Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy  producentów na rynku wewnętrznym.

Uwaga! Uchylone przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - otwórz

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące poddziałania 3.2 "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym"

Cel  realizacji działania
Usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cel szczegółowy
Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe.

Beneficjent działania
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym dla poddziałania 3.2, pomoc jest przyznawana grupie producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.):

1)    której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany "numerem identyfikacyjnym";

2)    która składa się co najmniej z dwóch członków wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, zwane "produktami rolnymi lub środkami spożywczymi", w ramach systemów jakości, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania 3.2;

3)    której członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania 3.2, stanowią nie więcej niż 20% liczby członków tej grupy;

4)     której członkowie wytwarzają lub - jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego - która wytwarza lub której członkowie wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty rolne lub środki spożywcze:

a)    których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1), lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub

b)    objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub

c)    objęte systemem ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16, z późn. zm.), lub

d)    objęte systemem ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 14), lub

e)    objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), lub

f)    integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin, lub

g)    zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu:

–    "Jakość Tradycja" lub

–    "Quality Meat Program", lub

–    "Pork Quality System", lub

–    "Quality Assurance for Food Products" - "Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej

polskiej gęsi owsianej", lub

–    "Quality Assurance for Food Products" - "Kulinarne mięso wieprzowe", lub

–    "Quality Assurance for Food Products" - "Wędliny";

5)    która w zakresie realizowanej operacji nie otrzymuje pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2008, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 56);

6)    która nie otrzymuje dofinansowania na działania promocyjne i informacyjne w rolnictwie ekologicznym, o których mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym, na zadania objęte operacją, która dotyczy produktów rolnych lub środków spożywczych określonych w pkt 4 lit. b;

7)    która, realizując operację dotyczącą owoców lub warzyw, poniosła koszty kwalifikowalne, które nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym mowa w art. 103b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.) lub w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007;

8)    której członkowie - jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej lub umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, zwanej dalej "umową konsorcjum" - zawarli w umowie spółki cywilnej lub w umowie konsorcjum postanowienia dotyczące:

a)    sposobu podziału zadań zaplanowanych w ramach realizacji operacji odpowiednio między wspólników spółki cywilnej lub podmioty, które zawarły umowę konsorcjum,

b)    wyznaczenia wspólnika spółki cywilnej lub podmiotu, który zawarł umowę konsorcjum, który jest:
–    upoważniony do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,
–    odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,

c)    miejsca przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres wskazany powyżej;

9)     w skład której nie wchodzą członkowie będący członkami innej grupy producentów ubiegającej się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2, której złożony wniosek o przyznanie pomocy dotyczy co najmniej jednego tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego, wytwarzanego w ramach systemów jakości, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania 3.2.

Ważne: informacja, których systemów jakości, spośród wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania 3.2, będzie dotyczył dany nabór, jest zamieszczana w ogłoszeniu o naborze.

Forma pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (refundacja).

Poziom pomocy
Wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizacje operacji nie może przekroczyć kwoty 2 500 000 zł.
Wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł, a pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 70% tych kosztów, które wiążą się bezpośrednio z realizacją operacji, poniesionych od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Dyrektora Generalnego KOWR na podstawie sumy uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1)    efektywność zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych w zakresie:

a)    kanału przekazu tych działań,

b)    zasięgu terytorialnego działań informacyjno-promocyjnych,

2)    brak uzyskania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy oraz przez jego członków wsparcia w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

3)    podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa się wyłącznie z producentów produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach systemów jakości, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania.

Ważne: W trakcie realizacji PROW 2014-2020 jednemu beneficjentowi pomoc może zostać przyznana nie więcej niż dwa razy.

Nabór
Dyrektor Generalny KOWR podaje do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej administrowanej przez KOWR ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem terminu składania tych wniosków.

Ogłoszenie zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, a także informację na temat systemów jakości spośród wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania, których dotyczy planowany nabór wniosków o przyznanie pomocy.

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy jest nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni.

Przyznanie pomocy
Dyrektor Generalny KOWR ustala kolejność przysługiwania pomocy w terminie 120 dni od dnia upływu terminu wskazanego w ogłoszeniu o naborze.

Podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, które nie spełniają warunków określonych rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania, lub których wnioski o przyznanie pomocy nie uzyskały minimalnej liczby punktów, pomocy nie przyznaje się.

Informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy oraz liczby punktów przyznanych każdemu z tych podmiotów Dyrektor Generalny KOWR podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez KOWR, w terminie 7 dni od dnia ustalenia kolejności przysługiwania pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy KOWR wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.
 Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy jest weksel niezupełny (in blanco) składany wraz z deklaracją wekslową do KOWR nie później niż przed wypłatą pomocy.

Wniosek o płatność
Wniosek o płatność składa się, w formie pisemnej, w Centrali KOWR, w terminie określonym w umowie. KOWR rozpatruje wniosek o płatność w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wypełnionego we wszystkich wymaganych pozycjach, do którego załączono wszystkie wymagane dokumenty. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy beneficjenta, w terminie 30 dni od dnia otrzymania z KOWR polecenia wypłaty pomocy.

Aktualny stan prawny

  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 r. poz. 541 z poźn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 2401). - otwórz

Archiwalne nabory: