Najczęściej zadawane pytania - obszar nawodnienia w gospodarstwie

1. Wymagana dokumentacja do wniosku o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze względu na zakres inwestycji, w których rolnik ma ujęcie wody (z wód podziemnych).

1. Projekt polegający na zakupie deszczowni. Rolnik posiada staw, z którego będzie pobierał wodę do nawadniania w ilości nie większej niż 5 m3 na dobę (średniorocznie).
Wymagane są:

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli zgodnie z obwiązującym prawem jest wymagana*.
 • Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń służących do nawadniania ciśnieniowego i grawitacyjnego tj. urządzeń melioracji wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.

2. Projekt polegający na zakupie i montażu zbiorników do magazynowania deszczówki wraz zakupem deszczowni w celu nawadniania upraw zgromadzoną deszczówką.
Wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na:

 • wykonanie urządzeń służących do nawadniania ciśnieniowego i grawitacyjnego tj. urządzeń melioracji wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego, jeżeli organ Wód Polskich stwierdzi potrzebę uzyskania takiego pozwolenia,
 • nawadnianie gruntów i upraw, jeżeli nawadnianie będzie prowadzone w ilości większej niż średniorocznie 5 m3/dobę.

3. Projekt polegający na zakupie deszczowni. Rolnik posiada staw, z którego będzie pobierał wodę do nawadniania w ilości większej niż 5 m3 na dobę (średniorocznie).
Wymagane będą:

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli zgodnie z obwiązującym prawem jest wymagana*.
 • Operat wodnoprawny.
 • Decyzja o legalizacji stawu mającego pełnić funkcję ujęcia wód podziemnych - jeżeli staw wykonany był bez pozwolenia wodnoprawnego lub na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie stawu przeznaczonego na użytkowanie wody znajdującej się w stawie oraz na potrzeby zwykłego korzystania z wód, a nie na potrzeby usługi wodnej.
 • Pozwolenie wodnoprawne na:
  • pobór wód podziemnych,
  • nawadnianie upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m3/dobę,
  • wykonanie urządzeń służących do nawadniania ciśnieniowego i grawitacyjnego tj. urządzeń melioracji wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.

4. Projekt polegający na zakupie deszczowni. Rolnik posiada ujęcie wody podziemnej, tj. ma studnię o głębokości do 30 metrów i zamierza pobierać wodę z tego ujęcia w ilości nie większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę.

Wymagane jest w takim przypadku pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń służących do nawadniania ciśnieniowego i grawitacyjnego tj. urządzeń melioracji wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.

5. Projekt polegający na zakupie deszczowni. Rolnik posiada ujęcie wody podziemnej, tj. ma studnię o głębokości większej niż 30 metrów i zamierza pobierać wodę z tego ujęcia w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę (średniorocznie).
Wymagane będą:

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli zgodnie z obwiązującym prawem jest wymagana*.
 • Pozwolenie wodnoprawne na:
  • pobór wód podziemnych,
  • nawadnianie upraw w ilości większej niż 5 m3/dobę średniorocznie,
  • wykonanie urządzeń służących do nawadniania ciśnieniowego i grawitacyjnego tj. urządzeń melioracji wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.

6. Wniosek na zakup deszczowni (rolnik ma ujęcie wody podziemnej - studnię o głębokości większej niż 30 m , studnia jest nielegalna - urządzenie zostało wykonane bez pozwolenia). Rolnik ma zamiar pobierać z tego ujęcia wodę w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę.
Wymagane będą:

 • Decyzja o legalizacji studni - urządzenia wodnego.
 • Pozwolenie wodnoprawne na:
  • pobór wód podziemnych,
  • nawadnianie upraw w ilości większej niż 5 m3/dobę średniorocznie,
  • wykonanie urządzeń służących do nawadniania ciśnieniowego i grawitacyjnego tj. urządzeń melioracji wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.

2. Przykłady wymaganej dokumentacji do wniosku o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze względu na zakres inwestycji, w których rolnik nie ma ujęcia wody (nowa inwestycja w tym zakresie na bazie wód podziemnych).

1. Wniosek na wykonanie stawu, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Wymagane jest w takim przypadku:

 • zgłoszenie wodnoprawne wykonanie stawu (art. 394 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 ustawy Prawo wodne – jeśli nie ma kumulacji parametrów oraz jeżeli staw będzie służył do użytkowania wody znajdującej się w stawie lub na potrzeby zwykłego korzystania z wód),
 • jeżeli staw ten ma służyć do poboru wody na potrzeby nawadniania gruntów lub upraw, to wymagane jest również pozwolenie wodnoprawna na:
  • pobór wód podziemnych w ilości większej niż 5 m3 średniorocznie,
  • nawadnianie gruntów lub upraw w ilości większej niż 5 m3 średniorocznie,
  • wykonanie ujęcia wód podziemnych,
  • wykonanie urządzeń służących do nawadniania ciśnieniowego i grawitacyjnego tj. urządzeń melioracji wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.

2. Rolnik zamierza wykonać staw (o powierzchni większej niż 1000 m2), który posłuży do poboru wody oraz nawadniania upraw. Rolnik nie zamierza pobierać więcej niż 5 m3 na dobę (średniorocznie).

Wymagane będzie w takim przypadku pozwolenie wodnoprawne na wykonanie stawu, który jednocześnie ma pełnić funkcję ujęcia wód podziemnych.

3. Rolnik zamierza wykonać staw (o powierzchni nie większej niż 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu), który posłuży  do poboru wody i zamierza pobierać więcej niż 5 m3 na dobę (średniorocznie) w celu nawaniania upraw.


Wymagane będzie w takim przypadku pozwolenie wodnoprawne na:

 • wykonanie stawu, który jednocześnie ma pełnić rolę ujęcia wód podziemnych,
 • pobór wód podziemnych w ilości większej niż 5 m3 średniorocznie,
 • nawadnianie gruntów lub upraw w ilości większej niż 5 m3 średniorocznie,
 • wykonanie urządzeń służących do nawadniania ciśnieniowego i grawitacyjnego tj. urządzeń melioracji wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.

4. Rolnik zamierza wykonać studnię nie głębszą niż 30 m, która posłuży do poboru wód podziemnych i nie zamierza pobierać więcej niż 5 m3 na dobę (średniorocznie) oraz kupić deszczownię.

Wymagane jest w takim przypadku pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń służących do nawadniania ciśnieniowego i grawitacyjnego tj. urządzeń melioracji wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.

5. Rolnik zamierza wybudować studnię o głębokości większej niż 30 metrów, która posłuży mu do poboru wody podziemnej i nawadniania upraw za pomocą deszczowni. Rolnik nie zamierza pobierać więcej niż 5 m3 na dobę (średniorocznie).

Wymagane będą:

 • Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych.
 • Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie wód podziemnych.
 • Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrologiczną ustalenie zasobu (decyzję wydaje starosta).
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach*.
 • Pozwolenie wodnoprawne na:
  • wykonanie ujęcia wód podziemnych,
  • wykonanie urządzeń służących do nawadniania ciśnieniowego i grawitacyjnego tj. urządzeń melioracji wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.

6. Rolnik zamierza wybudować studnię o głębokości większej niż 100 metrów, która posłuży mu do poboru wód podziemnych i nawadniania upraw za pomocą deszczowni. Rolnik nie zamierza pobierać więcej niż 5 m3 na dobę (średniorocznie).

Wymagane w takim przypadku są:

 • Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych.
 • Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie wód podziemnych.
 • Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrologiczną ustalenie zasobu (decyzję wydaje starosta).
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Pozwolenie wodnoprawne na:
  • wykonanie ujęcia wód podziemnych,
  • wykonanie urządzeń służących do nawadniania ciśnieniowego i grawitacyjnego tj. urządzeń melioracji wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.
 • Plan ruchu zakładu górniczego – jest niezbędny w sytuacji, gdy ujęcie wody podziemnej jest głębsze niż 100 m.
 • Decyzja zatwierdzająca plan ruchu zakładu górniczego.

