7.4.1. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

 • budowę, przebudowę  lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
 • kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu  przestrzennego.

Beneficjent

 • gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST - w przypadku budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne,
 • gmina - w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach 3 typów operacji tj. budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, kształtowania przestrzeni publicznej oraz ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości nie mniejszej niż 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

W ramach operacji suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków EFROW.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy lub przebudowy obiektów budowlanych;
 • koszty związane z kształtowaniem przestrzeni;
 • koszty zakupu nowych urządzeń, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
 • będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;
 • będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o ile zostały sporządzone albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane;
 • będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
 • jest realizowana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST i została zaakceptowana przez tę jednostkę.

Nabór wniosków

Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w urzędach marszałkowskich albo w samorządowych jednostkach, w terminach określonych w ogłoszeniu.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy w poszczególnych Samorządach Województw odbyły się w 2018 roku.

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  poz. 1737, z 2018 r. poz. 154 oraz z 2019 r. poz. 2282).

7.6.1. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, jak również zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Beneficjent

Gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach 3 typów operacji tj. budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, kształtowania przestrzeni publicznej oraz ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości nie mniejszej niż 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

W ramach operacji suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków EFROW.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości, należącej do:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;
 • będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o ile zostały sporządzone albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane;
 • będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy, lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
 • realizowana jest przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST i została zaakceptowana przez tę jednostkę;
 • dotyczy obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków.

Nabór wniosków

Pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy w poszczególnych Samorządach Województw odbyły się w 2018 roku.

Cztery województwa (Lubelskie, Łódzkie, Śląskie i Świętokrzyskie) nie realizowały operacji z zakresu 7.6.1. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  poz. 1737, z 2018 r. poz. 154 oraz z 2019 r. poz. 2282).

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Odnowa wsi
Odnowa wsi
Odnowa wsi