 pozycji kosztów kwalifikowalnych, odpowiednio pierwsza pozycja o wartościach 30 000 zł i pozostałe pięć pozycji o wartościach po 10 000 zł. każda. Suma wszystkich pozycji kosztów kwalifikowalnych daje wartość 80 000 zł.
Przypadki w których przyznaje się 2 punkty za innowacyjność:

 1. przykład 1 - jedna pozycja w Harmonogramie rzeczowo -finansowym dotyczy innowacji i jej wartość wynosi 30 000 zł, natomiast 5 pozostałych pozycji o wartości 10 000 zł każda (suma 50 000 zł) nie dotyczy innowacji;
 2. przykład 2 - jedna pozycja w Harmonogramie rzeczowo - finansowym nie dotyczy innowacji i jej wartość wynosi 30 000 zł, natomiast 5 pozostałych pozycji dotyczy innowacji. Suma z tych pozycji daje kwotę 50 000 zł, czyli wartościowo przekracza pozostałą pozycję wynoszącą 30 000 zł, która nie jest związana z innowacyjnością.

Z czego wynika różnica w punktacji z tytułu rozdrobnienia agrarnego w powiecie przyznawanej podmiotom ubiegającym się o pomoc w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" a liczbą punktów przyznawaną wnioskodawcom ubiegającym się o wsparcie w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

październik 27, 2016

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1843, z późn. zm.), jeżeli miejsce realizacji operacji znajduje się w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, określonych na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., w których udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 1 do 15 ha stanowi:

a) powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - za które przyznaje się 3 pkt,

b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - za które przyznaje się 2 pkt,

c) powyżej 25% i nie więcej niż 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - za które przyznaje się 1 pkt.

Natomiast zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284) jeżeli siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w przedziale obszarowym 1-15 ha stanowi:

a) powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 3 pkt,

b) powyżej 50% do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 2 pkt,

c) od 25% do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 1 pkt.

Uwzględniając powyższe, w przypadku wsparcia dla operacji typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych", rozdrobnienie agrarne wyznaczone jest względem udziału powierzchni użytków rolnych, natomiast w przypadku działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" rozdrobnienie agrarne wyznaczone jest względem udziału gospodarstw rolnych.

Jak należy rozumieć miejsce realizacji operacji?

Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1843, z późn. zm.), przez miejsce realizacji operacji dla wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2019 roku, należy rozumieć:
1)    miejsce lokalizacji operacji – w odniesieniu do inwestycji związanych z wyposażeniem tej nieruchomości;
2)    w przypadku pozostałych inwestycji:

 • stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wskazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli podmiot ten nie posiada stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej wpisanego w CEIDG – w przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,”
 • siedzibę – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • siedzibę spółki cywilnej wskazaną w umowie spółki – w przypadku wykonywania działalność gospodarczej w formie spółki cywilnej.

W jakim okresie, w przypadku wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze z 2019 r., należy osiągnąć w wyniku realizacji operacji, co najmniej 30% przychodów ze sprzedaży usług w zakresie rodzajów działalności gospodarczej określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia?

wrzesień 2019

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.4 osiągnięcie w wyniku realizacji operacji, co najmniej 30% przychodów ze sprzedaży usług w zakresie rodzajów działalności gospodarczej określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w stosunku do założeń biznesplanu w trzecim roku obrotowym należy osiągnąć w terminie ustalonym w sposób określony w § 22 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia tj. od dnia:

 • przyznania pomocy – jeżeli cała operacja dotyczy wyłącznie kosztów kwalifikowalnych, które zostały poniesione w związku z ratami zapłaconymi z tytułu wykonania umowy leasingu lub
 • złożenia wniosku o płatność końcową - jeżeli koszty kwalifikowalne całej operacji nie obejmują wyłącznie kosztów rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu (np. jeżeli wniosek o płatność końcową dotyczący operacji nieobejmującej wyłącznie kosztów rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu zostanie złożony w 2021 roku, za trzeci rok obrotowy należy przyjąć rok 2023).

