Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Cel realizacji działania

Usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cel szczegółowy

Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe

Budżet

33 mln euro (33 004 179) dla całego działania, w skład którego wchodzą dwa poddziałania

W tym dla omawianego poddziałania 12 298 204 euro z podziałem na:

Mazowieckie 851 744 euro
Pozostałe województwa 11 446 460 euro

Beneficjent działania

Rolnik aktywny zawodowo

Zakres pomocy

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się:

 • koszty kontroli związanych z wydaniem certyfikatu,
 • składki na rzecz grupy producentów,
 • koszty zakupu specjalistycznych publikacji
 • koszty zakupu pułapek feromonowych, lepowych.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (refundacja) w okresie 3 lat
od przystąpienia do systemu jakości.

Łączna wysokość pomocy nie może wynieść więcej niż równowartość 2 000 euro na gospodarstwo rocznie.

Poziom pomocy

Refundacji podlegają poniesione koszty, w wysokości nieprzekraczającej:

 • 3 200 zł - w przypadku unijnych systemów jakości, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
 • 3 000 zł - w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem rolnictwa ekologicznego,
 • 2 750 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są w ramach integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin,
 • 1 470 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja",
 • 2 386 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program",
 • 1 700 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Pork Quality System",
 • 2 000 zł - w przypadku krajowych systemów jakości, kiedy produkty wytwarzane są:

  1. zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej",
  2. zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Kulinarne mięso wieprzowe",
  3. zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Wędliny".

Warunki kwalifikowalności

Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, który wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości, który nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego PROW 2007-2013.

W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych celów z dwóch różnych źródeł PROW 2014-2020, pomoc będzie przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie uzyskuje wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania "Rolnictwo ekologiczne".

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

1. jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który prowadzi produkcję roślinną, na powierzchni:

 • do 5 ha użytków rolnych - przyznaje się 3 punkty,
 • powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 4 punkty,
 • powyżej 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 2 punkty;

2. jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest posiadaczem co najmniej 5 sztuk danego gatunku zwierząt, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt, co najmniej 50 sztuk danego gatunku, do produkcji:

 • jednego gatunku - przyznaje się 2 punkty,
 • dwóch gatunków - przyznaje się 3 punkty,
 • minimum trzech gatunków - przyznaje się 4 punkty;

3. jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, ważne przez okres min. 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, obejmuje minimum 1 ha użytków rolnych, na których prowadzona jest produkcja roślinna, lub produkcję nie mniej niż jednego gatunku zwierząt, o których mowa w pkt. 2 - przyznaje się 3 punkty;

4. jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest członkiem grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia - przyznaje się 3 punkty.

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia poddziałania dla operacji typu Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym:

 1. Ogłoszenie Prezesa Agencji Rynku Rolnego o naborze wniosków o przyznanie pomocy opublikowano 2 września 2015 r. Nabór wniosków trwał od 01.12.2015 r. do 29.01.2016 r. Złożono  1186  wniosków o przyznanie pomocy. Wydano 739 decyzji przyznających pomoc (zakontraktowane na nich środki to 5,89 mln zł).
  Ponadto w ramach 1-ego naboru wpłynęło 345 wniosków o przyznanie płatności  na kwotę 0,52 mln zł.
  Drugi nabór wniosków rozpoczął się w dniu  2 listopada 2016 r. i będzie  trwał do 31 grudnia 2016 r.
 2. Prezes Agencji Rynku Rolnego, w terminie 60 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, ustala kolejność przysługiwania pomocy i w terminie 7 dni podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARR informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych wnioskodawców oraz liczby przyznanych punktów.
 3. Przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy, uwzględnia się wszystkie kompletne wnioski o przyznanie pomocy, złożone w terminie składania wniosków Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej.
  W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którym przyznano największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 2 punkty.
  W przypadku wnioskodawców, którym przyznano taką samą liczbę punków, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje powierzchnia posiadanych użytków rolnych, począwszy od najmniejszej.
 4. W przypadku wnioskodawców, którym przyznano taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą powierzchnię użytków rolnych, o kolejności przyznania pomocy decyduje data złożenia kompletnego wniosku Dyrektor oddziału terenowego ARR wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy, w terminie 60 dni od dnia podania informacji o kolejności przysługiwania pomocy.
  Wnioskodawca po otrzymaniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na okres pierwszych trzech lat uczestnictwa w systemie jakości, może otrzymywać wsparcie finansowe, pod warunkiem złożenia wniosków o płatność, po każdym roku uczestnictwa w systemie jakości.
 5. W terminie 90 dni po każdym roku uczestnictwa w systemie jakości, beneficjent składa kompletny wniosek o płatność do dyrektora oddziału terenowego ARR (za dany okres).
  Dyrektor oddziału terenowego ARR przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność.
 6. Wypłata środków finansowych następuje w terminie 60 dni od dnia w którym decyzja administracyjna dot. przyznania płatności stała się ostateczna.

Harmonogram naboru wniosków - otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Aktualny stan prawny

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 r. poz. 541 z poźn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz 2016 r. poz. 337);
 3. Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1755 i 2016 poz. 1719);
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195)