Rejestr wypasu P-1/622 wersja excel - otwórz - aktualizacja z dnia 21.04.2020  zmiana dotyczy ergonomii i nie ma wpływu na już wypełniane rejestry

 

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że przed rozpoczęciem wypełniania rejestru wypasu krów mlecznych należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania rejestru wypasu znajdującą się poniżej.

Wypełnianie rejestru wypasu należy rozpocząć od wypełnienia zielonych pól: numer producenta oraz numer siedziby stada. Następnie należy, przy użyciu przycisków znajdujących się po prawej stronie arkusza PODSUMOWANIE, wypełnić pozostałe kolumny rejestru dotyczące wprowadzenia zwierząt, daty pierwszego dnia wypasu.

Nie należy wprowadzać zwierząt bezpośrednio do kolumny A: „Numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w IRZ”.

 

Instrukcja wypełniania rejestru wypasu - otwórz - aktualizacja z dnia 2.04.2020

Rejestr wypasu P-1/622 wersja papierowa - otwórz

Rejestr wypasu może być prowadzony w wersji papierowej, ale zalecane jest aby po zakończonym wypasie wprowadzić dane do excela (np. przy pomocy doradcy rolniczego) i dołączyć dokument jako załącznik do zmiany do wniosku w aplikacji eWniosekPlus.

 

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia dobrostanowego, rolnicy wnioskujący o płatność dobrostanową w ramach wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych - wypas, składają się do kierownika biura powiatowego Agencji REJESTR WYPASU KRÓW MLECZNYCH (P-1/622) w terminie od dnia 16 października do dnia 31 października 2020 roku.

Rejestr wypasu krów mlecznych, prowadzony w pliku excel (wszystkie strony – od kwietnia do października oraz Karta wprowadzania danych wraz z podsumowaniem), powinien być przekazywany do Agencji za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus i dołączony do zmiany do wniosku.

W przypadku prowadzenia rejestru w wersji papierowej i braku możliwości przekazania rejestru w wersji elektronicznej, rejestr wypasu krów (wszystkie strony – od kwietnia do października oraz Karta wprowadzania danych wraz z podsumowaniem), należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus (scan dokumentu dołączony jako załącznik do zmiany do wniosku) lub wysłany pocztą lub dostarczony osobiście/za pośrednictwem osób trzecich.

Rejestr wypasu może być również złożony  poprzez platformę ePUAP lub przesłany za pomocą poczty elektronicznej (E-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy (adresy skrzynek mailowych biur powiatowych znajdują się na stronie internetowej ARiMR, pod linkiem: https://archiwum.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html).

Wersja papierowa rejestru może być dostarczona tylko w sytuacji, gdy z powodu braku technicznych możliwości, nie ma innej sposobności dostarczenia rejestru do ARiMR.

Zarówno wersja rejestru wypasu prowadzona elektronicznie (w pliku excel) jak i wersja papierowa nie wymagają podpisu rolnika.

Jednocześnie przypominany, aby przed wypełnieniem rejestru wypasu krów zapoznać się dokładnie z Instrukcją wypełniania rejestru wypasu.