3. Ważne informacje dotyczące planowanych inwestycji w obszarze nawadniania.

Co do zasady:

1. W stawie nie znajdują się zasoby wód powierzchniowych. Jest to woda opadowa i gruntowa, która służy do użytkowania (art. 34 pkt 2 Prawa wodnego) takiego jak: hodowla ryb, rekreacja, wycinanie (pozyskiwanie) roślin wodnych, odprowadzanie oczyszczonych ścieków lub wód opadowych. Stawy i ujęcia wód podziemnych są odrębnymi rodzajami urządzeń wodnych o odmiennych celach i różnych parametrach technicznych. Celem wykonania stawu nie jest zatem pobór wód. W przypadku gdy ze stawu ma być ujmowana woda, staw jednocześnie zaczyna pełnić, inną niż cel jego wykonania, funkcję ujęcia wód podziemnych. W przypadku poboru wód w ramach usług wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych. Na pobór wody ze stawu wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych.

2. Wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, wymagają dokonania zgłoszenia wodnoprawnego. Jeżeli realizacja przedsięwzięć (np. wykonanie dwóch lub większej liczby stawów) skutkuje przekroczeniem parametrów określonych dla tych przedsięwzięć, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W takim przypadku może być wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Na mocy art. 197 ust. 1 pkt 7 i 8 Prawa wodnego systemy nawodnień ciśnieniowych i grawitacyjnych stanowią urządzenia melioracji wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, co oznacza, że w określonych sytuacjach może być wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

4. Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację i uzyskać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego.

Granice zwykłego korzystania z wód określone zostały w art. 33 ustawy Prawo wodne. Przysługuje ono wyłącznie właścicielowi nieruchomości i polega na korzystaniu z powierzchniowych wód stojących stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie, przy czym służy ono zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego. W odniesieniu do poboru wód, granicą zwykłego korzystania z wód jest ilość nieprzekraczająca średniorocznie 5 m3 na dobę. Powyżej tej granicy pobór wód zawsze stanowi usługę wodną.

5. Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:

 1. wykonanie szczelnych zbiorników na deszczówkę,
 2. wykonanie stawu o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości do 3 m, o zasięgu oddziaływania nieprzekraczającym granic terenu, którego zakład jest właścicielem, służącego do użytkowania wody znajdującej się w stawie,
 3. pobór wody opadowej zgromadzonej w szczelnych zbiornikach przeznaczonych do magazynowania wody opadowej,
 4. pobór wód powierzchniowych stojących oraz wód podziemnych, a także wody ze stawu w ilości poniżej 5 m3/dobę średniorocznie na potrzeby zwykłego korzystania z wód,
 5. nawadnianie gruntów i upraw w ilości nieprzekraczającej 5 m3/dobę średniorocznie.

*Prace, które podlegać będą dofinansowaniu ze względu na ich zakres mogą być kwalifikowane do następujących rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) – dalej rozporządzenia ooś:

1) § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b – wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m. Do kategorii tej należą przedsięwzięcia polegające na wykonaniu odwiertu umożliwiającego zaopatrzenie w wodę, o głębokości 100 m lub większej.

2) § 3 ust. 1 pkt 73 – urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę. Przedsięwzięcia wymienione w tym punkcie polegają na montażu lub budowie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o wydajności 10 m3/h lub większej na wykonanym wcześniej odwiercie. Jedynym kryterium umożliwiającym zakwalifikowanie do tego punktu rozporządzenia ooś jest wydajność urządzenia do poboru; głębokość odwiertu czy lokalizacja przedsięwzięcia nie są istotne.

