Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Informacje dotyczące regulacji prawnych związanych z obowiązkiem homologacji pojazdów rolniczych - otwórz

Zgodnie z opublikowanym w dniu 20 listopada 2020 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu " Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" PROW 2014-2020, nabór przeprowadzono w terminie od 1 grudnia do 30 grudnia 2020 r.

Pomoc taką może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie którego jest posiadaczem łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in.:

  • przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000,
  • nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000,
  • nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

W przypadku operacji związanej z działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, pomoc przyznaje się, jeżeli poza ww. warunkami operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych takich jak: bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub jelenie sika, konie, osły, kozy i owce oraz jeżeli w wyniku realizacji tej operacji nastąpi:

  • rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej (poprzez zwiększenie skali lub jakości tej produkcji), albo
  • zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji na produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Standardowa wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych. Na wyższy poziom wsparcia, który stanowi 60 % kosztów kwalifikowalnych mogą liczyć „młodzi rolnicy”.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo.
Wysokość pomocy zależy od rodzaju realizowanej inwestycji.
W przypadku operacji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji można ubiegać się o wsparcie do kwoty 200 tys. zł. limity te nie łącza się.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu wykonawczym, do których należą m.in.: powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie, ich udział w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, czy też realizacja przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych lub zobowiązań ekologicznych w ramach PROW 2014-2020.

W terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy oddziałów regionalnych - otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Broszura informacyjna - otwórz

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (w tym za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR), w następujący sposób:

  • poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów, gdyż składanie  ich osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR zostało ograniczone, lub
  • w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP - otwórz, lub
  • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dokumenty aplikacyjne: nabór 1 grudnia do 30 grudnia 2020 r. - otwórz