Nabór 2020: 27 lutego – 27 marca

Uwaga!

Informacje dotyczące trwającego do 27 marca 2020 roku naboru wniosków o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020

Zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa ARiMR opublikowanym w dniu 28.01.2020 r., wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, mogą być składane w terminie od dnia 27 lutego 2020 r. do dnia 27 marca 2020r.

Informujemy, że trwający obecnie nabór, zostanie zakończony zgodnie z ww. ogłoszeniem, w dniu 27.03.2020 r.

W przypadku ewentualnego ogłoszenia kolejnego naboru, stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej ARiMR oraz z dzienniku ogólnopolskim.

Jednocześnie informujemy, że w związku z aktualną  sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, ARiMR będzie przyjmowała kopie dokumentów potwierdzone za zgodność przez wnioskodawców, zastrzegając przy tym możliwość wezwania ich na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy, do przedłożenia dokumentacji potwierdzonej za zgodność w sposób określony w instrukcji do wniosku.

Przyjęty tryb postępowania nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku przedstawienia, w poświadczonych przez siebie za zgodność dokumentach, informacji prawdziwych i zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. W związku z tym, wszyscy zainteresowani, korzystający z opisanych wyżej udogodnień, zobligowani do złożenia, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, stosownego oświadczenia w tej sprawie.

Przypominamy również, że wniosek o przyznanie  pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną,  nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostały wrzutnie/ urny, w których można umieścić wniosek z załączonymi dokumentami, bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji. Data rejestracji dokumentów / wniosków / oświadczeń jest datą ich wpływu do ARiMR.

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie od 27 lutego do 27 marca 2020 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581, z późn. zm.).

Treść przedmiotowych rozporządzeń dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (poniżej).

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub w zakresie przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne (na operacje dotyczące rozwijania działalności gospodarczej);
 • prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.


Pomoc może być udzielona jeżeli zostały spełnione inne warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym oraz wymagania określone przepisami prawa związanymi z realizacją operacji. Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

 • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
 • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.


Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń,  m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Kryteria wyboru premiować będą:

 • grupy producentów rolnych, związki grup producentów rolnych, organizacje producentów lub ich zrzeszenia (5 pkt),
 • prowadzenie działalności w formie spółdzielni (nie dotyczy grup producentów rolnych, związków grup producentów rolnych, organizacji producentów lub ich zrzeszeń)  (5 pkt),
 • innowacyjność operacji w skali przedsiębiorstwa (5 pkt),
 • operacje zakładające inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt),
 • przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu po zakończeniu realizacji operacji produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów wytwarzających produkty ekologiczne, nabywane na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości produktów niezbędnych do produkcji (5 pkt),
 • nabywanie surowców po zakończeniu operacji do produkcji  lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, grupami producentów rolnych, wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw lub organizacjami producentów, związkami grup producentów rolnych, zrzeszeniami organizacji producentów lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, które nabywają surowce od producentów rolnych na podstawie umów; lub
 • wykorzystywanie do zamrażania i przechowywania produktów rolnych  w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych bezpośrednio z producentami rolnymi, grupami producentów rolnych, wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw lub organizacjami producentów, związkami grup producentów rolnych, zrzeszeniami organizacji producentów, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, które nabywają surowce od producentów rolnych na podstawie umów, lub z podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi; lub
 • przetwarzanie produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług innych niż w zakresie zamrażania i przechowywania produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z producentami rolnymi, grupami producentów rolnych, wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw lub organizacjami producentów, związkami grup producentów rolnych, zrzeszeniami organizacji producentów lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, które nabywają surowce od producentów rolnych na podstawie umów, lub podmiotami które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi -  na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych, przetwarzanych lub przechowywanych produktów rolnych (5 pkt),
 • operacje realizowane w gminach należących do powiatów, w których bezrobocie, według danych publikowanych przez GUS w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy (maksymalnie 4 pkt),
 • operacje dotyczące rodzajów działalności gospodarczej. O których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia (2 pkt)
 • operacje dotyczące działalności gospodarczej sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerem 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, a 100% kosztów kwalifikowalnych realizacji tej operacji dotyczy produkcji pasz, które:

a) będą oznakowane jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.  o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706) przez umieszczenie zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. poz. 1401):
–  na opakowaniu lub etykiecie znaku graficznego z określeniem „bez GMO”,
–  w dokumentacji towarzyszącej paszy określenia „bez GMO” lub
–  na wywieszce dotyczącej paszy informacji o oznakowaniu tej paszy jako wolnej od GMO,
lub
b) zawierają, składają się lub zostały wyprodukowane z organizmów, dla których nie istnieją odpowiedniki wpisane do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy prowadzonego przez Komisję Europejską na podstawie art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm. 3)¬– Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432)  (20 pkt).

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Zakres wsparcia

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1) zakupu (wraz z instalacją)
a) maszyn lub urządzeń do:

 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony
z finansowania.

3) związane z kierowaniem robotami budowalnymi oraz przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysów,
 • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 • operatów wodnoprawnych,
 • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
 • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
 • przygotowania biznesplanu,
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,

- w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Warunki i tryb składania wniosku o przyznanie pomocy zostały opisane w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków.

Szczegółowe informacje na temat poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" PROW 2014-2020 udzielane są w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych w Centrali ARiMR (22) 318-47-70  i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Poradnik dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - format.pdf - otwórz

Produkcja pasz wolnych od GMO - wyjaśnienia dot. zastosowanych preferencji - otwórz