3) § 3 ust. 1 pkt 74 – urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, inne niż wymienione w pkt 73, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajdują się inne urządzenia lub inny zespół urządzeń umożliwiający pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód.

Podobnie jak w poprzednim przypadku za przedsięwzięcia uznany został montaż lub budowa urządzeń do poboru wody, z tym że kwalifikacja została uzależniona od lokalizacji w tej samej warstwie wodonośnej oraz występowania w odległości 500 m innych urządzeń do poboru wody. Natomiast bez znaczenia dla kwalifikacji są kwestie własnościowe planowanego przedsięwzięcia jaki i urządzeń już istniejących w okolicy.

4) § 3 ust. 1 pkt 89 – gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na:

a) melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków,

b) melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, innej niż wymieniona w lit. a,

c) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 2 ha, innej niż wymieniona w lit. a oraz b, jeżeli:
– w odległości nie większej niż 1 km od granicy projektowanego obszaru meliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat zmeliorowano obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha oraz – łączna powierzchnia projektowanego obszaru meliorowanego oraz obszaru zmeliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat wyniesie nie mniej niż 5 ha,

d) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha innej niż wymieniona w lit. a-c,

e) realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha, na terenach gruntów innych niż orne znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

f) realizacji stawów o głębokości nie mniejszej niż 3 m, innej niż wymieniona w lit. e.

Przedsięwzięcia znajdujące się w powyższym punkcie to różnego rodzaju urządzenia, budowle i instalacje służące do regulowania stosunków wodnych na terenach rolniczych w celu polepszenia ich zdolności produkcyjnych oraz stawy i zbiorniki wodne o określonych progach i kryteriach. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że melioracje wodne, w myśl art. 195 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.) polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby oraz ułatwienia jej uprawy. Melioracje wodne prowadzone są z użyciem urządzeń melioracji wodnych dzielących się na podstawowe i szczegółowe, w zależności od ich funkcji i parametrów. Melioracje wodne, z uwagi na sposób oddziaływania na gleby, można podzielić na melioracje odwadniające, mające na celu odprowadzenie z gleby nadmiaru wody oraz melioracje nawadniające polegające na uzupełnieniu okresowych niedoborów wody w celu poprawy stosunków wodno-powietrznych gleby. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że w art. 197 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo wodne do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zaliczono systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych, do przedsięwzięć wymienionych w tym puncie rozporządzenia zaliczane będą wszelkiego rodzaju deszczownie, systemy nawadniania kropelkowego, itp.

Ponadto w § 3 ust. 2 rozporządzenia ooś znalazły się przedsięwzięcia polegające na przebudowie, rozbudowie lub montażu przedsięwzięć wymienionych w ust. 1 tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia ooś, za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uznane zostały działania polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone. Innymi słowy przepis ten dotyczy takich zmian, w których przebudowa lub rozbudowa stanowi samoistną podstawę do zakwalifikowania jako przedsięwzięcie o określonych parametrach, o ile zostały one przewidziane.

Natomiast, aby przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia ooś muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

a) oba przedsięwzięcia (planowane oraz inne planowane, realizowane lub zrealizowane) muszą być tego samego rodzaju oraz być określone za pomocą progów;

b) oba przedsięwzięcia winny być zlokalizowane na terenie jednego obiektu lub zakładu;

c) każde przedsięwzięcie z osobna nie osiąga progów określonych w § 3 ust. rozporządzenia ooś;

d) po zsumowaniu parametrów obu przedsięwzięć osiągnięte zostaną progi wskazane w § 3 ust. 1 rozporządzenia ooś.

Odnośnie kwestii formalnych dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego typu przedsięwzięć należy wyjaśnić, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) – dalej ustawa ooś, jest wymagana dla planowanych przedsięwzięć, zatem z wnioskiem o taką decyzję należy wystąpić przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych, robót geologicznych czy innych działań w terenie. Wydanie takiej decyzji winno nastąpić przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś lub przed zgłoszeniem, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy.

Biorąc pod uwagę, że wspomniane wyżej przedsięwzięcia mogą być realizowane jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu na terenie jednego gospodarstwa rolnego oraz starać się o dofinansowanie jako jedno zamierzenie inwestycyjne, zasadne jest wydanie jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniającej wszystkie ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć omówionych powyżej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

1. Do jakich inwestycji w ramach obszaru nawadniania można liczyć na wsparcie?

Zasady i kryteria przyznawania pomocy na inwestycje realizowane w obszarze nawadniania w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U., poz. 1371 z późn. zm.).

O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia może ubiegać się rolnik (np. osoba fizyczna), m.in. jeśli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie większej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc przyznaje się na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą w celach zarobkowych i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, rolnik będący osobą fizyczną prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości, co najmniej 5 tys. zł, udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR, lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących, lub dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych (wyjątek od konieczności dokumentowania powyższego dotyczy jedynie osób, które prowadzą działalność rolniczą krócej niż ww. 12 miesięcy).

Pomoc w ww. obszarze wsparcia przyznawana jest, jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia również niżej wymienione warunki określone w art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) – dalej: „rozporządzenie 1305/2013”.

Wsparciu podlegających następujące rodzaje inwestycji:

 • dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013),
 • dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 4 akapit drugi lit. a) i lit. b) rozporządzenia 1305/2013 w związku z akapitem pierwszym),
 • w istniejącą instalację, które wpływają jedynie na efektywność energetyczną, lub polegające na utworzeniu zbiornika, lub prowadzące do wykorzystywania odzyskanej wody, które nie wpływają na jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych (art.46 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia 1305/2013),
 • które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru, na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013),
 • które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą, na stanie wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013).

Podsumowując, pomoc na wykonanie zbiornika wodnego lub studni może zostać udzielona w ramach operacji typu „Modernizacja…” jeżeli zostaną spełnione kryteria dostępu dotyczące zarówno Wnioskodawcy, jak i planowanej operacji określone w art. 46 rozporządzenia nr 1305/2013 oraz w rozporządzeniu wykonawczym dla ww. typu operacji.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie udzielane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, które obejmują m.in. wskazane poniżej koszty na potrzeby nawadniania w gospodarstwie.

Zakres kosztów kwalifikowalnych w obszarze nawadniania obejmuje koszty:

- wykonanie ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników;

- zakup nowych maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem;

- budowę, zakup lub instalację elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie;

- opłaty za patenty lub licencje oraz

- koszty ogólne (związane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej).

Każda inwestycja w nawadnianie powinna już mieć lub ma mieć zainstalowany system pomiaru wody umożliwiający mierzenie zużycia wody w odniesieniu do wspieranej inwestycji.

Rolnik spełniający kryteria dostępu do pomocy określone w przepisach rozporządzenia może uzyskać dofinansowanie przykładowo na:

- ulepszenie (zmodernizowanie) posiadanej instalacji nawodnieniowej np. rozprowadzając nawodnienia kroplowe, wymieniając pompę, zakupując maszyny i urządzenia do nawadniania, w tym sprzętu komputerowego, dokupując elementy infrastruktury technicznej umożliwiające oszczędzanie wody do nawodnień, lub na inwestycję w utworzenie zbiornika, lub prowadzącą do wykorzystywania odzyskanej wody, która nie wpływa na jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych, przy czym każda z tych inwestycji ma finalnie służyć do nawadniania upraw w gospodarstwie rolnym;

- budowę studni w celach nawadniania upraw w swoim gospodarstwie, na stanie wód co najmniej dobrym;

- inwestycję będącą jednocześnie powiększeniem obszaru nawadnianego na stanie wód mniej niż dobrym poprzez jednoczesne wykazanie oszczędności wody na obszarze dotychczas nawadnianym w wyniku zmodernizowania istniejącej instalacji nawodnieniowej w gospodarstwie.

Po ustaleniu zakresu planowanej inwestycji w gospodarstwie, chcąc ubiegać się o wsparcie, należy wypełnić dokumenty aplikacyjne. Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja…” został określony w § 13 ust. 3 rozporządzenia. Niektóre z tych dokumentów składa się w zależności od rodzaju realizowanej operacji, czy też rodzaju podmiotu który planuje ubiegać się o pomoc w tym instrumencie wsparcia.

W § 14 ust. 1a) ww. rozporządzenia z kolei, wskazane zostały tzw. dokumenty preselekcyjne, których niedostarczenie w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Do dokumentów tych, w naborze prowadzonym w dniach 21.02.2020 r. – 20.07.2020 r. - w zależności od zakresu realizowanej inwestycji (np. budowa studni, pobór wody w celu nawadniania gruntów lub upraw w gospodarstwie) – należą składane w formie kopii:

 1. decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy pozwolenia wodnoprawnego lub
 2. pozwolenia wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada pozwolenie wodnoprawne, lub
 3. pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty o których mowa w pkt. 1, lub
 4. zgłoszenia wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnegow przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję wymagającą dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, lub
 5. opinia w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie z wód podziemnych, sporządzona przez osobę posiadającą kwalifikacje w zawodzie geolog, w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi - w kategorii IV lub V, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, która nie wymaga sporządzenia projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych. W obecnie prowadzonym naborze, opinia ta będzie mogła zostać złożona przez wnioskodawcę (jeżeli dotyczy danej operacji) w ramach uzupełnień, tj. na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku.

Należy dodać, iż nie wszystkie inwestycje związane z wykonaniem ujęcia wody albo poborem wody będą wymagały wydania pozwolenia wodnoprawnego albo przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego. W celu uzyskania informacji w zakresie dotyczącym planowanej do realizacji inwestycji, w tym związanej z nią dokumentacji (np. pozwolenie, zgłoszenie wodnoprawne), wnioskodawcy PROW powinni kontaktować się z właściwymi w tym zakresie jednostkami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, których adresy znajdują się pod linkiem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html

Ważnym załącznikiem, w oparciu o który Agencja nadaje punkty za poszczególne kryteria wyboru operacji mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, jest Plan realizacji operacji (tzw. PRO), opracowany na formularzu udostępnionym przez Agencję. To również w nim określany jest rodzaj planowanej w gospodarstwie inwestycji i potwierdzana możliwość osiągnięcia przyjętych założeń dla poszczególnych rodzajów inwestycji (stan wód, osiągniecie potencjalnej oszczędności wody, itp.).

Szczegółowe informacje na temat ww. typu operacji, w tym ww. dokumenty oraz informacje dotyczące „procedury składania wniosków” znajdują się w ww. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r., które jest udostępnione w zakładce https://archiwum.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html. Pod powyższą lokalizacją znajdują się również dokumenty aplikacyjne (wniosek o przyznanie pomocy, Plan realizacji operacji wraz ze stosownymi instrukcjami). Ponadto, opracowany i udostępniony w powyższej lokalizacji został również Poradnik dla Wnioskodawców (pkt. V. Narzędzia pomocnicze).

2. Czy w obszarze nawadniania można uzyskać wsparcie do budowy:

 • klasycznych oczek wodnych (w tym na ogródkach działkowych),
 • studni na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • zbiorników poprawiających jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczności nawadniania upraw
 • studni  z przeznaczeniem wyłącznie do pojenia zwierząt?

