Najczęściej zadawane pytania - poddziałanie 8.1 "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" w ramach PROW 2014-2020

1. Czy do wsparcia na zalesienie mogą zostać przeznaczone grunty, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy?

Tak. Pomoc jest przyznawana do gruntów, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu - gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku braku planu oraz studium - gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Czy istnieje możliwość przywrócenia do użytkowania rolniczego gruntów zalesionych, w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" w ramach PROW 2014-2020?

Nie ma możliwości przywrócenia do użytkowania rolniczego zalesionego gruntu. Jeżeli zalesienie zostanie zlikwidowane przed upływem 5 lat licząc od dnia wypłaty wsparcia na zalesienie, wówczas rolnik ma obowiązek zwrócić to wsparcie, które otrzymał do powierzchni zlikwidowanej uprawy leśnej.

Równocześnie należy podkreślić, iż piąta premia pielęgnacyjna oraz piąta premia zalesieniowa i następne są wypłacane po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem albo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Kopię decyzji w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się do kierownika biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia lub złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których zgodnie z planem zalesienia nie jest wymagane wykonanie zalesienia.

Po przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na las ewentualna zmiana przeznaczenia zalesionego gruntu wymaga stosowania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z późn, zm.).

3. Czy możliwe jest zalesienie gruntów deklarowanych do płatności obszarowych jako łąka lub pastwisko?

Pomoc na zalesienie jest przyznawana do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, stanowiących (użytkowanych) jako grunty orne lub sady lub grunty z sukcesją naturalną. Jeżeli grunt użytkowany jest jako łąka lub pastwisko (trwały użytek zielony) nie kwalifikuje się do przyznania pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych objętego PROW na lata 2014 - 2020. 

4. Do jakiej powierzchni gruntów rolnych rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie?

Pomoc jest przyznawana rolnikowi do gruntów rolnych, stanowiących grunty orne lub sady lub grunty z sukcesją naturalną,
o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m (wymagania szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty
te graniczą z lasem). Wymóg minimalnej powierzchni i szerokości dotyczy powierzchni nasadzeń. Maksymalna powierzchnia gruntu, do której rolnik może otrzymać pomoc na zalesienie nie może przekroczyć 20 ha.

5. Jakie są kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" w ramach PROW 2014-2020 musi spełnić wniosek, aby mógł zostać zakwalifikowany do pomocy?

Wsparcie na zalesienie przysługuje według kolejności sumy punktów uzyskanych przez beneficjenta i ustalonej przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

 Lp.

Kryteria wyboru operacji

Liczba punktów

1

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na korytarzach ekologicznych w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody położonych na obszarze Natura 2000 określonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

14

2

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na obszarach zagrożonych erozją wodną określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

12

3

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

10

4

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są gruntami o nachyleniu terenu powyżej 12°

8

5

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do lasu lub obszaru zalesionego.

7

6

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są położone na glebach V, VI lub VIz klasy bonitacyjnej, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

6

7

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są położone w województwie o lesistości poniżej 30%.

4

8

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są położone na obszarach ONW, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. poz. 329, z późn. zm.).

5

 

Przy ustalaniu spełnienia kryteriów wyboru operacji uznaje się, że grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej
w części przylegają do:

1)   śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jeżeli przynajmniej w części są położone w pasie o szerokości 5 m od krawędzi brzegu tych wód;

2)   lasu lub obszaru zalesionego, jeżeli przynajmniej w części są położone w pasie o szerokości 5 m od tego lasu lub tego obszaru zalesionego.

Przy ustalaniu spełnienia kryteriów wyboru operacji do gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia zalicza się również powierzchnię:

1)   zajmowaną przez elementy krajobrazu, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr   640/2014, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jeżeli szerokość tych elementów nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach;

2)   gruntu wyznaczoną przez granicę zalesienia i granicę sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu, lecz nie większą niż wyznaczona przez granicę zalesienia i linię biegnącą w odległości 2 m od granicy tego zalesienia;

3)   gruntu przeznaczoną do działań związanych z ochroną przeciwpożarową, jeżeli takie działania zostały określone w planie zalesienia.

Minimalna liczba punktów, jaką rolnik musi uzyskać podczas weryfikacji kryteriów wyboru operacji wynosi 6.

W przypadku, gdy więcej niż jeden wniosek uzyskał taką samą sumę punktów, wsparcie na zalesienie przysługuje temu podmiotowi, którego grunty przynajmniej w części są położone w gminie o większych potrzebach i preferencjach zalesieniowych według wariantu III – środowiskowego, określonego w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości zatwierdzonym przez Radę Ministrów.

W przypadku, gdy na podstawie powyższych kryteriów, nie można ustalić kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie,
w pierwszej kolejności wsparcie to przysługuje temu podmiotowi, który ubiega się o przyznanie tego wsparcia w niższej wysokości.

6. Czy w ramach realizowanego przez ARiMR poddziałania zalesieniowego istnieje możliwość otrzymania pomocy na zalesienie gruntów z samosiewem?

Istnieje możliwość uzyskania pomocy na zalesienie do gruntów, jeżeli:

1)    jest spełniony warunek, że na gruntach występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do rodzimych gatunków lasotwórczych, w tym drzewa lub krzewy gatunków rodzimych wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia zalesieniowego,

 

2)    jest spełniony warunek, że drzewa gatunków rodzimych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zalesieniowego występują w kępach o powierzchni co najmniej 5 arów, a ich liczba na hektar:

a) wynosi nie mniej niż 50% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia zalesieniowego

w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew – w przypadku drzew o średniej wysokości do 0,5 m,

b) wynosi nie mniej niż 30% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia zalesieniowego

w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew – w przypadku drzew o średniej wysokości powyżej 0,5 m,

3)   jest spełniony warunek, że powierzchnia kęp, na której występują drzewa wyrosłe w wyniku sukcesji naturalnej, stanowi nie mniej niż 10% powierzchni gruntu,

 

4)   jest spełniony warunek, że średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat.

Do gruntów z sukcesją naturalną przysługuje premia pielęgnacyjna. Wsparcie na zalesienie przysługuje, jeżeli na tych gruntach, zgodnie z planem zalesienia, jest wymagane wykonanie zalesienia. Dla tego typu gruntów nie przysługuje premia zalesieniowa.

7. Czy na plantację choinek można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie
i tworzenie terenów zalesionych w ramach PROW 2014-2020?

W ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach PROW 2014-2020, nie można otrzymać pomocy finansowej na założenie plantacji choinek.