Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - kampania 2015 r.

 • Definicje - kampania 2015 r. - otwórz
 • Wprowadzenie do Działania rolno-środowiskow-klimatycznego - kampania 2015 r. - otwórz
 • Ogólne zasady przyznawania płatności - kampania 2015 r. - otwórz
 • Termin i miejsce składanie wniosków  - kampania 2015 r. - otwórz
 • Zmiana zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego - kampania 2015 r. - otwórz
 • Decyzje w sprawie przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej - kampania 2015 r. - otwórz
 • Sankcje, zmniejszenia i zwroty wcześniej otrzymanych płatności - kampania 2015 r. - otwórz
 • Siła wyższa - kampania 2015 r. - otwórz
 • Formularze wniosków i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc z Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego  - Kampania 2015 r. - otwórz
 • Podstawy prawne - kampania 2015 r. - otwórz
 • Załączniki do wniosku  - kampania 2015 r. - otwórz
 • Stawki płatności  - kampania 2015 r. - otwórz
 • Koszty transakcyjne - kampania 2015 r. - otwórz
 • Informacje - Pakiet 1 "Rolnictwo zrównoważone"  - kampania 2015 r. - otwórz
 • Informacje - Pakiet 2 "Ochrona gleb i wód" - kampania 2015 r. - otwórz
 • Informacje - Pakiet 3 "Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych" - kampania 2015 r. - otwórz
 • Informacje - Pakiet 4 "Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000" i Pakiet 5 "Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000"  - kampania 2015 r. - otwórz
 • Informacje Pakiet 6 "Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie" - kampania 2015 r. - otwórz
 • Informacje Pakiet 7 "Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie"  -  kampania 2015 r. - otwórz
 • Informacja dla beneficjentów działania "Program rolnośrodowiskowy", którzy rozpoczęli zobowiązanie w latach 2011-2014 r., w zakresie dostosowania podjętego zobowiązania do nowych ram prawnych. - otwórz
 • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020

  • Wzór formularza Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz,
  • Instrukcja wypełniania Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz

 • Formularz oraz metodyka Dokumentacji Siedliskowej i Ornitologicznej PROW 2014-2020

  • Formularz Dokumentacji Siedliskowej (Excel 2007)- otwórz
  • Formularz Dokumentacji Ornitologicznej (Excel 2007)- otwórz
  • Formularz Dokumentacji Siedliskowej (Excel 2010)- otwórz
  • Formularz Dokumentacji Ornitologicznej (Excel 2010)- otwórz
  • Metodyka Dokumentacji Siedliskowej - otwórz
  • Metodyka Dokumentacji Ornitologicznej - otwórz

 • Plan działalności rolnośrodowiskowej - otwórz
 • Zasady przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika,następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych - otwórz
 • Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika, następstawa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych- otwórz
 • Kalkulator dywersyfikacji upraw w pakiecie 1 Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 - otwórz
 • Komunikat dla rolników realizujących wariant 2.1 Międzyplony w pakiecie 2. Ochrona gleb i wód oraz pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 - otwórz