7.2.2. Gospodarka wodno-ściekowa

kran, szklana z wodą

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

 • budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do
 • zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 • zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.

Beneficjent

 • gmina,
 • spółka, w której udziały mają wyłącznie JST,
 • związek międzygminny.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł na  beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości nie mniej niż 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

W ramach operacji suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków EFROW.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych, w szczególności: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości, należącej do:
  • gminy wiejskiej, lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • realizowana jest w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 • jest spójna z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem.

Nabór wniosków

Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w urzędach marszałkowskich albo w samorządowych jednostkach, w terminach określonych w ogłoszeniu.

Pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy w poszczególnych Samorządach Województw odbyły się na przełomie 2016/2017 roku.

Następne nabory odbywają się w miarę dostępności środków. Większość Samorządów Województw II nabór ogłosiło w 2019 roku.

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U.  poz. 1182, z 2017 r. poz. 164, z 2018 r. poz. 564 i 1782 oraz z 2019 r. poz. 1521).

Dokumenty aplikacyjne - otwórz