Najczęściej zadawane pytania - 7.4.2. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych PROW na lata 2014-2020

Typ operacji: 7.4.2. "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

Aktualizacja: 9 sierpnia 2017 r.

Jaki akt prawny określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej dla przedmiotowego typu operacji?

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1230)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1230/D2016000123001.pdf

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy są: gmina, związek gmin, powiat, związek powiatów

Gdzie można realizować operację?

Pomoc może być przyznana jeśli operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców

Jaki zakres pomocy jest objęty dofinansowaniem?

Pomoc może być przeznaczona na

 • budowę targowiska lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów,
 • przebudowę istniejącego targowiska lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów,
 • zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących operacji.

Jakie koszty można uznać za kwalifikowalne?

 • koszty budowy targowiska lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów
 • koszty przebudowy istniejącego targowiska lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów
 • koszty zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących operacji
 • koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

Jaki jest limit środków finansowych dla typu operacji?

Każde województwo ma przydzieloną kwotę środków na ww. operację:
Dolnośląskie - 2 709 360 euro
Kujawsko-pomorskie - 3 324 690 euro
Lubelskie - 4 121 280 euro
Lubuskie - 1 335 600 euro
Łódzkie - 3 858 930 euro
Małopolskie - 1 698 120 euro
Mazowieckie - 6 830 640 euro
Opolskie - 1 397 610 euro
Podkarpackie - 1 679 040 euro
Podlaskie - 3 410 550 euro
Pomorskie - 2 523 330 euro
Śląskie - 1 144 800 euro
Świętokrzyskie - 1 955 700 euro
Warmińsko-mazurskie - 3 572 730 euro
Wielkopolskie - 5 256 540 euro
Zachodniopomorskie - 2 881 080 euro

Jaka jest forma pomocy?

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, która jest wypłacana przez ARiMR po zrealizowaniu inwestycji. Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 000 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu czyli do 2023 roku. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Jakie są kryteria wyboru?

Samorząd Województwa, który ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy przyznaje operacji punkty, które będą decydować o kolejności na liście o kolejności przysługiwania pomocy.
Punkty otrzyma ten projekt, w którym przewiduje się, że

 • powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów będzie stanowiła po realizacji operacji ponad 30% całej powierzchni obiektu.
 • operacja dotyczy przebudowy istniejącego targowiska
 • nie był realizowany w danej gminie w ramach PROW 2007-2013
 • powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego będzie stanowiła po realizacji operacji ponad 5% całej powierzchni obiektu
 • targowisko wyposażone jest w instalacje odnawialnego źródła energii
 • targowisko będzie obiektem całorocznym
 • opłata za wynajem powierzchni handlowej dla rolnika będzie o 25% niższa od kosztu wynajmu przez inne podmioty w okresie 5 lat od wypłaty przez ARiMR płatności końcowej na rzecz beneficjenta

Jakie warunki musi spełniać targowisko?

Targowisko musi spełniać warunki określone w załączniku do rozporządzenia: targowisko powinno być: utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływy wody deszczowej, zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne, zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska, oznaczone nazwą "Mój Rynek", oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej, którego wzór został określony w załączniku nr XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2009, str. 1, z późn. zm.1)) jeżeli operacji zostały przyznane punkty za spełnienie kryterium w zakresie sprzedaży produktów rolno¬ spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego

Kiedy odbędzie się nabór wniosków o przyznanie pomocy na ww. operację?

Samorządy Województw są zobowiązane do ogłoszenia na swoich stronach internetowych ogłoszenia o naborze wniosków. Ogłoszenia, w zależności od decyzji Zarządów Województw, ukażą się od stycznia do kwietnia 2017 roku.

Czy dostępne są dokumenty aplikacyjne?

Wzór wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz umowy
o przyznaniu pomocy będą publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw wraz z ukazaniem się ogłoszenia o naborze wniosków.

Czy wniosek złożony wyłącznie na budowę lub przebudowę obiektu lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów otrzyma dofinansowanie?

Nie, ponieważ warunkiem przyznania pomocy jest to, że wybudowany lub przebudowany obiekt będzie stanowił integralną część operacji polegającej na budowie lub przebudowie targowiska.

W jakiej technologii ma być wykonane zadaszenie targowiska?

