7.4.2. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Mój Rynek

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Beneficjent

Gmina, powiat lub ich związki.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości nie mniej niż 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

W ramach operacji wysokość kosztów całkowitych nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków EFRROW.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

  • koszty budowy lub przebudowy obiektów budowlanych;
  • koszty zakupu nowych urządzeń, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
  • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

  • będzie realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców;
  • będzie ogólnodostępna;
  • będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o ile zostały sporządzone albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane;
  • będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
  • dla planowanej operacji wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana;
  • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
  • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres realizacji oraz co najmniej przez okres trwałości operacji.

Nabór wniosków

Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. Wnioski o przyznanie pomocy składane są w urzędach marszałkowskich albo w samorządowych jednostkach, w terminach określonych w ogłoszeniu.
Pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy w poszczególnych samorządach województw odbyły się na przełomie 2017/2018 roku.
W miarę dostępności środków finansowych pod koniec 2018 roku Samorządy Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego oraz Śląskiego, przeprowadziły kolejny nabór wniosków. W roku 2019 ogłoszono drugi nabór w województwie lubelskim, łódzkim i podkarpackim.

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1230, z 2018 r. poz. 468 oraz z 2019 r. poz. 1704).

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Najczęściej zadawane pytania