Operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór z 2017 roku

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

  • gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub
  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

  o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;

 • prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej;
 • przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna
w II transzach:

 • I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).

Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

PRZEZNACZENIE POMOCY:

Premia przyznawana jest na operację:

 • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa

  • do co najmniej 10 tys. euro,
  • co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej;

  w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

 • mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona wyłącznie inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub która stanowi przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego;
 • inwestycji w środki trwałe nie finansuje się z innych środków publicznych.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na:

 • prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych).

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

 • powyżej 20 tys. euro - 5 punktów,
 • 16 tys. - 20 tys. euro - 3 punkty,
 • 12 tys. - 16 tys. euro - 1 punkt;

b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);

c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);

d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt);

e) wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt);

f) wiek wnioskodawcy - jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat - 3 punkty.

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY:

Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

 • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów - o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
 • złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1813) - otwórz

wraz z nowelizacjami:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1016) - otwórz

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 109) - otwórz

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1009) - otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz