Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór w 2015 roku

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2015 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U., poz. 1371) w dniu 17 września 2015 r. nastąpiło ogłoszenie naborów wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla obszarów wsparcia:

 • rozwój produkcji prosiąt,
 • rozwój produkcji mleka krowiego,
 • rozwój produkcji bydła mięsnego.

Nabory wniosków w ramach ww. obszarów wsparcia prowadzono w terminie od 19 października do 17 listopada 2015 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U z 2015 r., poz. 1371).

Treść tego rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (poniżej).

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym jako osoby wspólnie wnioskujące), osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi:

 • gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
 • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r., poz. 704 i 1066) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.,

- położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro, z zastrzeżeniem dwóch poniższych sytuacji:

1) w przypadku, gdy operację mają realizować osoby wspólnie wnioskujące, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa osoby wspólnie wnioskującej jest mniejsza niż 10 tys. euro, pod warunkiem, że:

a) suma wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie wnioskujących wynosi co najmniej 15 tys. euro;

b) w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie wielkość ekonomiczną wynoszącą co najmniej 10 tys. euro.

2) w przypadku operacji zapewniającej poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie większa niż 200 tys. euro i:

a) w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów mlecznych, albo

b) w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 15 krów mlecznych i w wyniku realizacji operacji, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, liczba krów mlecznych wzrośnie do co najmniej 25,

c) w przypadku gdy operacja jest realizowana przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat, rozpoczęła prowadzenie gospodarstwa jako kierujący w rozumieniu §3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 982), nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy oraz posiada kwalifikacje zawodowe określone w tym rozporządzeniu, zwaną dalej „młodym rolnikiem” - w gospodarstwie jest utrzymywane mniej niż 15 krów mlecznych albo nie są utrzymywane żadne krowy mleczne i w wyniku realizacji operacji, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, liczba krów mlecznych wyniesie co najmniej 25, a wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej 10 tys. euro.

Do pozostałych warunków, które muszą być spełnione przez osobę ubiegającą się o pomoc należą m.in.:

 • kierowanie gospodarstwem rolnym;
 • prowadzenie produkcji rolnej w celach zarobkowych, tj. w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, został osiągnięty przychód z tej działalności w wysokości co najmniej 5 tys. zł i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • nie podleganie wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiadanie numeru identyfikacyjnego lub wystąpienie z wnioskiem o nadanie takiego numeru.

Maksymalny poziom pomocy, określany również mianem „intensywność pomocy”, jest zróżnicowany. W podstawowej wersji pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc w ramach ww. obszarów przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie:

 • 500 tys. zł na jednego Beneficjenta i jedno gospodarstwo, z zastrzeżeniem, że:
 • 900 tys. zł przyznawane jest dla operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji prosiąt.

Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

W przypadku operacji realizowanej w ramach ww. obszarów, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz kosztów ogólnych.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, które należy dołączyć do wniosku.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji (w przypadku Lubuskiego OR ARiMR oraz Podlaskiego OR ARiMR w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A). Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę również za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

W przypadku osób wspólnie ubiegających się o wsparcie, wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Pomoc przysługiwać będzie według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w ww. obszarach, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach dla każdego z ww. obszarów.

Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy oddziałów regionalnych - otwórz)  i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Broszura informacyjna - Modernizacja gospodarstw rolnych nabór w 2015 r. - otwórz

Typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 - dokumenty aplikacyjne