Najczęściej zadawane pytania

Nabór 2019 r. - wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Kiedy w 2019 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich finansowanej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"?
W terminie 31 stycznia - 1 marca 2019 r., Agencja przeprowadzi tzw. nabór tematyczny, skierowany do rolników stawiających na rozwój gospodarstw poprzez podejmowanie bądź rozwijanie działalności w zakresie przetwórstwa.

Jakich nowości mogą oczekiwać zainteresowani uzyskaniem takiego wsparcia?
W tym naborze wprowadzono wiele zmian i ułatwień mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.
Należy podkreślić, że ocena zdolności danego podmiotu do zrealizowania operacji oraz osiągniecia i zachowania jej celu, przeprowadzana będzie na podstawie analizy biznesplanu.

Kto jest adresatem pomocy?
W obecnym naborze, obok tzw. "małych przetwórców", pojawi się nowy rodzaj beneficjenta, tj. rolnik lub małżonek rolnika wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach RHD, czyli rolniczego handlu detalicznego. Należy tu zaznaczyć, że nie jest to działalność gospodarcza i do jej prowadzenia nie jest wymagane uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG, co znacząco ułatwi uruchomienie przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Czy ta nowa grupa beneficjentów może liczyć na inne ułatwienia w dostępie do środków Programu?
W obecnym naborze, z myślą o podmiotach działających w zakresie rolniczego handlu detalicznego, katalog kosztów kwalifikowalnych poszerzono m.in. o koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych. Rolnicy zyskają możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych. Dotychczas był to wyłącznie zakup technologii.

Jakie warunki muszą spełnić rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na podjęcie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych?
Istotnym warunkiem, który będą musieli spełnić rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, decydujący się na podjęcie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, jest jednak, aby w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, wnioskodawcy nie byli wpisani do CEIDG. W przypadku tej grupy beneficjentów, warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest bowiem rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Obowiązek rejestracji działalności przetwórczej pojawi się dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja spełnia wymogi programu.

W przypadku tych beneficjentów, tak samo jak w przypadku osób ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach rolniczego handlu detalicznego, nie ma obowiązku przedkładania wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć rolnicy, którzy zdecydują się na podjęcie działalności przetwórczej?
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizację inwestycji na maksymalnym poziomie nie przekraczającym 50% wartości tych kosztów.

Wysokość pomocy finansowej uzależniona jest od rodzaju planowanej do realizacji inwestycji. W obecnym naborze wysokość pomocy dla rolników, ich małżonków lub domowników podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

Maksymalna kwota pomocy na inwestycje planowane przez rolników lub ich małżonków w ramach rolniczego handlu detalicznego to 100 tys. zł.

Jaki rodzaj działalności jest objęty wsparciem?
Pomoc może być przyznana podmiotom realizującym inwestycje m.in. w sektorach przetwórstwa:

  • mleka,
  • mięsa,
  • owoców i warzyw,
  • zbóż,
  • ziemniaków.

Jakie przedsięwzięcia mogą zostać objęte dofinansowaniem?
Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje o m.in.:

  • budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności,
  • zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej,
  • zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

W przypadku podmiotów działających w ramach rolniczego handlu detalicznego katalog kosztów kwalifikowalnych poszerzono m.in. o koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych. Rolnicy zyskają możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych.

Najczęściej zadawane pytania - rok 2017 - otwórz