Poddziałanie: 2.1 - Wsparcie korzystania z usług doradczych

Nazwa działania
Działanie: M02 - Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi
z zakresu zastępstw
Poddziałanie: 2.1 - Wsparcie korzystania z usług doradczych
Typ operacji:     Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika
                      Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu


Cel realizacji działania
Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach
i zrównoważonego zarządzania lasami.


Cel szczegółowy
Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji
i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.


Budżet
Ogółem 75 002 515 euro dla całego działania M02 w okresie 2014-2020, w skład, którego wchodzą dwa poddziałania. Dla poddziałania 2.1 zostały przewidziane środki finansowe w wysokości 72 037 500 euro.


Beneficjent działania
Pomoc jest przyznawana dostawcy usług doradczych, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), na operację polegającą na świadczeniu usług doradczych rolnikom lub właścicielom lasów.


Zakres pomocy
Realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników I właścicieli lasów.

Pomoc jest przyznawana na operację:
1)    która nie będzie realizowana z udziałem innych środków publicznych;
2)    która zostanie zrealizowana do dnia 30 czerwca 2023 r.;
3)    polegającą na świadczeniu danemu rolnikowi lub właścicielowi lasu usług doradczych, które mogą być objęte operacją:
a)    w formie rocznego, 2-letniego albo 3-letniego programu doradczego,
b)    zgodnie z metodykami doradzania, o których mowa w art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
4)    która będzie realizowana zgodnie z ramowym programem doradczym, określającym planowaną liczbę:
a)    odbiorców usług doradczych ogółem,
b)    odbiorców usług doradczych w odniesieniu do poszczególnych usług doradczych, jakie mogą być objęte operacją,
c)    odbiorców usług doradczych w odniesieniu do poszczególnych usług doradczych, jakie mogą być objęte operacją, będących:
–    rolnikami, którzy nie ukończyli 40 roku życia,
–    rolnikami prowadzącymi gospodarstwo rolne o powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami do 5 ha,
–    rolnikami prowadzącymi gospodarstwo rolne o powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami powyżej 5 ha do 50 ha,
–    rolnikami prowadzącymi gospodarstwo rolne o powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami powyżej 50 ha,
–    właścicielami lasów, którzy nie ukończyli 40. roku życia,
–    właścicielami lasów o powierzchni do 5 ha,
–    właścicielami lasów o powierzchni powyżej 5 ha,
d)    doradców, którzy wezmą udział w świadczeniu usług doradczych w ramach operacji;
5)    w ramach której będzie zapewnione, że odbiorcy usług doradczych skorzystają wyłącznie raz z tego samego programu doradczego.
W okresie realizacji Programu ten sam odbiorca usług doradczych może skorzystać z nie więcej niż dwóch różnych programów doradczych.


Forma i wysokość pomocy
Środki finansowe na realizacje operacji przyznawane są w wysokości określonej w umowie, lecz nie wyższej niż równowartość w złotych kwoty:
a)    1500 euro - w przypadku 3-letniego programu doradczego dla jednego rolnika lub jednej grupy rolników,
b)    1050 euro - w przypadku 2-letniego programu doradczego dla jednego rolnika lub jednej grupy rolników,
c)    500 euro - w przypadku rocznego programu doradczego dla jednego właściciela lasu lub jednej grupy właścicieli lasów.
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w złotych, a kwoty określone w euro są przeliczane na złote zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.).

Środki finansowe z tytułu pomocy za zrealizowanie programu doradczego są wypłacane:
jeżeli:
1)    usługi doradcze w ramach tego programu zostały:
•    zrealizowane od dnia, w którym została zawarta umowa, do dnia określonego w umowie,
•    wykonane zgodnie z metodykami doradzania, o których mowa w art. 52 ust. 5 ustawy,
2)    koszty związane z jego realizacją zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013;


Warunki kwalifikowalności
O pomoc może ubiegać się dostawca usług doradczych, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwany dalej "dostawcą usług doradczych", który:
1)    prowadzi działalność doradczą;
2)    posiada doświadczenie w udzielaniu porad dla rolników lub właścicieli lasów w zakresie dotyczącym działalności rolniczej lub leśnej;
3)    będzie realizował operację przy pomocy osób wpisanych na listę doradców rolniczych, doradców leśnych, doradców rolnośrodowiskowych lub ekspertów przyrodniczych, zwanych dalej "doradcami";
4)    zapewni bazę dydaktyczno-lokalową wyposażoną w sprzęt niezbędny do realizacji operacji, na którą ubiega się o przyznanie pomocy;
5)    posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", albo - w przypadku wspólnego ubiegania się przez dostawców usług doradczych o przyznanie pomocy - numer identyfikacyjny został nadany jednemu z tych dostawców.
Pomoc przyznaje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, które odpowiadają kryteriom oceny ofert określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Pomoc przyznaje się dostawcy usług doradczych, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu ww. kryteriów.

Środki finansowe z tytułu pomocy za zrealizowanie programu doradczego są wypłacane:
jeżeli:
1)    usługi doradcze w ramach tego programu zostały:
•    zrealizowane od dnia, w którym została zawarta umowa, do dnia określonego w umowie,
•    wykonane zgodnie z metodykami doradzania, o których mowa w art. 52 ust. 5 ustawy,
2)    koszty związane z jego realizacją zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013;
Harmonogram naboru wnioskówotwórz

Informacja o Ogłoszeniu oraz dokumenty - otwórz


Legislacja
1.    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 r. poz. 541 z poźn. zm.);
2.    Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);
3.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - otwórz
4.    rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 692) – otwórz

Najczęściej zadawane pytania - otwórz