Najczęściej zadawane pytania - Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych

Styczeń/luty 2019 r.

Pytanie 1
Odbiorcą usług doradczych może być rolnik, którego siedziba gospodarstwa położona jest na obszarze realizacji operacji. Czy definiując siedzibę gospodarstwa mamy stosować się do definicji GUS? Czy w przypadku, gdy rolnik zamieszkuje poza obszarem realizacji operacji, ale grunty oraz budynki służące produkcji rolniczej znajdują się na obszarze realizacji operacji rolnik może brać udział w programie doradczym?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że przy zakwalifikowaniu rolnika do danego podregionu bierzemy pod uwagę, na jakim obszarze podregionu, którego dotyczy dana operacja położone jest gospodarstwo rolne, nie zaś adres zameldowania rolnika.

Pytanie 2
Zgodnie z treścią umowy o przyznanie pomocy istnieje możliwość zmiany doradcy, z udziałem którego jest realizowana operacja. Czy w związku z tym istnieje możliwość przejścia doradcy z jednego podregionu do innego podregionu, tzn. np. z bydgosko-toruńskiego do nakielskiego (na jego miejsce przychodzi inny doradca)?

Istnieje możliwość przejścia doradcy z jednego podregionu do innego, należy jednak pamiętać że doradca, który będzie na jego miejsce musi być wpisany na listę doradców prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ponadto przedmiotem weryfikacji ARiMR będzie również spełnienie poniższego wymogu SIWZ: "W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wskazane osoby nie mogą się powtarzać w poszczególnych częściach zamówienia tzn. jedna osoba nie może zostać wskazana przez jednego Wykonawcę do oceny ofert i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu odnośnie różnych i tych samych części zamówienia.".

Pytanie 3
Czy przy zamianie doradcy, który ma dane uprawnienia należy zastąpić go doradcą o identycznych uprawnieniach? Czy doradcę rolniczego można zastąpić doradcą rolnośrodowiskowym? Czy doradcę rolnośrodowiskowego można zastąpić rolniczym?

Istnieje możliwość zmiany doradcy na zasadach określonych w § 6 umowy o przyznaniu pomocy. Doradca musi być wpisany na listę doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych lub ekspertów przyrodniczych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Przedmiotem weryfikacji ARiMR będzie również spełnienie poniższego wymogu SIWZ: "W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wskazane osoby nie mogą się powtarzać w poszczególnych częściach zamówienia tzn. jedna osoba nie może zostać wskazana przez jednego Wykonawcę do oceny ofert i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu odnośnie różnych i tych samych części zamówienia.".

Pytanie 4
Jak wygląda procedura zmiany osób? Jakie dokumenty i załączniki należy zmienić?

Nie ma wzoru dokumentów, na których należy zgłosić zmianę doradców, Beneficjent pisemnie informuje ARiMR o takiej zmianie. Zgodnie z § 6 ust.1 umowy o przyznaniu pomocy Agencja powinna zostać poinformowana o zmianie lub dodaniu doradcy w terminie, co najmniej 2 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia realizacji poszczególnych czynności związanych ze świadczeniem usług doradczych przez tego doradcę, jeżeli doradca jest wpisany na odpowiednią listę doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych lub ekspertów przyrodniczych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Pytanie 5
W załączeniu przesyłamy wzór umowy w rolnikiem udostępniony przez CDR w Brwinowie. Czy umowa powinna zawierać logo Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) i PROW 2014-2020? Czy ARiMR będzie honorowała taką formę umowy jak w załączeniu?

Beneficjent poddziałania 2.1. Wsparcie korzystania z usług doradczych jest zobowiązany do spełniania wszystkich obowiązków informacyjnych, stosowania znaków graficznych oraz właściwych wzorów dokumentów (w tym tablic informacyjnych) określonych w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 udostępnionej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dokument dostępny na stronie MRiRW pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy). W księdze tej szczegółowo określono wielkość, proporcje oraz rozmieszczenie znaków graficznych (logo) UE oraz PROW 2014-2020, jako znaków obowiązkowych oraz opisano możliwość umieszczenia logo Beneficjenta. Jednak należy zwrócić uwagę, że na potrzeby rozliczenia realizacji operacji nie będzie wymagane stosowania logotypów na wszystkich dokumentach tj. dokumentach, które pochodzą z metodyk lub list sprawdzających, kalkulatorów pobieranych ze stron internetowych CDR Brwinów. Natomiast dokumenty wytwarzane przez Beneficjenta np. umowa z rolnikiem lub korespondencja wytwarzana w ramach realizacji operacji powinna już takie znaki zawierać.
Pytanie 6
Zgodnie z treścią umowy o przyznanie pomocy "beneficjent zobowiązuje się do (...) umożliwienia przedstawicielom ARiMR (...) dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta". Czy miejsce realizacji oznacza u rolnika w gospodarstwie?

Miejsce realizacji operacji oznacza siedzibę beneficjenta lub miejsce dostępne dla odbiorców usług doradczych w ramach realizacji operacji.

Pytanie 7
Czy ARiMR planuje kontrole na miejscu u rolnika? Jeśli tak to prosimy o precyzyjną informację jakie dokumenty ARiMR zamierza kontrolować, jaki będzie zakres kontroli? Pytania wynikają z obawy rolników przed podpisywaniem umów na realizację Usług doradczych. Rolnicy obawiają się kontroli ARiMR, które mogłyby skutkować wykazaniem pewnych nieprawidłowości dotyczących np. niespełnienia przez nich wymogów płatności bezpośrednich czy dobrostanu zwierząt.

Kontrola na miejscu, wykonywana przez ARiMR będzie standardowo realizowana w podmiotach świadczących usługi doradcze, jednakże w przypadkach, w których zachodzić będzie uzasadnione przypuszczenie naruszenia interesów finansowych Unii i budżetu krajowego, możliwa jest kontrola przez ARiMR oraz organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich
w celu zabezpieczenia zgodnego z prawem wydatkowania środków także u rolnika (odbiorcy usług doradczych).

Pytanie 8
Zgodnie z punktem 2.4 SIWZ (str. 3): "Każda cześć zamówienia stanowi operację obejmującą odbiorców usług doradczych, prowadzących gospodarstwa rolne, których siedziby w rozumieniu przepisów (...) znajdują się na obszarze podregionu, którego dotyczy dana operacja". W związku powyższym, do jakiego podregionu zakwalifikujemy rolnika, który zameldowany jest np. w podregionie bydgosko-toruńskim, a gospodarstwo położone jest na terenie podregionu inowrocławskiego? Czy bierzemy pod uwagę adres zameldowania rolnika czy adres, pod którym znajduje się gospodarstwo? Jaki adres uznajemy za siedzibę gospodarstwa?

Informujemy, że przy zakwalifikowaniu rolnika do danego podregionu bierzemy pod uwagę, na jakim obszarze podregionu, którego dotyczy dana operacja położone jest gospodarstwo rolne, nie zaś adres zameldowania rolnika. W podanym przypadku wskazany rolnik powinien być zakwalifikowany do podregionu inowrocławskiego.
Pytanie 9
Rolnik podpisuje z podmiotem doradczym umowę o świadczenie usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych- UCZESTNCTWO W SYSTEMACH JAKOŚCI, JEST ZAINTERESOWANY PRZYSTAPIENIEM DO SYSTEMÓW JAKOŚCI, jednak po uzyskaniu dokładnych informacjach o warunkach nie jest przekonany o przystąpieniu do systemu jakości, np.: integrowanej produkcji. Czy usługa w ramach wsparcia korzystania z usług doradczych musi zakończyć się złożeniem dokumentów i przystąpieniem rolnika do jednego z systemów czy usługa może zakończyć się analizą możliwości przystąpienia do systemu i pozostawieniem decyzji rolnikowi?

Zgodnie z metodyką świadczenia powyższej obsługi jest możliwość jej zakończenia po 1 roku. W przypadku, gdy rolnik nie zdecyduje się na przystąpienie do systemów usługa doradcza zakończy się analiza możliwości przystąpienia do danego systemu i przygotowaniem zaleceń dostosowanych do warunków gospodarstwa.
Należy pamiętać, iż wnioski o płatność pośrednią, wykonawca może składać:

 • po zrealizowaniu wszystkich usług doradczych objętych operacją, które zgodnie z metodyką doradzania są usługami trwającymi 1 rok, w terminie nie wcześniejszym niż 12 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią i nie później niż 13 miesięcy od tego dnia;

lub

 • wraz wnioskiem o płatność końcową (po zrealizowaniu wszystkich usług doradczych objętych operacją, które zgodnie z metodyką doradzania są usługami trwającymi 1 rok), w przypadku, gdy podmiot rozliczałby wszystkie usługi roczne po trzecim roku, gdyż SIWZ dopuszczał możliwość rozliczania się nie tylko w 4 etapach, ale również w dwóch lub trzech etapach.

Pytanie 10
W Metodyce nie określono terminu rozpoczęcia realizacji usługi rachunkowości. Czy rozpoczęcie realizacji usługi jest tożsame z datą podpisania umowy z rolnikiem o świadczeniu usług rolniczych czy powinno się liczyć od dnia pierwszej wizyty w tej usłudze. Na zadane pytanie do CDR Brwinów uzyskano odpowiedź: " Sprawa terminu rozpoczęcia usługi leży po stronie MRiRW i ARiMR i  zapisów umowy". Wobec powyższej odpowiedzi proszę o stosowne wyjaśnienie tej kwestii.

Usługa "Rachunkowość w gospodarstwie rolnym" powinna być realizowana zgodnie z pkt 3 metodyki dla tej usługi (patrz etap I i II), gdzie mowa jest, że "Pierwsza wizyta, da podstawową wiedzę i stworzy ogólne ramy prawidłowego prowadzenia rachunkowości w wybranym gospodarstwie. Należy zapoznać rolnika ze specyfiką oferowanego pakietu usługi doradczej w zakresie prowadzenia rachunkowości. Omówić zasady, warunki, dokumentację i obowiązki ze strony rolnika i doradcy. Doradca przedkłada rolnikowi harmonogram dalszych prac i terminów spotkań, który rolnik akceptuje.", "... Usługę należy wykonać, co najmniej raz w miesiącu (zalecane)...". Zakres tematyczny wywiadu dla usługi analiza i rachunkowość w wielu punktach jest zbieżny, ARIMR nie widzi przeciwskazań by doradca robił podczas jednej wizyty oba wywiady o ile czas mu na to pozwoli, i będą realizowane zgodnie z metodyką.  Za rozpoczęcie realizacji usługi powinno się przyjmować dzień pierwszej wizyty w ramach tej usługi.

Pytanie 11
W metodyce dopuszczono, że usługę można wykonywać raz na kwartał, tzn. umożliwiono dokonywania zapisów za dwa lub trzy miesiące wstecz. Czy dotyczy to też sytuacji, w której np. Umowę z rolnikiem podpisano w marcu, a realizacja usługi rachunkowość obejmować będzie zapisy od 1 stycznia? W takiej sytuacji zakończenie tej 3 letniej usługi nastąpiłoby 31 grudnia 2021 r. a nie 28 lutego 2022 r. Otrzymano odpowiedź: "związane to będzie z podpisaną umową i trwaniem realizacji całej usługi. Pytanie do ARiMR. Trzeba na poziomie MRiRW i ARiMR ustalić, co rozumiemy przez 3 letni okres trwania usługi?

Metodyka świadczenia usługi "Rachunkowość w gospodarstwie rolnym", posługuję się pojęciem 12 miesięcznego okresu obrachunkowego. Rok obrachunkowy lub inaczej rok obrotowy jest to w myśl ustawy o rachunkowości rok kalendarzowy lub inny okres rozliczeniowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, kończący się sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Stosowany również dla celów podatkowych. Podążając dalej za ustawodawcą, rok obrotowy (obrachunkowy) lub jego zmiany określa statut bądź umowa, na podstawie, której utworzono spółkę lub inny podmiot gospodarczy. W przypadku firm "będących osobą fizyczną", (co dotyczy ponad 90 % rolników w RP), rok obrachunkowy musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Osoby prawne mogą przyjąć inny rok obrachunkowy, niekoniecznie kalendarzowy.

W związku z powyższym, dla umowy podpisanej w marcu 2019 r. z osobą fizyczną, (gdy
z harmonogramu prac i terminów spotkań, który rolnik akceptował, wynika, że spotkania odbywać się będą, co kwartał) realizacja usługi rachunkowość obejmować będzie zapisy od 1 stycznia tego samego roku a zakończenie tej 3 letniej usługi nastąpiłoby 31 grudnia 2021 r. W przypadku świadczenia usługi osobie prawnej, która przyjęła inny (niż  kalendarzowy) rok obrachunkowy, usługę świadczy się zgodnie z przyjętą przez nią rokiem obrachunkowym.