Rozporządzenie nie reguluje w jakiej technologii ma być wykonane zadaszenie targowiska.
Zgodnie z warunkami, jakie powinno spełniać targowisko, określonymi w załączniku do rozporządzenia (punkt 4 lit. b), co najmniej połowa powierzchni handlowej, wybudowanego lub przebudowanego w ramach przedmiotowego poddziałania, targowiska powinna być zadaszona. Do powierzchni tej nie zalicza się zadaszenia zorganizowanego ad hoc, np. zadaszenie samochodów dostawczych, które znajdują się na targowisku lub namiotów postawionych indywidualnie przez osoby sprzedające swoje towary na targowisku (zadaszenie zorganizowane ad hoc jest jak najbardziej pożądane w trakcie funkcjonowania targowiska, ale nie będzie stanowiło podstawy do wyliczenia wymaganej powierzchni zadaszania, o której mowa w załączniku do rozporządzenia).

Czy dopuszczalne jest aby przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy dokonać wyboru wykonawcy inwestycji i zawrzeć z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego?

Tak, jest to dopuszczalne. Istotne jest, aby koszty kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz poniesione po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy. Dodatkowo, należy brać pod uwagę, że kompletną dokumentację przetargową wnioskodawca musi przesłać do samorządu województwa właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji w terminach wskazanych w umowie o przyznaniu pomocy.

Czy operacja otrzyma dofinansowanie z funduszu EFRROW jeżeli beneficjent rozpocznie inwestycję przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy?

Nie, rozpoczęcie inwestycji przed dniem zawarcia umowy o przyznaniu pomocy oznacza, że kwota kosztów kwalifikowalnych operacji stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty będzie pomniejszona o wartość tych kosztów, w zakresie, w jakim zostały poniesione przed dniem zawarcia umowy. Zasada ta nie dotyczy kosztów ogólnych związanych z operacją (jeżeli zostały poniesione od 1 stycznia 2014 roku).

W jaki sposób wyznaczyć powierzchnię handlową targowiska przeznaczoną dla rolników?

Minimalna wymagana powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników, o której mowa w § 4 pkt 11 rozporządzenia lub zadeklarowana powierzchnia handlowa targowiska, która jest podstawą otrzymania przez operację punktów za spełnienie ww. kryteriów wyboru, powinna być precyzyjnie i jednoznacznie wyznaczona na wybudowanym lub przebudowanym targowisku. Procentową wielkość przedmiotowej powierzchni wnioskodawca, oprócz wpisania jej we wniosku o przyznanie pomocy, powinien wskazać w projekcie regulaminu targowiska (a po zrealizowaniu operacji - w zatwierdzonym regulaminie targowiska). Zaleca się, by załącznikiem graficznym do regulaminu targowiska (albo projektu regulaminu) był plan sytuacyjny targowiska z zaznaczonymi ww. miejscami. Taki plan sytuacyjny może znaleźć się również na tablicy umieszczonej w przestrzeni targowiska, a same miejsca lub sektory handlowe przeznaczone dla rolników, dodatkowo oznaczone.
Wymóg zachowania minimalnej wielkości powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej dla rolników, o której mowa w § 4 pkt 11 rozporządzenia, jak również powierzchni handlowej targowiska, która była podstawą otrzymania przez operację punktów za spełnienie ww. kryteriów wyboru, powinien być przestrzegany przez beneficjenta pomocy co najmniej przez okres trwałości operacji.

W jaki sposób interpretować "koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników"?

Koszt wynajmu należy rozumieć wprost jako wszystkie opłaty, jakie osoba handlująca musi uiścić chcąc sprzedawać produkty na targowisku (zarówno opłata wynikająca z umowy najmu jak i opłata targowa).

W jaki sposób można uzasadnić inwestycję?

Każda operacja polegająca na budowie lub przebudowie targowiska w ramach PROW 2014-2020, w tym zadeklarowana przez wnioskodawcę powierzchnia handlowa targowiska, która była podstawą otrzymania przez operację punktów za spełnienie ww. kryteriów wyboru, powinna mieć uzasadnienie w przeprowadzonej analizie ekonomiczno - finansowej dla planowanej inwestycji (zapotrzebowanie danego rynku na produkty rolno-spożywcze lub produkty rolno-spożywcze wyprodukowane w systemie rolnictwa ekologicznego).

Czy koszty poniesione na budowę drogi dojazdowej do targowiska mogą być uznane za kwalifikowalne?

Budowa drogi dojazdowej do targowiska nie jest przedmiotem wsparcia w ramach typu operacji " Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów". Wyjątkiem mogłaby być budowa drogi wewnętrznej, która jest ściśle związana z całym projektem.

Jakie kategorie zakupów związanych z funkcjonowaniem targowiska mogą być uznane za kwalifikowalne?

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć m.in. koszt monitoringu targowiska, w tym zakup kamer i urządzeń rejestrujących oraz koszt urządzeń specjalistycznych, do których należy np. zamiatarka służąca utrzymaniu porządku na terenie targowisk.