Co do zasady, nie podlegają dofinansowaniu w obszarze nawadniania m.in.:

- klasyczne „oczka wodne” przydomowe czy też na ogródkach działkowych,

- inne zbiorniki nieużytkowane w celach nawadniania upraw jak np. służące tylko i wyłącznie retencjonowaniu wody,

- budowa studni do celów zaopatrzenia w wodę gospodarstwa domowego (do celów mieszkalnych);

- studnia (lub zbiornik) w celach zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w wodę do celów wyłącznie pojenia zwierząt;

- inwestycje wpisujące się w założenia dla tego programu, jednak planowane do realizacji przez osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej w celach zarobkowych (nie będąc osobą która prowadzi działalność rolniczą jako osoba fizyczna krócej niż ww. 12 mies. nie mogą udokumentować przychodu z takiej działalności w wysokości 5 tys. zł).

Warto zatem zapoznać się z programami niezależnymi od ARiMR. Coraz więcej instytucji i miast angażuje się w działania na rzecz retencji wody. Pro-retencyjne działania wspierają też samorządy.


3. Czy w ramach ogłoszonego naboru na Modernizację Gospodarstw Rolnych obszar nawadnianie w gospodarstwie mogą wystartować osoby, które w gospodarstwie nie stosowały żadnego nawadnianiania, w tym nie posiadają ujęcia wody do nawodnień na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1371 z późn. zm.) został określony zakres kosztów kwalifikowalnych oraz wymagane załączniki, które należy dostarczyć już na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy w zależności od zakresu planowanej do realizacji operacji.

Z kolei planując zakres inwestycji w nawadniania należy mieć na uwadze warunki określone w art. 46 ust. 1-4, ust. 5 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie 1305/2013).

Zgodnie z art. 46 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013 przewiduje się wsparcie na inwestycję, która doprowadzi do powiększenia netto nawadnianego obszaru, mającą wpływ na daną jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych jeśli:

 • stan jednolitej części wód w odniesieniu do ilości wody nie został określony jako mniej niż dobry w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu, oraz
 • analiza środowiskowa pokazuje, że inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko; taka analiza oddziaływania na środowisko jest przeprowadzana albo zatwierdzana przez właściwy organ i może również dotyczyć grupy gospodarstw rolnych.

Powyższe znalazło odzwierciedlenie również w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zatem, gdy rolnik nie posiadał do tej pory instalacji nawadniającej w swoim gospodarstwie (nie stosował nawadniania upraw), może on otrzymać wsparcie na nową instalację nawadniającą, jeżeli zostaną spełnione kryteria dostępu dotyczące zarówno Wnioskodawcy jak i planowanej operacji określone w rozporządzeniu wykonawczym dla ww. typu operacji oraz w art. 46 rozporządzenia 1305/2013 w tym przepisu ust. 5, zgodnie z którym taka inwestycja jest kwalifikowalna tylko wtedy, gdy stan części wód na który ona oddziałuje, nie został określony jako mniej niż dobry, a analiza środowiskowa wykaże, że planowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko.

4. Czy o pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności rolniczej?

Pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia przyznaje się na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą, prowadzoną w celach zarobkowych i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, rolnik będący osobą fizyczną prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości, co najmniej 5 tys. zł, udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR, lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących, lub dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych (wyjątek od konieczności dokumentowania powyższego dotyczy jedynie osób, które prowadzą działalność rolniczą krócej niż ww. 12 miesięcy).

5. Gdzie mogę szukać informacji o możliwości skorzystania ze wsparcia na inwestycje związane z małą retencją dla podmiotów nieprowadzących działalności rolniczej?

Obecnie wiele Instytucji uruchomiło różnego rodzaju programy mające na celu wsparcie powstawania infrastruktury mają na celu zwiększenie retencji wody. Informacje o tych programach dostępne są między innymi na stronie Wód Polskich w lokalizacji: https://wody.gov.pl/mala-retencja/blekitno-zielona-infrastruktura. Obecnie coraz więcej instytucji i miast angażuje się w działania na rzecz retencji wody. Wody Polskie na bieżąco aktualizują bazę samorządów, które przystąpiły do realizacji projektów, grantów i innych działań, służących retencji i przeciwdziałaniu skutkom suszy, przeznaczonych dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji.

6. Jak określić zużycie wody w okresie bazowym w przypadku braku licznika?

Zużycie wody dla okresu bazowego w przypadku, gdy w gospodarstwie nie ma zainstalowanego systemu pomiaru wody pozwalającego na pomiar jej zużycia, należy podać w oparciu o dane zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym.

7. Do jakiego rodzaju inwestycji należy zakwalifikować inwestycję zgodnie z art. 46 rozporządzenia nr 1305/2013 jeśli już pobieram wodę do nawadniania?

Jeżeli na działce, na której ma być realizowana inwestycja były już wykonywane zabiegi nawadniania, opisaną inwestycję należy zakwalifikować, jako inwestycję w ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej lub elementu infrastruktury nawadniającej.

Należy przy tym podkreślić, iż warunkiem przyznania pomocy na inwestycje dotyczące ulepszenia istniejącej instalacji nawadniającej lub elementu infrastruktury nawadniającej jest wykazanie minimalnej potencjalnej oszczędności wody - w przypadku, gdy operacja dotyczy ulepszania instalacji nawadniającej, wynoszącej co najmniej 10%.

8. Czy mogę zakupić deszczownię, jeśli w ramach PROW 2007-2013 otrzymałem wsparcie na zakup m.in. deszczowni szpulowej?

Pomoc nie obejmuje kosztów nabycia maszyn tego samego rodzaju jak nabyte w ramach PROW 2007-2013 w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w przypadku, gdy o pomoc ubiega się beneficjent PROW 2007-2013 lub współposiadacz tego gospodarstwa. Zatem zakup w PROW 2007-2013 deszczowni szpulowej, która służy do nawadniania upraw rolniczych, wyklucza możliwość nabycia kolejnej w obecnym okresie programowania.

9. Czy koszty ogólne mogą być opłacone gotówką?

Jedynie koszty ogólne poniesione w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 11 września 2015 r. mogą być opłacone gotówką. Koszty ogólne poniesione od 12 września 2015 roku, aby zostały objęte refundacją musza być opłacone bezgotówkowo.

10. Gdzie należy złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego?

Organem właściwym do wydania pozwoleń jest dyrektor zarządu zlewni lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGWWP, w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Wniosek w tej sprawie można wysłać na adres właściwego organu albo zgodnie z art. 397 ust. 6 ustawy Prawo wodne złożyć w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej. Adresy jednostek Wód Polskich znajdują się w miejscu: https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html.

11. Gdzie należy złożyć zgłoszenie?

Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest kierownik nadzoru wodnego PGWWP. W związku z tym, zgłoszenie składa się w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej. Adresy jednostek Wód Polskich znajdują się: tutaj

12. Czy należy uzyskać pozwolenie na wykonanie szczelnego zbiornika retencyjnego?

Zgodnie z treścią art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20  lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych.  Natomiast w myśl art. 16 pkt 65 ww. ustawy, przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, które definiowane są, jako wody znajdujące się w sposób naturalny w środowisku, wymienione w przepisach art. 18-23 tej ustawy, tj. wody powierzchniowe i wody podziemne.

Jeżeli przedmiotowy zbiornik jest urządzeniem szczelnym to uznać należy że nie zmienia on stanu wód gruntowych, czyli nie kształtuje zasobów wodnych – nie jest, zatem urządzeniem wodnym, w związku, z czym jego wykonanie nie będzie wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (https://wody.gov.pl/nawodnienie-rolne/110-strefa-klienta/487-faq)

13. Czy istnieje możliwość dofinansowania w obszarze nawadniania w gospodarstwie, zakupu wozu asenizacyjnego?

Brak jest możliwości objęcia wsparciem w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania zakupu wozów asenizacyjnych na cele nawadniania upraw jak również rożnego rodzaju wozów z urządzeniami do dystrybucji wody.