Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie można składać w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2021 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą rolnika.

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz

Instrukcja składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach poddziałania Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych objętego PROW 2014-2020 do ARiMR za pomocą platformy ePUAP 

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie:

  • Oświadczenie współwłaściciela gruntów przeznaczonych do zalesienia - otwórz
  • Oświadczenie małżonka dotyczące wyrażenia zgody na zalesienie gruntów będących jego własnością - otwórz

 2.2 Wnioski transferowe dla wniosku o przyznanie wsparcia na zalesianie na rok 2021

Symbol formularza W-2/396

Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania wsparcia na zalesienie (PROW 2014–2020) w przypadku przeniesienia własności/współwłasności wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie wsparcia na zalesienie, lub w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego albo zapisu windykacyjnego, które nastąpiły do dnia doręczenia decyzji. - otwórz

Oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego właściciela na miejsce rolnika i przysłanie mu wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej - otwórz

Oświadczenie pozostałych spadkobierców - otwórz

Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej lub pierwszej premii zalesieniowej w ramach PROW 2014-2020 - przypadku przekazania gruntów objętych:

Wnioski transferowe do pobrania otwórz