Poddziałanie 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Nabór 28 lutego - 28 marca 2020 r. - operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

Warunki przyznawania pomocy

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z 2017 r. poz. 1013, z 2018 r. poz. 1071 oraz z 2019 r. poz. 922).

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się na operacje związane z podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.).

Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona w gospodarstwach na obszarach, wyszczególnionych w ww. częściach załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r., jeżeli siedziba stada świń znajduje się na tym obszarze, zgodnie z rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149).

Szczegółowa informacja w zakresie obszarów objętych wsparciem znajduje się m.in. na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w lokalizacji: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

a)    150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
b)    200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
c)    250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in., jeżeli:

Do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

1)    operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
2)    innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych
z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych
z nieruchomością (2 punkty),
3)    operacje realizowane w powiatach o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie  - -2 punkty i proporcjonalnie mniej zgodnie z wartością bezrobocia w powiecie, w którym jest planowana realizacja operacji,
4)    operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
a)    więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy - przyznaje się 5 punktów,
b)    co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy - przyznaje się 6 punktów,
c)    co najmniej 3 miejsca pracy - przyznaje się 7 punktów,
5)    jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w gospodarstwie średnia roczna liczba świń w stadzie wynosi:
a)    powyżej 15 sztuk - przyznaje się 3 punkty,
b)    powyżej 10 sztuk i nie więcej niż 15 sztuk - przyznaje się 2 punkty,
c)    co najmniej 1 sztuka i nie więcej niż 10 sztuk - przyznaje się 1 punkt.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw, w których znajdują się obszary wyznaczone w związku ze zwalczaniem choroby ASF.

Zobowiązania beneficjenta

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

1)    rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
2)    podjęcia wykonywania działalności pozarolniczej, zgodnie z danymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku gdy ta działalność nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
3)    złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy;
4)    zaprzestania chowu i hodowli świń w gospodarstwie;
5)    przyznania jednolitej płatności obszarowej w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, o ile na dzień wydania decyzji płatność ta nie została przyznana.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:

I rata - w wysokości 80% premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II rata - w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu.

Zakres wsparcia

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, wydatki powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym w inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia.

Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do:

1)    gminy wiejskiej lub
2)    gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
3)    gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Warunki i tryb składania wniosku o przyznanie pomocy zostały opisane w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków - otwórz

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie archiwum.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz

Nabory z poprzednich lat:

Nabór z 2019 roku

Nabór z 2017 roku