Nabory przeprowadzone w latach 2016-2017

1. Czy w sytuacji, gdy w ramach jednego naboru rolnik odtworzy tylko część nasadzeń wieloletnich, możliwe jest odtworzenie pozostałej powierzchni tych nasadzeń w ramach kolejnego naboru, z uwzględnieniem tych samych kryteriów wyboru operacji oraz w ramach pozostałej do wykorzystania kwoty pomocy?

Możliwe jest częściowe odtwarzanie plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat w ramach wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach jednego naboru oraz odtwarzanie pozostałej powierzchni tych nasadzeń w ramach kolejnego naboru. W sytuacji złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach kolejnego naboru (przy założeniu, że szkoda dotyczyć będzie tylko tej wcześniejszej klęski) o kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru operacji, przy czym uwzględnia się szkody, które wystąpiły w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym ten rok.

2. O kolejności przysługiwania pomocy, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie wysokości szkód w gospodarstwie, powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. Czy oznacza to, że do tego kryterium mogą być brane pod uwagę zarówno szkody dotyczące produkcji rolnej (wielkość produkcji z uwzględnieniem cen podanych w protokole), jak i szkody dotyczące majątku gospodarstwa (z uwzględnieniem szkód np. w budynkach, maszynach, nasadzeniach wieloletnich, itp.)?

Kryterium wyboru, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, dotyczy wysokości szkód w zniszczonych lub uszkodzonych składnikach gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej i oszacowanych przez komisję jako szkody w środkach trwałych.  Uwzględniane mogą być wszystkie straty w składnikach gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej i wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych podlegających odtworzeniu (również z uwzględnieniem szkód dotyczących budynków, pomimo iż, co do zasady, nie są kosztem kwalifikowalnym), niezależnie od tego, czy rolnik planuje odtworzenie wszystkich tych składników, czy tylko niektórych z nich. Nie uwzględnia się w tym kryterium wysokości szkód w produkcji roślinnej i zwierzęcej (te szkody są uwzględniane w innym kryterium wyboru).
3. Przepis §12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wskazuje na możliwość przyznania dodatkowych punktów w odniesieniu do wysokości szkód w produkcji rolnej. Z kolei przepis §12 ust. 3 pkt 2 stanowi o możliwości uwzględnienia na potrzeby rankingu wyższej wartości procentowej szkód w produkcji rolnej, jeżeli do wniosku załączono więcej niż jeden protokół (o ile w danym roku kalendarzowy wystąpiła też szkoda w składniku gospodarstwa). Czy w związku z tym, jeżeli załączona do wniosku dokumentacja będzie potwierdzała wystąpienie szkód zarówno w produkcji rolnej jak i w składniku gospodarstwa w 2015 r. i w 2016 r., a wnioskodawca odtwarza jedynie składnik gospodarstwa uszkodzony w 2015 r. istnieje możliwość ustalenia punktów w oparciu o wyższą wartość szkód, tj. szkód z 2016 r.?  

Tak, istnieje taka możliwość.

4. Czy pomoc może być przyznana, jeżeli szkody wystąpiły w jednym, bądź w kolejnym roku kalendarzowym?

Możliwość przyznania pomocy uzależnia się od wystąpienia szkód w gospodarstwie, spowodowanych przez niekorzystne zdarzenia losowe w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, jeżeli ww. niekorzystne zjawiska wystąpiły w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek, przy czym wysokość szkód odnosi się do danego roku. Oznacza to, iż wykazując straty z dwóch różnych lat, warunek dotyczący wysokości strat w produkcji rolnej, a także strat w składniku (bądź w składnikach gospodarstwa) odnosi się odrębnie dla każdego z tych lat. Dlatego bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie mógł być złożony w tym roku, bądź w 2017 roku, oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie.