Pytania z poddziałania 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

1. Czy osoba, która otrzymała decyzję o przyznaniu pomocy może skorzystać z ulgi na start zgodnie z art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców?

Tzw. ulga na start to wprowadzona Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 j.t.) możliwość nie podlegania przez przedsiębiorcę obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

W art. 18 ust. 1 ww. ustawy wskazano, iż „Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”.

Zatem, co do zasady, przedsiębiorca rozpoczynający działalność (spełniający warunki określone w ww. przepisie) nie musi podlegać ubezpieczeniom społecznym w okresie 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, a co za tym idzie, nie ma obowiązku opłacania składek z tego tytułu, przy czym w okresie korzystania z tej ulgi obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie ma przeciwskazań do skorzystania z ulgi na start  przez beneficjenta poddziałania 6.2. Skorzystanie przez beneficjentów przedmiotowego instrumentu wsparcia z ulgi na start możliwe jest dzięki nowelizacji przepisów rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 m.in. zakresie:
- zniesienia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przed wypłatą I raty pomocy,
- przedłożenia wraz z wnioskiem o wypłatę II raty pomocy zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Powyższe zmiany umożliwiają beneficjentom poddziałania 6.2 skorzystanie z przedmiotowej ulgi w większym, niż dotychczas zakresie, tj. aż do czasu przedłożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy. Również do czasu przedłożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy możliwe jest pozostanie w systemie ubezpieczeń społecznych rolników (w KRUS).

2. Czy beneficjent poddziałania 6.2 może opłacać przez pierwsze dwa lata obniżone składki ZUS?

Przepisy rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 nie regulują kwestii wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, a zatem beneficjent „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” jako przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z tzw. małego ZUS-u, gdzie ideą tej preferencji jest obniżenie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne przez okres 24 miesięcy.

3. Czy premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może zostać przyznana osobie niepodlegającej ubezpieczeniu w KRUS, np. osobie prowadzącej działalność gospodarczą podlegającej ubezpieczeniu społecznemu w ZUS lub dziecku rolnika ubezpieczonemu w ZUS?

Zgodnie z przepisami § 2 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 podmiotem ubiegającym się o pomoc na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Podstawowym kryterium dostępu do pomocy jest opłacanie składek w KRUS za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Podmioty, których dotyczy ww. zapytanie nie spełniają powyższego kryterium.

4. Czy wszystkie działki wchodzące w skład gospodarstwa muszą znajdować się na terenie wiejskim aby mogła zostać przyznana pomoc?

Paragraf  2 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 wskazuje, że pomoc przyznaje się jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

W wyniku nowelizacji przepisów rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 ww. przepis został doprecyzowany w następujący sposób:

„3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli większa część gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, na podstawie danych zawartych w ewidencji wniosków o przyznanie płatności dotyczących działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zgłoszonych do jednolitej płatności obszarowej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jest położona na obszarze gminy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. W przypadku nieubiegania się o jednolitą płatność obszarową w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, gminę tę ustala się na podstawie danych dotyczących działek zgłoszonych do jednolitej płatności obszarowej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy."

Zatem, większa część gruntów rolnych (nie wszystkie) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego musi być położona na obszarze gmin wymienionych powyżej.

5. Czy istnieje możliwość przyznania premii osobie, która wcześniej prowadziła działalność gospodarczą, ale zawiesiła lub zakończyła prowadzenie tej działalności?

W wyniku nowelizacji przepisów rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, poza podejmowaniem po raz pierwszy pozarolniczej działalności gospodarczej, dopuszczono możliwość wsparcia działalności pozarolniczej:

 • podejmowanej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • podejmowanej w określonym przedmiocie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

6. Czy w ramach poddziałania 6.2 istnieje możliwość założenia agroturystyki?

Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 brak jest informacji o wsparciu finansowym przewidzianym na uruchomienie bądź rozwój działalności w zakresie agroturystyki, rozumianej jako działalność wykonywana przez rolnika w czynnym gospodarstwie rolnym (działalność niepodlegająca rejestracji).

Istnieje natomiast możliwość uzyskania pomocy finansowej na podjęcie i zarejestrowanie działalności gospodarczej polegającej na zapewnieniu krótkotrwałego zakwaterowania na terenie wiejskim (np. w hotelach, motelach, pensjonatach) w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 jest Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, zgodnie z którym istnieje możliwość podjęcia działalności gospodarczej związanej z turystyką m.in. w zakresie następujących kodów PKD:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.

7. Przez jaki okres należy wykonywać działalność gospodarczą, podlegać samozatrudnieniu oraz zatrudniać pracowników?

Zgodnie z przepisem określonym w § 16 pkt 2 lit. a rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, utworzenie przewidzianych w biznesplanie miejsc pracy powinno nastąpić do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie osiągniętego przyrostu miejsc  pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 2 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy. Jednocześnie należy zauważyć, że podjętą działalność gospodarczą należy wykonywać przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

8. Utworzenie nowych miejsc pracy - czego nie uznaje się za utworzenie nowych miejsc pracy?

Katalog osób, których zatrudnienia nie uznaje się za utworzenie miejsca pracy (informacja ta jest również zawarta w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.2), to:
stażyści;

 • osoby zatrudnione w celu przygotowania zawodowego;
 • osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menadżerskiego);
 • osoby współpracujące (za osobę współpracującą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują z nią przy prowadzeniu tej działalności);
 • osoby skazane (w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania).

9. Czy wykształcenie średnie typu liceum ogólnokształcące jest wystarczające do uzyskania punktów w zakresie posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych?

Zgodnie z przepisem określonym w § 3 ust. 5 oraz § 10 ust 2a pkt 2 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, posiadanie przez wnioskodawcę wykształcenia średniego (np. ukończone liceum ogólnokształcące) jest wystarczające do uzyskania 3 punktów w ramach tego kryterium wyboru operacji. Kryterium to nie dotyczy naboru dla obszaru ASF.

10. Jak określić, czy operacja spełnia kryterium dotyczące innowacyjności?

Aby ułatwić wnioskodawcom ocenę innowacyjności danej działalności w gminie, ARiMR udostępniła na swojej stronie internetowej Narzędzie do oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gmin: archiwum.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html

Na stronie została również zamieszczona informacja dotycząca obsługi tego narzędzia. Prosimy o korzystanie z ww. narzędzia przy określaniu innowacyjności w danym projekcie.

11. Rolnik otrzymał pomoc na operacje typu „Premie dla młodych rolników" lub „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach PROW 2014-2020, to czy jego małżonek lub domownik może ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania 6.2 "Pomoc…"?

Zgodnie z przepisem określonym w § 6 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, pomocy nie przyznaje się podmiotowi, który uzyskał pomoc finansową:

 1. na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objętych Programem lub
 2. na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, objętych Programem, lub
 3. w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lub
 4. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

A zatem kryterium to odnosi się wyłącznie do osoby wnioskującej o pomoc. Jeżeli to rolnik, w gospodarstwie którego są ubezpieczone osoby wymienione w zapytaniu uzyskał ww. dofinansowanie, to zarówno domownik, jak i małżonek rolnika spełniają wyżej wymieniony warunek otrzymania pomocy w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 (tj. nie uzyskanie pomocy w ramach wymienionych powyżej operacji lub działań) i mogą ubiegać się o pomoc w poddziałaniu 6.2.

12. Czy beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” musi spełniać warunek ubezpieczenia w KRUS w pełnym zakresie w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy?

Zgodnie z przepisem określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, pomoc przyznaje się m.in. beneficjentowi lub małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa.
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, do beneficjenta lub małżonka beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników…” nie odnoszą się kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a - c ww. rozporządzenia, w tym warunek dotyczący ubezpieczenia w KRUS w pełnym zakresie w okresie 12  miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Zatem, jeżeli taka osoba będzie chciała ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania 6.2 nie musi spełniać ww. warunku.

13. Czy domownik rolnika musi mieć swój numer producenta, czy może się posługiwać numerem producenta nadanym rolnikowi, w gospodarstwie którego jest ubezpieczony?

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 poz. 1206 t. j.) zostały wprowadzone dodatkowe rozwiązania, umożliwiające uzyskanie odrębnych numerów identyfikacyjnych przez osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów takiego numeru nie mogły uzyskać. Na mocy przepisów obowiązujących od 1 października 2019 r. odrębny nr identyfikacyjny może również uzyskać każdy współmałżonek, współposiadacz oraz domownik w gospodarstwie rolnika, jeżeli zamierza uczestniczyć w innych niefinansowych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio Agencja lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania.

Dodatkowo domownik rolnika w dokumentacji aplikacyjnej będzie podawał dane rolnika, w gospodarstwie którego jest ubezpieczony i na podstawie tej informacji ARiMR będzie weryfikowała, czy do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa  przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zgodnie z przepisem określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020: „(…)  za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy”.

14. Czy z pomocy w ramach 6.2 może skorzystać osoba przebywająca na emeryturze?

Pomoc w ramach tego instrumentu może być udzielona rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który spełnia warunki dostępu określone w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020. Jednym z warunków dostępu do pomocy (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia) jest wymóg, by wnioskodawca był ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Warunek ten będzie sprawdzany na podstawie bazy danych udostępnionej Agencji przez KRUS.   

15. Czy istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej w trakcie trwania zobowiązań wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy?

Zgodnie z § 16 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 beneficjent, który otrzymał pierwszą ratę pomocy zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Jest to podstawowy warunek do wypłaty drugiej raty pomocy. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej objętej wsparciem w okresie związania celem operacji, a więc w okresie 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, stanowiło to będzie naruszenie przepisów wykonawczych, w tym § 17 ust. 2, i podstawę do zastosowania sankcji określonej w § 19 ust. 2 pkt 1, tj. zwrot całej kwoty pomocy.

16. Jak zdefiniowany jest środek trwały w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020?

W zakresie przedmiotowego instrumentu wsparcia należy posługiwać się definicją środka trwałego wynikającą z art. 3 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.), zgodnie z którą ilekroć w ustawie jest mowa o:
„(…)
15) środkach trwałych - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt. 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b)  maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c)  ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d)  inwentarz żywy.
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4;
16)  środkach trwałych w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;”.

17. Jak długo przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 należy być ubezpieczonym w KRUS?

Zgodnie z § 2 ust. 1. pkt 1 lit. c rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, „Pomoc finansową na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem, zwaną dalej „pomocą”, przyznaje się osobie fizycznej, która (…) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy”.

18. Czy operacja uzyska punkty za utworzenie miejsc pracy, gdy w biznesplanie założono jedynie samozatrudnienie (etat właścicielski) bez utworzenia dodatkowych etatów?

Zgodnie z  § 3 ust 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020: „Pomoc przyznaje się, jeżeli biznesplan, o którym mowa w ust. 1, przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy”. Dodatkowo w myśl § 10 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym: „O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru jeżeli biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie: a) więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsc pracy  - przyznaje się 5 punktów (…)”.
W związku z powyższym, gdy biznesplan będzie przewidywał utworzenie tylko jednego etatu (właścicielskiego), operacja za ww. kryterium wyboru nie uzyska punktów.

19. Czy w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 istnieje możliwość kupna samochodu transportowego wykorzystanego do działalności polegającej na transporcie drogowym towarów?

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis: „Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów”. W ww. rozporządzeniu znalazło się następujące stwierdzenie: „W związku z nadwyżką mocy przewozowych w sektorze transportu drogowego towarów oraz z uwagi na cele polityki transportowej w zakresie natężenia ruchu i transportu towarowego, z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia należy wykluczyć pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów”. W związku z powyższym, brak jest możliwości otrzymania wsparcia na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

20. Czy istnieje możliwość zmiany założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji?

W myśl § 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, Beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji, w zakresie warunków, o których mowa w § 16, w tym wydłużenie okresu jego realizacji.

21. Gdzie znajdę pomoc w wypełnieniu dokumentacji aplikacyjnej dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020?

W celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej sugerujemy kontakt z podmiotami zajmującymi się doradztwem np. z ośrodkami doradztwa rolniczego (ODR), których adresy można znaleźć w lokalizacji: www.cdr.gov.pl/informacje-branzowe/osrodki-doradztwa-rolniczego

22. W jakich terminach należy składać wnioski o płatność i kiedy wypłacana jest pomoc?

Pierwszą ratę pomocy w wysokości 80%  kwoty pomocy wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wypłata pierwszej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność. Drugą ratę pomocy w wysokości 20% kwoty pomocy wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (z zastrzeżeniem regulacji dotyczącej zmiany założeń biznesplanu). Wypłata drugiej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność.

23. Czy w okresie związania celem można podjąć pracę u innego pracodawcy?

Zgodnie z § 16 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, beneficjent powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. W przepisach nie zawarto odniesienia, iż ma on podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem dopuszczalne jest aby w okresie trwałości operacji beneficjent był zatrudniony równocześnie u innego pracodawcy (i nadal prowadził działalność gospodarczą objętą operacją jako przedsiębiorca), który będzie odprowadzał na jego rzecz składki ubezpieczeniowe w związku z jego umową zatrudnienia.

24. Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w okresie od co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, osoba wznawiająca wykonywanie  działalności gospodarczej może być potraktowana jako spełniająca warunek w zakresie utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy?

Zgodnie z  § 2a ust. 1b pkt 2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1196, z późn. zm.): „Przez podejmowanie działalności pozarolniczej rozumie się: (….) podejmowanie tej działalności ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.”

Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej oraz kwestie związane z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowieniem wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie określa ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 j.t.)). W  art. 22 ust. 1 ww. ustawy określono, iż „Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych”.  Z kolei  art. 25 ust. 1 ww. ustawy precyzuje, iż  „W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej”. Jednocześnie w art. 25 ust. 2 określono czynności jakie może dokonywać przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, okres zawieszenia przez rolnika prowadzenia działalności gospodarczej  można potraktować jako jej nieprowadzenie, o ile nie zostanie stwierdzone naruszenie przepisów  ww. ustawy np. zawieszenie działalności, przy jednoczesnym nieuwzględnieniu przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, czy wykonywanie  w okresie zawieszenia działalności działań wykraczających poza określone w ww. art. 25 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców.

W związku z powyższym, w myśl przepisów rozporządzenia wykonawczego w ramach poddziałania 6.2 warunek w zakresie utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy będzie spełniony w przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej – zawieszonej przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.