„Restrukturyzacja małych gospodarstw”– korzystne zmiany w przepisach

Zmianie ulegają przepisy dotyczące:

  • ostatecznego terminu na zakończenie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy – z 31 sierpnia 2023 r. na 31 sierpnia 2025 r.;
  • terminu na wydanie przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji decyzji w sprawie przyznania pomocy;
  • połączenia limitów środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw;
  • wprowadzenia możliwości składania biznesplanu na nośniku USB.

Wydłużony termin złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy

Zmienia się ostateczny termin na zakończenie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy – z 31 sierpnia 2023 r. na 31 sierpnia 2025 r. Zmiana wynika z wprowadzenia dwuletniego okresu przejściowego pomiędzy kończącą się obecną perspektywą finansową oraz przyszłym okresem programowania i dotyczy beneficjentów, którzy dopiero będą składać wnioski
o płatność drugiej raty pomocy.

Dlatego beneficjent premii na „Restrukturyzację małych gospodarstw” może złożyć wniosek o płatność drugiej raty pomocy po realizacji biznesplanu, nie później niż do dnia upływu 3 lat licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (4 lat w przypadku wyrażenia przez ARiMR zgody na wydłużenie okresu realizacji biznesplanu), ale nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Zmiana terminu na wydanie przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji decyzji w sprawie przyznania pomocy

W ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” zmienia się termin na wydanie przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji decyzji w sprawie przyznania pomocy – z 210 dni na 180 dni. Wynika to z konieczności skrócenia, na ostatnim etapie wdrażania PROW 2014-2020, terminu na wydanie przez ARiMR decyzji w sprawie przyznania pomocy.

Zmiany w zakresie połączenia limitów środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw

Wprowadzono rozwiązanie polegające na połączeniu limitów środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw. Dzięki tej zmianie pomoc będzie przysługiwała w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, czyli bez wyodrębniania limitu dla województwa mazowieckiego, co ma na celu jak najpełniejsze wykorzystanie środków finansowych w tym instrumencie wsparcia.

Zmiana w zakresie wprowadzenia możliwości składania biznesplanu na nośniku USB

Do dnia 30 czerwca 2021 r., jeżeli biznesplan nie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu.

Od dnia 1 lipca 2021 r., jeżeli biznesplan nie jest składany w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu. Dla naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzanego w 2021 roku doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.