7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

droga

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.

Beneficjent

Gmina, powiat lub ich związki.

Forma wsparcia
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 000 000 zł na  beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi  do 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości min. 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków EFRROW.
Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości, należącej do:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • jest spójna z dokumentem strategicznym obszaru, na którym jest planowana;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
 • ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową.

Nabór wniosków

Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w formie pisemnej w urzędach marszałkowskich albo w samorządowych jednostkach, lub przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej w terminach określonych w ogłoszeniu.

Pierwszy nabór wniosków odbył się na przełomie 2015/2016 roku.  II nabór wniosków zakończył się w drugim kwartale 2019 r.

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1414, z 2018 r. poz. 509 oraz z 2019 r. poz. 1620).

Dokumenty aplikacyjne - otwórz