Kwotę przychodu jaką Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć w 3 roku obrotowym od dnia przyznaniu pomocy/złożenia wniosku o płatność końcową, ze sprzedaży usług rolniczych w przypadku podatnika podatku VAT wyrażamy w wartościach netto. Natomiast w przypadku Beneficjenta, który nie jest podatnikiem podatku VAT kwotę przychodu ze sprzedaży usług rolniczych wyrażamy w kwocie brutto.

Jakie są wskaźniki osiągnięcia celów przekrojowych w typie operacji 6.4 "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" objętego PROW 2014-2020 zawarte w części II.5.3 Biznesplanu?

Jeżeli w części dotyczącej celów przekrojowych II.5.3 Biznesplanu w odniesieniu do danego celu zaznaczono odpowiedź TAK, dla danego elementu z kolumny "Pozycja z harmonogramu", należy wybrać jeden ze wskaźników i wpisać go w kolumnie "Wskaźnik".

Wskaźniki osiągnięcia celów przekrojowych w typie operacji 6.4 "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" objętego PROW 2014-2020 - do wyboru, są:

dla celu przekrojowego - Innowacyjność:

 • liczba nowych usług,
 • liczba technologii, z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń;

dla celu przekrojowego - Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu:

 • liczba zmienionych technologii,
 • liczba sprzętu,
 • liczba maszyn i urządzeń.

Czy w przypadku, gdy o pomoc w ramach typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, warunek wykonywania działalność usługowej w zakresie kodów wymienianych w załączniku do rozporządzenia, w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy odnosi się do daty zawarcia spółki, czy do daty wpisu do CEIDG wspólników spółki cywilnej?

październik 21, 2016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określa w § 4 pkt 1, iż "W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy będących wspólnikami spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli: każdy ze wspólników spełnia warunki określone w § 2, (...) oraz warunki określone w § 3".

W § 2 ust. 1 pkt 3) zawarty jest wymóg, iż podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy "wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy; do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności".

Dodatkowo, w § 4 pkt 2) ww. rozporządzenia wskazano, iż wspólnicy spółki cywilnej  "wykonują, w ramach umowy spółki, działalność usługową co najmniej od dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy".

Zatem warunek prowadzenia działalność usługowej w zakresie kodów wymienianych w załączniku do rozporządzenia, w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy dotyczy zarówno daty wpisu do CEIDG, jak również daty zawarcia umowy spółki i musi być spełniony łącznie.

Jaki procent pozostałych kosztów kwalifikowalnych może stanowić zakup ciągnika rolniczego?

W § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określono, iż: "Koszt zakupu ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, może być kosztem kwalifikowalnym w części nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych."
Zatem, jeżeli koszty kwalifikowalne, z wyłączeniem ciągnika, stanowią 300 000 to kwalifikowalny koszt zakupu ciągnika może wynosić maksymalnie 150 000 zł co oznacza, że koszty kwalifikowane w tym przypadku będą wynosić 450 000 zł.

Czy w ramach operacji typu 6.4 "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" można ubiegać się o pomoc na zakup linii technologicznej do czyszczenia zbóż - czyszczalnia bębnowa wraz z przenośnikami łańcuchowymi, podnośnikiem kubełkowymi oraz montażem linii?

październik 17, 2016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej. Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia zawiera: "Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej w zakresie których może być przyznana pomoc". Prawodawca określił, iż pomoc może zostać przyznana w ramach następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z. Podklasa 01.63.Z obejmuje "Działalność usługową wspomagającą produkcję roślinną", natomiast nie obejmuje: "przygotowania plonów do sprzedaży produktów rolniczych przez producenta, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 01.1, 01.2 i 01.3."

W przypadku poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej", przygotowanie plonów do sprzedaży produktów rolnych pochodzących z gospodarstwa zleceniodawcy, będzie dokonywane przez osobę fizyczną lub prawną wykonującą działalność gospodarczą, a nie przez producenta rolnego. Zatem zakup linii technologicznej przeznaczonej do wykonywania działalności w zakresie czyszczenia i przygotowywania zbóż do sprzedaży może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach tego poddziałania.

Czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia na realizację operacji w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" przez małżonka, który nie posiada numeru producenta rolnego?

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w §2 ust. 1 pkt 5 stanowi, że pomoc przyznaje się podmiotowi, który ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym".

Wnioskodawca na etapie ubiegania się o pomoc, zobowiązany jest podać w dokumentacji swój numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z  2015r., poz. 807 i 1419) albo numer identyfikacyjny spółki cywilnej, w przypadku gdy o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej.

W pozostałych przypadkach nieposiadania numeru identyfikacyjnego, do dokumentacji aplikacyjnej należy dołączyć wypełniony wniosek o wpis do ewidencji producentów lub jego kopię w przypadku, gdy wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego został złożony we wcześniejszym terminie a wnioskodawca, do chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego podziałania, nie otrzymał wymaganego numeru.

Czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu mobilnej mieszalni pasz na potrzeby świadczenia usługowego mieszania pasz?

Usługowe mieszanie pasz na zlecenie rolnika w jego gospodarstwie i ze składników przekazanych przez niego mieści się w ramach działalności określonych kodem PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, objętym wsparciem w ramach poddziałania "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych".

Samo urządzenie można zaliczyć do kosztów kwalifikowlanych, gdyż wsparciu podlegają m.in. koszty zakupu (lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, w tym przeznaczonych do przygotowywania pasz (na zlecenie usługobiorcy na bazie dostarczonych przez niego składników).

Aby otrzymać 2 punkty za spełnienie kryterium dotyczącego ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, wszystkie planowane do zakupu maszyny / urządzenia powinny odpowiadać wymogom określonym w załączniku do rozporządzenia?

Zgodnie z przepisami § 15. ust. 2. rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015.1843 z późn. zm.):

"2. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) przyczynianie się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej uzasadnione na podstawie informacji zawartych w biznesplanie:

b) jeżeli operacja realizowana jest poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań służących oszczędności zasobów, w tym energii i wody, w sposób niskoemisyjny - za które przyznaje się 2 pkt."

Prawodawca nie wskazuje w przepisach, iż wszystkie maszyny / urządzenia planowane do zakupu w ramach operacji realizowanej z ww. poddziałania powinny wpisywać się w WYKAZ RODZAJÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH DO SPEŁNIENIA KRYTERIUM, O KTÓRYM MOWA W § 15 UST. 2 PKT 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA. Dlatego też, uprawnionym do otrzymania punktów za to kryterium będzie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, który wśród planowanego do zakupu sprzętu posiada przynajmniej jedną maszynę / urządzenie wpisujące się w ww. wykaz stanowiący załącznik do rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.4.

Ile faktur i na jaką kwotę musi przedstawić podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.4 aby wypełnić warunek ubiegania się o przyznanie pomocy?

Zgodnie z przepisami § 2 ust. 4 pkt 2) rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015.1843 z późn. zm.) pomoc może być przyznana podmiotowi, jeżeli w okresie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy udokumentuje on fakturą VAT lub wydrukiem paragonu fiskalnego kasy rejestrującej wykonanie usług rolniczych na kwotę co najmniej 20 tys. złotych brutto, nie mniej jednak niż 10 tys. złotych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Przytoczone przepisy określają zatem minimalną wartość, na którą powinny być wystawione dokumenty które należy przedstawić wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy oraz okresy za które dokumenty te powinny być wystawione.

Od kiedy można ponosić koszty w ramach poddziałania i czy stosuje się zasady konkurencyjnego wyboru wykonawcy / dostawcy usług?

Zgodnie z przepisami § 24. ust. 2 pkt 1) lit. a i b rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

 • od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, z wyłączeniem kosztów ogólnych, które można ponosić od dnia 1 stycznia 2014 r.,
 • zgodnie z przepisami:
  • o zamówieniach publicznych – w przypadku, gdy te przepisy mają zastosowanie.

Czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi legitymować się posiadaniem odpowiedniego statusu (wielkości) przedsiębiorstwa również na dzień zawierania umowy o przyznaniu pomocy?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015.1843 z późn. zm.), pomoc przyznaje się podmiotowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, (...) wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie określonym w załączniku do rozporządzenia (§2 ust. 1 pkt 1). Przyznanie pomocy, to zawarcie umowy o przyznaniu pomocy z beneficjentem. Dlatego też, od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, wnioskodawca powinien posiadać status mikro lub małego przedsiębiorstwa.

Czy w ramach poddziałania można uzyskać zaliczkę na realizację operacji?

Zgodnie z przepisami ustawy dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U.2015.1130) Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą otrzymać zaliczkę na realizację operacji w ramach działania rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w zakresie poddziałania wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej (Art. 20 ust. 1 pkt 4).

Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi:

 1. jeżeli wnioskował o jej wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, na podstawie umowy o przyznanie pomocy albo
 2. na jego wniosek - na podstawie zmienionej umowy o przyznanie pomocy. Wniosek, składa się na formularzu umieszczonym na stronie internetowej agencji płatniczej (ARiMR) realizującej płatności z EFRROW w miejscu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy.

Kwota wypłaconej zaliczki nie może przekroczyć równowartości 50% wnioskowanej kwoty pomocy i musi być przeznaczona na realizację operacji.

W jakich terminach beneficjent zobligowany jest do przedłożenia sprawozdań z realizacji operacji?

Zmienione przepisy rozporządzenia wykonawczego dla ww. poddziałania zniosły obowiązek przedkładania w terminie 12 i 36 miesięcy od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej sprawozdań z realizacji operacji. Oznacza to, że Beneficjent zobowiązany jest/będzie, zapisami zawartej umowy jedynie do złożenia we właściwym oddziale regionalnym wypełnionej Informacji po realizacji operacji, zgodnie ze wzorem, który dostępny jest w oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej Agencji. Należy pamiętać, iż za niezłożenie tej Informacji w terminie określonym w umowie o przyznaniu pomocy naliczona zostanie sankcja w wysokości 0,5% kwoty wypłaconej pomocy.

Czy  spółka komandytowa, może ubiegać się o pomoc, jeżeli jej  Komplementariusz wcześniej uzyskał już pomoc w ramach tego programu jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?

Odp. Spółka komandytowa, co do zasady, dysponuje odrębnym limitem pomocy w ramach poddziałania 6.4 od jej wspólnika. Niemniej jednak na gruncie przepisów dotyczących pomocy przedsiębiorstwo komplementariusza będzie traktowane jako podmiot powiązany w stosunku do spółki komandytowej.  Oznacza to, iż ustalając wartość wykorzystanej pomocy de minimis w okresie roku bieżącego i dwóch poprzedzających go lat obrotowych należy uwzględnić wszelką pomoc de minimis uzyskaną przez oba podmioty. Jeżeli zatem w tym czasie została przyznana pomoc de minimis w ramach poddziałania 6.4 udzielona na rzecz komplementariusza (lub jakakolwiek inna pomoc de minimis), to jej wartość będzie pomniejszać pozostały do wykorzystania limit pomocy de minimis przysługujący spółce komandytowej. Z racji tego, że pomoc udzielana w poddziałaniu 6.4 stanowi pomoc de minimis, wnioskowana kwota pomocy nie może przekroczyć pozostałego do wykorzystania limitu pomocy de minimis.

Zgodnie z rozporządzeniem koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowalnym w części nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych". Czy beneficjent może zakupić i rozliczyć droższy ciągnik uzyskując dofinansowanie do części ceny ciągnika zaliczającej się do kosztów kwalifikowalnych, decydując się na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych z własnej kieszeni?

Odp. Tak, może. Jeżeli wnioskodawca planuje zakup ciągnika o wartości wyższej niż 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, to część przekraczająca wartość kosztów kwalifikowalnych w zakresie ciągnika należy zaliczyć do kosztów niekwalifikowalnych np. jeżeli całkowity koszt netto zakupu ciągnika wynosiłby 350 000 zł, to do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć jedynie 200 000 zł, a pozostałe 150 000 należy uznać jako koszty niekwalifikowalne.