Pytanie 12
W związku z realizacją programów doradczych w ramach zawartych umów w zakresie działania "Korzystanie z usług doradczych" proszę o wyjaśnienie czy odbiorcami usług w ramach zawartych umów mogą być osoby prawne oraz inne podmioty posiadające nr producenta i prowadzący działalność rolniczą (np spółdzielnia produkcyjna)? Jeżeli tak to jak wypełniać kolumny 6, 7, 8 (płeć oraz wiek) "Listy zawartych umów z odbiorcami programów doradczych"?

W przypadku osób prawnych, podajemy dane osoby będącej rzeczywistym odbiorcą usługi doradczej (np.: Prezes spółdzielni produkcyjnej).

Pytanie 13
W związku z plan owaniem, a następnie realizacją usług w podziale na określone kategorie:
rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami do 5 ha, rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami powyżej 5 ha do 50 ha, rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami powyżej 50 ha, jest zapytanie: na jaki dzień liczy się wielkość gospodarstwa ( a tym samym przypisanie do odpowiedniej kategorii) mając na uwadze fakt, że w trakcie realizacji operacji wielkości gospodarstw mogą ulegać zmianom na skutek zakupu lub sprzedaży gruntów bądź zmiany powierzchni gruntów dzierżawionych? Może bowiem zaistnieć sytuacja, że rolnik podpisując umowę będzie w kategorii 1 a na koniec programu będzie w kategorii 2 lub 3.

Realizację usług w podziale na określone kategorie przyporządkowuję się na dzień składania Ramowego programu doradczego.

Pytanie 14
Usługa "Uczestnictwo w systemach jakości" zgodnie metodyką może trwać 3 lata lub 1 rok  (w przypadku gdy usługa kończy się na ogólnym doradztwie a rolnik nie decyduje się na rozpoczęcie procesu certyfikacji). Czy jeżeli na przykład spośród 200 odbiorców usługi "Uczestnictwo w systemach jakości" 50 realizuje usługę przez 1 rok a 150 przez 3 lata czy wszystkich 200 odbiorców rozliczamy z końcowym wnioskiem o płatność czy też możemy rozliczyć 50 rolników u których usługa trwała 1 rok wraz z 2 wnioskiem o płatność (usługi jednoroczne) a pozostałych 150 wraz z płatnością końcową?

W powyższym przypadku możemy rozliczyć 50 rolników, u których usługa trwała 1 rok wraz z 2 wnioskiem o płatność (wszystkie usługi jednoroczne w ramach programu) a pozostałych 150 wraz z wnioskiem o płatnością końcową.

Pytanie 15
Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób powinna być obliczona liczba unikalnych odbiorców usługi doradczej we wniosku o płatność w tabeli IV a - Zestawienie zbiorcze usług realizowanych w ramach etapu.

Poniżej przedstawiam przykład wypełnienia tabeli, który znajdzie odzwierciedlenie w instrukcji wypełniania wniosku o płatność.
Wiersze:

 • prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha
 • prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha do 50 ha
 • prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha

zawierają wszystkich rolników (wiek >40 i wiek <=40 lat), czyli, w tych wierszach wykazujemy w podziale na powierzchnie 100% rolników, którzy skorzystali z danej usługi.
W wierszu "do 40 roku życia" wykazujemy tylko tych, którzy spełniają to kryterium (powierzchnia gospodarstwa rolnego nie ma znaczenia). Uwaga tego wiersza nie bierze się do sumowania ogółem.

 

odbiorcy usług doradczych

liczba unikalnych odbiorców usług  doradczych

mężczyźni

kobiety

razem

rolnicy

do 40 roku życia

7

4

11

11

prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha

15

5

20

20

prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha do 50 ha

37

3

40

40

prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha

6

1

7

7

Ogółem rolnicy

58 (tj. suma 15+37+6)

9 (tj. suma  5+3+1)

67 (tj. suma 20+40+7)

67 (tj. suma 20+40+7)

Pytanie 16
Czy przewidziany jest tryb korekty wniosku o płatność? Czy w przypadku zmian / korekt w danych odbiorców usług doradczych możliwe będzie naniesienie poprawek z kolejnym wnioskiem o płatność
.

Istnieje możliwość dokonania korekty w danych odbiorcy usług doradczych do tego służy między innymi załącznik 4az do wniosku o płatność. Jednak należy pamiętać, że w programie doradczym możliwe jest zastąpienie odbiorcy usług doradczych inną osobą nie później niż przed zakończeniem realizacji pierwszej z usług doradczych w ramach programu. Analiza dotyczy bowiem oceny gospodarstwa i jego możliwości restrukturyzacji czy potrzeby zmian, a kolejne już usługi doradcze dotyczą przekazywania konkretnej wiedzy rolnikowi, który prowadzi produkcję w tym gospodarstwie.  

Pytanie 17
Czy odbiorcą usług doradczych może być osoba prawna (na przykład fundacja)? Czy w takim przypadku do liczenia statystyk (uwzględniających wiek i płeć) we wniosku o płatność w tabeli IV a podajemy dane przedstawiciela osoby prawnej lub osoby będącej rzeczywistym odbiorcą usługi doradczej?

W przypadku osób prawnych, podajemy dane osoby będącej rzeczywistym odbiorcą usługi doradczej.

Pytanie 18
Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy ODR a ARiMR program doradczy trwa 3 lata i jest realizowany na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych zawartej pomiędzy ODR a Odbiorcą usług doradczych (rolnikiem).   Również usługa "Rachunkowość w gospodarstwie rolnym" zgodnie z SIWZ trwa przez okres 3 lat. Pierwszą usługą realizowaną w programie jest usługa "Analiza sytuacji produkcyjno - ekonomicznej gospodarstwa rolnego".   Pytanie dotyczy trzeciej usługi składającej się na program doradczy (w naszym przypadku: Rolnictwo ekologiczne, Uczestnictwo w systemach, jakości, Modernizacja gospodarstwa rolnego, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Ocena dostosowania do wymogów wzajemnej zgodności lub Integrowana ochrona roślin).   
Jeżeli w trakcie prowadzonej analizy gospodarstwa, (ale przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność) okaże się, że wskazana z punktu widzenia doradczego jest zmiana 3 usługi dodatkowej na inną przewidzianą w SIWZ konieczne będzie aneksowanie umowy o świadczenie usług doradczych zawartej pomiędzy ODR a Odbiorcą usług doradczych (zmiana zakresu programu doradczego).  
Czy aneksowanie umowy o świadczenie usług doradczych przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność (na etapie analizy gospodarstwa) będzie skutkować wydłużeniem okresu realizacji programu doradczego o czas pomiędzy podpisaniem umowy a podpisaniem aneksu?   W przypadku aneksowania umowy czas przeznaczony na realizację zmienionej usługi dodatkowej będzie krótszy, z drugiej strony realizacja większości metodyk dotyczących wspomnianych usług może przypadać na okres wegetacji.

Usługi powinny być realizowane zgodnie z metodyką ogólną i harmonogramami poszczególnych metodyk szczegółowych, fakt aneksowania umowy z rolnikiem nie jest przesłanką do realizacji usług niezgodnie z metodykami (harmonogramami) doradzania. Realizacja całego programu doradczego musi być zgodna z ofertą złożoną przez beneficjenta i wskazanymi terminami rozliczania poszczególnych etapów, co nie wpływa na wydłużenie okresu realizacji całego programu doradczego.
Dodatkowo należy zauważyć, że wszystkie terminy na składanie kolejnych wniosków o płatność są liczone od dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, który może być złożony pomiędzy 3 a 6 miesiącem od podpisania umowy o przyznaniu pomocy. Tak, więc, w przypadku aneksowania umowy z rolnikiem przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, nie będzie to skutkować koniecznością wydłużenia terminu realizacji programu doradczego. Tym bardziej, że realizacja wszystkich usług doradczych, wchodzących w skład programu doradczego, może być teoretycznie rozpoczęta z dniem podpisania umowy podmiotu doradczego z rolnikiem, czyli przed terminem złożenia pierwszego wniosku o płatność.

Pytanie 19
Zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie ARiMR przy zakwalifikowaniu rolnika do danego podregionu bierzemy pod uwagę położenie gospodarstwa rolnego, a nie adres zameldowania rolnika. Biorąc to pod uwagę, co należy wpisać we wniosku o płatność w tabeli "Lista zawartych umów z odbiorcami programów doradczych" w polu "siedziba gospodarstwa", jeżeli rolnik zamieszkuje poza obszarem, na którym prowadzi działalność rolniczą, a w miejscu gdzie położone są gruntu rolne nie posiada budynków, dla których można podać pełny adres (brak budynków mieszkalnych, numeru domu)?

Przy zakwalifikowaniu rolnika do danego podregionu ARiMR bierze pod uwagę informacje, na obszarze, jakiego podregionu, którego dotyczy dana operacja, położone jest gospodarstwo rolne odbiorcy programu doradczego, nie bierze natomiast pod uwagę adresu zameldowania/zamieszkania rolnika. Gdy rolnik posiada grunty rolne na obszarze więcej niż jednego podregionu, rolnik ten kwalifikowany jest do podregionu, w którym realizowana jest usługa " Analiza...", w szczególności w oparciu o lokalizację, w której możliwe jest pozyskanie danych do tabel 2.3.; 2.4; 2.5 metodyki ogólnej (czyli tam gdzie znajdują się obory, magazyny, sprzęt rolniczy itd.).W sytuacji, gdy dom (budynek), który jest miejscem zamieszkania rolnika, znajduje się w innej lokalizacji niż budynki gospodarcze związane z produkcją rolniczą, w polu siedziba gospodarstwa podawany jest ich adres, a gdy nie są oznaczone numerem na budynkach gospodarczych, należy wpisać nr działki ewidencyjnej (teryt).

Pytanie 20
Czy można przekroczyć limit ilości rolników z wiekiem do lat 40? Np. w tabeli stanowiącej załącznik do umowy z ARiMR jest limit 30 osób z wiekiem do 40 lat. Np. w sytuacji, gdy wyczerpiemy ten limit i mamy kolejnego rolnika w wieku do 40 lat, który spełnia pozostałe kryteria - pytanie czy możliwe jest zawarcie z nim umowy.

Istnieje możliwość dokonania korekty w danych odbiorcy usług doradczych do tego służy między innymi załącznik 4az do wniosku o płatność. Jednak należy pamiętać, że w programie doradczym możliwe jest zastąpienie odbiorcy usług doradczych inną osobą (np. w innym wieku) nie później niż przed zakończeniem realizacji pierwszej z usług doradczych w ramach programu, aby móc zrealizować cały program doradczy dla wybranego odbiorcy.

Pytanie 21
Mając na uwadze fakt, że WODR zawarł umowę z ARiMR na realizację poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" dnia 8 stycznia 2019r. oraz że w tej umowie wskazano termin złożenia pierwszego wniosku o płatność, prosimy o odpowiedź, jaka jest najpóźniejsza data zawarcia umowy z rolnikiem oraz najpóźniejsza data zakończenia czynności na karcie usług doradczych w usłudze "Analiza..."

Najpóźniejsza data zawarcia umowy z rolnikiem oraz najpóźniejsza data zakończenia czynności na karcie usług doradczych w usłudze "Analiza..." musi być < lub = dacie złożenia pierwszego wniosku o płatność.

Pytanie 22
Od jakiej daty liczony jest 3 letni okres realizacji program - od daty podpisania umowy z ARiMR czy od daty podpisania umowy z rolnikiem.

3 letni okres realizacji usług doradczych liczony jest od daty rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie umowy podpisanej z rolnikiem.


styczeń 2019 r.

Pytanie 1
Czy jeden program doradczy może być realizowany przez dwóch doradców jednocześnie, czy tylko przez jednego?

Jeden program doradczy może być realizowany przez więcej niż jednego doradcę, z zachowaniem postanowień SIWZ, ofert jak również zasad określonych w § 6 umowy o przyznaniu pomocy.

Pytanie 2
Do jakich celów ma służyć załącznik nr 6 do wniosku o płatność (W-2.6-2.1) - Zestawienie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dotyczących kosztów związanych z realizacją operacji skoro podstawą wyliczenia wnioskowanej kwoty jest liczba usług i cena?

Załącznik nr 6 do wniosku o płatność (W-2.6-2.1), jest dokumentem potwierdzającym spełnienie zobowiązania z umowy o przyznaniu pomocy § 5 ust 1 pkt 4 tj. "prowadzenia dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia 1305/2013, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez Agencję, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych".
Załącznik będzie składany tylko przez Wykonawców, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pytanie 3
Z przedstawionej instrukcji wniosku o płatność nie wynika jednoznacznie, co jest podstawą wypełnienia pola nr 21 we wniosku o płatność.

Pole 21 wniosku o płatność wskazuje wnioskowaną kwotę pomocy przez Beneficjenta, która powinna być wyliczona na podstawie zakończonych usług doradczych w ramach realizowanych programów doradczych, których wartość została wskazana przez Beneficjenta w ofercie.

Pytanie 4
Czy wszystkie osoby wpisane do załącznika 5.0 lub 5.1 stanowiącego integralną część oferty muszą wykonać co najmniej 1 program doradczy?

Zgodnie z § 6 ust. 3 umowy o przyznaniu pomocy Beneficjent jest zobowiązany do realizacji operacji, przez co najmniej tylu doradców ilu zostało wskazanych w ofercie, jednakże nie muszą to być całe usługi doradcze, ale np. poszczególne ich części.

Pytanie 5
Okres trwania usługi doradczej, wg niektórych metodyk, np. dotyczącej systemu rolnictwa ekologicznego wynosi 2 lub 3 lata w zależności od realizowanego programu doradczego. Czy ramach aktualnego przetargu usługa taka może zostać zrealizowana w ciągu 2 lat?

W ramach realizacji programu niektóre usługi np. dotyczące systemu rolnictwa ekologicznego mogą zostać zrealizowane w ciągu 2 lat, o ile dopuszcza to metodyka szczegółowa dla danej usługi. Trzy lata ma trwać realizacja całego Programu doradczego. Ponadto w SIWZ rozdział I w przedmiocie zmówienia wskazano określono, że usługa doradcza "Rachunkowość w gospodarstwie rolnym" musi być realizowana w każdym przypadku trzy lata.

Pytanie 6
Czy podczas wykonywania programu doradczego, można w trakcie jednej wizyty w gospodarstwie wykonywać dwie usługi jednocześnie np. Rachunkowość w gospodarstwach rolnych i Restrukturyzację małych gospodarstw?

Dopuszcza się wykonywanie dwóch usług doradczych w trakcie jednej wizyty, jednak usługi doradcze muszą być wykonywane zgodnie z metodykami i nie mogą być wykonywane w tym samym czasie. Zamawiający nie przyjmie sytuacji gdzie np. wizyta zgodnie z daną metodyką ma trwać np. 8 godzin tj. od 8:00 do 16:00 i w tym samym czasie tj. od 10:00 do 12:00 jest realizowana wizyta np. 2 godzinna z innej metodyki.

Pytanie 7
Co należy zrobić, jeśli wskazany przez nas doradca zrezygnuje ze współpracy? Czy trzeba w jego miejsce wskazać innego doradcę?

Zgodnie z § 6 ust. 3 umowy o przyznaniu pomocy Beneficjent jest zobowiązany do realizacji operacji, przez co najmniej tylu doradców ilu zostało wskazanych w ofercie.

Pytanie 8
Metodyka "Restrukturyzacja małych gospodarstw" - realizacja usługi obejmuje I i II rok - czy musi być cały II rok, czy można tylko objąć 1 lub 2 miesiące II roku?

Nie musi być to pełne 12 miesięcy drugiego roku realizacji powyższej metodyki, gdyż zgodnie z IV. Harmonogram realizacji programu doradczego (zadania i opis czynności wykonywanych w kolejnych latach realizacji programu doradczego) na omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięcia w II roku przewidziano tylko 5 godzin na Etap IV wnioski, nie ma potrzeby czekania z powyższym do ostatniego 12 - tego miesiąca drugiego roku.

Drugi wniosek o płatność może być złożony po 12 miesiącach od dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność dotyczącego analizy gospodarstw. Przy usłudze, która zgodnie z metodyką może być świadczona w okresie 2 lub 3 lat (z wyłączeniem rachunkowości rolnej, dla której SIWZ przewiduje okres realizacji 3 lata), możliwe jest składanie wniosków o płatności po roku realizacji usługi w przypadku tych metodyk doradzania, które dopuszczają taką możliwość. Tak więc, pośredni wniosek o płatność może być podzielony na dwie części, składany po wykonaniu usług w ciągu 12 miesięcy i kolejny składany po wykonaniu usług w ciągu 24 miesięcy, w zależności od możliwości jakie dają poszczególne metodyki doradzania.

Pytanie 9
Metodyka "Modernizacja gospodarstw rolnych"- obejmuje tylko 1 rok? - czy można objąć także 1 lub 2 m-ce II roku?

ARiMR nie widzi przeszkód w tym, że usługodawca będzie doradzał rolnikowi dłużej niż wymaga tego Harmonogram realizacji programu doradczego. Należy jednak pamiętać o terminach progowych na złożenie wniosku o płatność, określonych w umowie, gdyż ich dochowanie warunkuje wypłatę środków.

Pytanie 10
Czy w przypadku zrealizowania danej usługi doradczej (np. Modernizacji.., czy ekologii..) po I roku realizacji przysługuje pełna płatność wynikająca z przedstawionej oferty? (bo np. rolnik nie jest zainteresowany dalszą realizacją, nie przystępuje do rolnictwa ekologicznego?).

Warunkiem przekazania środków, jest wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z OPZ i metodykami doradzania, tzn., że jeżeli Harmonogram realizacji programu doradczego wymaga by trwał on np. 3 lata a rolnik "rozmyślił się"  po 1 roku jego realizacji danej usługi nie wlicza się do wskaźnika liczbowego realizacji celu.

Pytanie 11
Czy można realizować usługi z wykorzystaniem doradców (emerytów) zatrudnionymi na umowę zlecenie? Wg. interpretacji naszych prawników - można.

Umowa zlecenie nie wyklucza doradcy z możliwości świadczenia usług o ile znajduje się on na właściwej liście doradców prowadzonej przez CDR Brwinów.

Pytanie 12
Zgodnie z projektem umowy odbiorcą usług doradczych jest rolnik aktywny zawodowo, prowadzący gospodarstwo rolne, którego siedziba położona jest na obszarze realizacji operacji. Czy odbiorcą usług doradczych może być rolnik prowadzący gospodarstwo, ale nie posiadający numeru identyfikacyjnego gospodarstwa i nie występujący o dopłaty bezpośrednie np. ze względu na powierzchnię gospodarstwa poniżej 1 ha?

Umowa o świadczenie usług doradczych ani kryteria określone w SIWZ nie wymagały, aby programy doradcze były świadczone tylko i wyłącznie rolnikom występującym o dopłaty bezpośrednie, posiadającym numer EP i co najmniej 1 ha, gdyż rolnik może np. prowadzić produkcję zwierzęcą na powierzchni mniejszej niż 1 ha a jego działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego. Należy jednak przed podpisaniem umowy z rolnikiem zweryfikować, czy ten potencjalny odbiorca programu doradczego nie podlega katalogowi wykluczeń, określonych w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.).

Pytanie 13
Prosimy o zdefiniowanie pojęcia "prowadzący gospodarstwo rolne", które występuje w projekcie umowy. Według metodyki "Rachunkowość w gospodarstwie rolnym" odbiorcą usługi doradczej może być również małżonek rolnika. Czy w takiej sytuacji można z nim zawrzeć umowę?

Na potrzeby zdefiniowania pojęcia "prowadzący gospodarstwo rolne" należy wziąć pod uwagę najistotniejsze przesłanki świadczące o tym fakcie, które powinny wystąpić łącznie:

 • rolnik pracuje w swoim gospodarstwie rolnym,
 • osobiście składa oświadczenia woli w sprawach związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa (np. zawiera umowy z dostawcami, odbiorcami, bankami, ubezpieczycielami),
 • zamieszkuje na terenie gospodarstwa rolnego lub w innym miejscu umożliwiającym pracę (własną lub nadzorczą) w tym gospodarstwie w wymiarze i z częstotliwością odpowiednią do charakteru prowadzonej produkcji (np. przy produkcji zwierzęcej niezbędna jest praktycznie codzienna obecność prowadzącego gospodarstwo).
 • podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

Z usługi "Rachunkowość w gospodarstwie rolnym" może skorzystać jedna osoba z gospodarstwa (rolnik lub małżonek rolnika), jeden raz w okresie trwania PROW 2014-2020. Należy jednak pamiętać, że program doradczy składa się z 3 usług, a umowa zawierana jest na cały program (z rolnikiem lub jego współmałżonkiem), należy zatem wybrać optymalne rozwiązanie całościowe dla gospodarstwa. Podmiot doradczy powinien brać pod uwagę ewentualną możliwość i chęci rolnika/współmałżonka, co do ubiegania się o wsparcie np.: w ramach instrumentu "Modernizacja gospodarstw" lub "Restrukturyzacja małych gospodarstw" PROW 2014-2020 w których w kryteriach/zasadach wsparcia ma znaczenie m.in. wiek rolnika, jego wykształcenie/kwalifikacje zawodowe itd., współmałżonek kwalifikujący się do realizacji usługi rachunkowość, może nie spełniać wymogów korzystania z danego instrumentu PROW 2014-2020 (co nie jest związane bezpośrednio z metodyką, ale powinno być brane pod uwagę przez podmiot doradczy przy podpisywaniu umowy z jednym z małżonków tak aby był on optymalnym programem dla gospodarstwa).
Ponadto, zgodnie z wymogami SIWZ, podmiot doradczy musi zapewnić, że każdy odbiorca usług doradczych skorzysta tylko z jednego programu doradczego w ramach operacji. Wykonawca musi poinformować (w umowie o świadczeniu usług doradczych) każdego odbiorcę usług doradczych objętego operacją, iż w ramach PROW na lata 2014 -2020 może on skorzystać z nie więcej niż dwóch różnych programów doradczych.

Pytanie 14
Czy w przypadku zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. śmierć odbiorcy usług doradczych) podmiot doradczy otrzyma wynagrodzenie za cały program doradczy czy za część zrealizowaną?

Kwestię poruszoną w pytaniu reguluje umowa o przyznanie pomocy § 15 Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności pkt 1 W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1, § 7 ust. 1, § 9 ust. 1, z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, określonych w przepisach unijnych, Beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez Agencję z wykonania tego zobowiązania lub za jego zgodą może ulec zmianie termin jego wykonania. Podmiot doradczy otrzyma w takim przypadku wynagrodzenie za zrealizowane etapy programu doradczego (tzn. jeżeli zostały zrealizowane np. dwie usługi doradcze w ramach realizowanego Programu doradczego, złożone i zapłacone wnioski za zrealizowane usługi doradcze, a rolnik umiera w trakcie realizacji programu w 3 roku, podmiot nie dostanie wynagrodzenia za realizację ostatniej usługi doradczej, za poprzednie etapy zrealizowane i wypłacone nie zwraca środków finansowych, ze względu na siłę wyższą (trzeba ją udowodnić) program doradczy pomimo tego, że został zrealizowany nie w pełni na potrzeby wskaźnika osiągnięcia celu uznaje się za zrealizowany).

Pytanie 15
Zgodnie z § 6 projektu umowy beneficjent realizuje operację, przez co najmniej tylu doradców ilu zostało wskazanych w ofercie. Czy zgodnie z zapisami umowy możliwe jest dodanie doradców niewystępujących w ofercie i realizacja przez nich usług doradczych?

Istnieje możliwość zmiany, dodania doradcy na zasadach określonych w § 6 umowy o przyznaniu pomocy, z tym, że ich liczba wskazana w ofercie nie może uleć zmniejszeniu. Przedmiotem weryfikacji ARiMR będzie również spełnienie poniższego wymogu SIWZ: "W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wskazane osoby nie mogą się powtarzać w poszczególnych częściach zamówienia tzn. jedna osoba nie może zostać wskazana przez jednego Wykonawcę do oceny ofert i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu odnośnie różnych i tych samych części zamówienia.".

Pytanie 16
Czy realizacja programu doradczego będzie kontrolowana przez ARiMR również w gospodarstwie odbiorcy usług doradczych?

Kontrola na miejscu, wykonywana przez ARiMR, będzie standardowo realizowana w podmiotach świadczących usługi doradcze, jednakże w przypadkach, w których zachodzić będzie uzasadnione przypuszczenie naruszenie interesów finansowych Unii i budżetu krajowego, możliwa jest kontrola przez ARiMR oraz organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich w celu zabezpieczenia zgodnego z prawem wydatkowania środków także u rolnika (odbiorcy usług doradczych).

Pytanie 17
Czy w przypadku usługi doradczej "System rolnictwa ekologicznego ..." w sytuacji, gdy odbiorca usług doradczych deklaruje, że zamierza przystąpić do systemu rolnictwa ekologicznego lub podjąć zobowiązanie "Rolnictwo ekologiczne" PROW 2014-2020 lecz w trakcie trwania usługi doradczej rezygnuje można przyjąć, że usługa jest zrealizowana prawidłowo i kończy się po pierwszym roku?

Zgodnie z metodyką świadczenia usługi "System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc
w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania rolnictwo ekologiczne" realizacja powyższej usługi powinna trwać dwa lub trzy lata (strona 4, 8, 9 oraz strony od 10 - 16 metodyki). Usługa żeby uznać ją za zrealizowaną musi być zrealizowana zgodnie z metodyką, czyli przez 2 lub 3 lata.

Pytanie 18
Czy usługi jednoroczne takie jak "Modernizacja gospodarstw rolnych" muszą być wykonane
w pierwszym roku realizacji programu doradczego i wykazane w drugim wniosku o płatność? Czy jest możliwość, aby usługi jednoroczne zrealizowane były np. w 3 roku trwania programu doradczego i wykazane we wniosku o płatność końcową?

Zgodnie z wymogami SIWZ nie ma takiej możliwości, gdy został złożony już wniosek o płatność dla rocznych usług, gdyż zapis jest jednoznaczny: str. 4 SIWZ pkt 9 Kolejne wnioski o płatność pośrednią, wykonawca może składać: a) po zrealizowaniu wszystkich usług doradczych objętych operacją, które zgodnie z metodyką doradzania są usługami trwającymi 1 rok, w terminie nie wcześniejszym niż 12 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią i nie później niż 13 miesięcy od tego dnia. Istnieje możliwość rozliczenia usług rocznych (po zrealizowaniu wszystkich usług doradczych objętych operacją, które zgodnie z metodyką doradzania są usługami trwającymi 1 rok) wraz wnioskiem o płatność końcową, w przypadku, gdy podmiot rozliczałby wszystkie usługi roczne w po trzecim roku, gdyż SIWZ dopuszczał możliwość rozliczania się nie tylko w 4 etapach, ale również w dwóch lub trzech etapach.

Pytanie 19
W odpowiedzi z dnia 14.03.2018 r. na pytanie 3 wyjaśniacie, że całość dokumentacji związanej z realizacją operacji przechowywana jest u Wykonawcy (Beneficjenta) - umowa o przyznanie pomocy § 5 ust. pkt 3 lit. f.
Należy zauważyć, że w ramach operacji sporządzane są dwa rodzaje dokumentacji I dokumenty potwierdzające realizację usług ( Umowa z załącznikiem, karty usług doradczych, oświadczenia rolnika, oświadczenie o realizacji programu doradczego, raport z realizacji programu doradczego, ankiety oraz ich zestawienie) oraz II dokumentacja dla rolnika uzupełniana u rolnika w trakcie kolejnych wizyt i porad ( dotycząca jego pól, upraw, przychodów i rozchodów w gospodarstwie, zaleceń do poszczególnych upraw itp.) mogąca liczyć nawet kilkaset stron.
Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem całości dokumentacji związanej z realizacją operacji?

Uprzejmie informuję, że dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) lit. f - to dokumenty wynikające z metodyk doradzania, jak również dokumenty wymagane, do sporządzenia przez ARiMR (ankiety, zestawienia ankiet, sprawozdania), inne dokumenty niezbędne do rozliczenia operacji wskazane we wniosku o płatność lub dokumentacja, która wynika z wewnętrznych przepisów danej jednostki organizacyjnej powstała w trakcie realizacji operacji (tj. I rodzaj dokumentacji wskazany w Pana mailu). Przedstawienie tych dokumentów ma potwierdzać wykonanie u rolnika poszczególnych usług jak i docelowo całego programu doradczego.

Jednakże należy pamiętać, że w przypadkach, w których zachodzić będzie uzasadnione przypuszczenie naruszenie interesów finansowych Unii i budżetu krajowego przez Beneficjenta, możliwa jest kontrola przez ARiMR oraz organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich w celu zabezpieczenia zgodnego z prawem wydatkowania środków u beneficjenta jak również u rolnika.

Pytanie 20
Czy możliwa jest zmiana odbiorcy programu doradczego w trakcie realizacji 3-letniego programu doradczego w przypadku przekazania gospodarstwa (proces doradczy będzie kontynuowany z osobą, która przejęła gospodarstwo)?

Co do zasady, kontynuacja realizacji programu doradczego z nabywcą/spadkobiercą gospodarstwa, możliwa jest nie później niż do zakończenia realizacji pierwszej z usług doradczych w ramach programu, jaką jest analiza gospodarstwa. Analiza dotyczy, bowiem oceny gospodarstwa i jego możliwości restrukturyzacji czy potrzeby zmian, a kolejne już usługi doradcze dotyczą przekazywania konkretnej wiedzy rolnikowi, który prowadzi produkcję w tym gospodarstwie.

Jednakże, dopuszcza się możliwość kontynuacji danego programu doradczego przez przejmującego gospodarstwo w przypadku zobowiązania się przez niego do kontynuacji programu doradczego oraz potwierdzenia przez doradcę prowadzącego dany program, że przejmujący uczestniczył razem z wcześniejszym odbiorcą usługi w prowadzonych usługach doradczych, czyli, że jest ciągłość w zakresie uzyskanej wiedzy (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie) oraz, że następca odbiorcy usług doradczych nie korzysta z tego samego programu doradczego.

Pytanie 21
Czy w przypadku rezygnacji z udziału w programie doradczym możliwe jest zastąpienie odbiorcy usług doradczych inną osobą a jeżeli tak to, na jakich warunkach?

W przypadku rezygnacji z udziału w programie doradczym możliwe jest zastąpienie odbiorcy usług doradczych inną osobą nie później niż przed zakończeniem realizacji pierwszej z usług doradczych w ramach programu. Analiza dotyczy, bowiem oceny gospodarstwa i jego możliwości restrukturyzacji czy potrzeby zmian, a kolejne już usługi doradcze dotyczą przekazywania konkretnej wiedzy rolnikowi, który prowadzi produkcję w tym gospodarstwie. 

Pytanie 22
Czy odbiorcą usług doradczych może być współmałżonek rolnika, który występował o wsparcie w ramach poddziałania PROW 2014-2020 "Modernizacja gospodarstw rolnych", lecz nie posiada numeru identyfikacyjnego gospodarstwa (korzystał z numeru współmałżonka)?

Metodyka doradzania świadczenie usług doradczych w ramach PROW 2014-2020 Modernizacja gospodarstw rolnych "Z usługi doradczej dotyczącej modernizacji gospodarstw rolnych, może skorzystać tylko jedna osoba z gospodarstwa, która spełnia kryteria dostępu do w/w usługi - lista sprawdzająca." Może do być rolnik lub jego współmałżonek, należy jednak pamiętać, że program doradczy składa się z 3 usług, a umowa zawierana jest na cały program (z rolnikiem lub jego współmałżonkiem), należy zatem wybrać optymalne rozwiązanie całościowe dla gospodarstwa. Podmiot doradczy powinien brać pod uwagę ewentualną możliwość i chęci rolnika/współmałżonka co do ubiegania się o wsparcie np.: w ramach instrumentu "Modernizacja gospodarstw" lub "Restrukturyzacja małych gospodarstw" PROW 2014-2020 w których w kryteriach/zasadach wsparcia ma znaczenie m.in. wiek rolnika, jego wykształcenie/kwalifikacje zawodowe itd., współmałżonek kwalifikujący się do realizacji np.: usługi rachunkowość, może nie spełniać wymogów korzystania z ww. instrumentów ( MGR, RMG) PROW 2014-2020 (co nie jest związane bezpośrednio z metodyką, ale powinno być brane pod uwagę przez podmiot doradczy przy podpisywaniu umowy z jednym z małżonków tak aby był on optymalnym programem dla gospodarstwa).

Ponadto, zgodnie z wymogami SIWZ, podmiot doradczy musi zapewnić, że każdy odbiorca usług doradczych skorzysta tylko z jednego programu doradczego w ramach operacji. Wykonawca musi poinformować (w umowie o świadczeniu usług doradczych) każdego odbiorcę usług doradczych objętego operacją, iż w ramach PROW na lata 2014 -2020 może on skorzystać z nie więcej niż dwóch różnych programów doradczych.

Pytanie 23
Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy pierwszy wniosek o płatność MODR składa w terminie do 29.04.2019, po zawarciu wszystkich umów z odbiorcami usług i wykonaniu "Analiz sytuacji produkcyjną - ekonomicznej gospodarstwa". Czy w związku z tym, że usługa "Rachunkowość w gospodarstwie rolnym" ma trwać 3 lata (pełny okres trwania 3 - letniego programu doradczego) należy rozpocząć realizację tej usługi niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji programu (równolegle z przeprowadzaniem "Analizy ..")?

Usługa "Rachunkowość w gospodarstwie rolnym" powinna być realizowana zgodnie z pkt 3 metodyki dla tej usługi (patrz etap I i II), gdzie mowa jest, że "Pierwsza wizyta, da podstawową wiedzę i stworzy ogólne ramy prawidłowego prowadzenia rachunkowości w wybranym gospodarstwie. Należy zapoznać rolnika ze specyfiką oferowanego pakietu usługi doradczej w zakresie prowadzenia rachunkowości. Omówić zasady, warunki, dokumentację i obowiązki ze strony rolnika i doradcy. Doradca przedkłada rolnikowi harmonogram dalszych prac i terminów spotkań, który rolnik akceptuje.", "..Usługę należy wykonać, co najmniej raz w miesiącu (zalecane)…". Zakres tematyczny wywiadu dla usługi analiza i rachunkowość w wielu punktach jest zbieżny, ARIMR nie widzi przeciwskazań by doradca robił podczas jednej wizyty oba wywiady o ile czas mu na to pozwoli, i będą realizowane zgodnie z metodyką.

Pytanie 24
Zgodnie z umową operacja powinna być realizowana, przez co najmniej tylu doradców ilu zostało wskazanych w ofercie. Istnieje ryzyko, że w pojedynczych przypadkach osoby wyszczególnione w ofercie nie będą mogły realizować zadań przewidzianych w operacji (względy losowe). Czy aby spełnić warunek umowy należy na ich miejsce zgłosić innych doradców rolniczych na zasadach opisanych w paragrafie 6 umowy?

Istnieje możliwość zmiany, dodania doradcy na zasadach określonych w § 6 umowy o przyznaniu pomocy, z tym, że ich liczba wskazana w ofercie nie może ulec zmniejszeniu. Przedmiotem weryfikacji ARiMR będzie również spełnienie poniższego wymogu SIWZ: "W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wskazane osoby nie mogą się powtarzać w poszczególnych częściach zamówienia tzn. jedna osoba nie może zostać wskazana przez jednego Wykonawcę do oceny ofert i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu odnośnie różnych i tych samych części zamówienia."

Pytanie 25
Czy w przypadku czasowej nieobecności odbiorcy usług doradczych, z którym podpisano umowę, doradztwo może być udzielane współmałżonkowi na podstawie stosownego upoważnienia?

Podczas czasowej nieobecności odbiorcy usług doradczych (długotrwały szpital, lub inne niezależne od rolnika okoliczności) doradztwo może być świadczone współmałżonkowi o ile jest on w stanie w pełni zastąpić rolnika tzn. udzielać odpowiedzi na pytania, oprowadzać po gospodarstwie, udostępniać, co miesiąc rachunki na potrzeby usługi rachunkowość itd. Współmałżonek na podstawie stosownego pełnomocnictwa potwierdza daną wizytę, (podczas której strona umowy była nieobecna) w karcie realizacji usług zał. nr 3 do metodyki ogólnej, w takim przypadku wraz z kopią karty składa kopie pełnomocnictwa.

Pytanie 26
Zgodnie z metodyką "Integrowana ochrona roślin"  działania doradcze w gospodarstwie  powinny obejmować sporządzenie między innymi planu nawożenia.   Do przygotowania planu nawożenia niezbędne jest przeprowadzenie analizy gleby. W przypadku, gdy  rolnik nie posiada analizy gleby niesie to ze sobą dodatkowe koszty.  Biorąc po uwagę, że odbiorca usług doradczych nie powinien ponosić kosztów udziału w projekcie czy Beneficjent poddziałania powinien zrefundować Odbiorcy usług doradczych koszty wykonania analizy gleb?

Jeżeli koszt danej usługi nie jest elementem danej metodyki doradczej, to odbiorca usług doradczych powinien sam ponieść koszty wykonania takich badań/usług.  Natomiast zobowiązanie wynikające § 5 ust. 1 pkt 11 mówi o nie pobieraniu opłat od rolnika za świadczone przez beneficjenta usługi doradcze.

Pytanie 27
W "Karcie usług doradczych" dokumentowana jest realizacja usługi.   Czy odbiorca usług doradczych potwierdza na kracie podpisem jedynie wizyty doradcy w gospodarstwie czy również zapisy dotyczące pracy doradcy w biurze (opracowywania przewidzianych w metodykach dokumentów), kontaktów telefonicznych czy emailowych?

Zgodnie, z załącznikiem nr 3 do "Metodyki doradzania - część ogólna", każda czynności wpisana do kolumny "Wykonane czynności" tej karty musi zostać potwierdzona przez rolnika.

Pytanie 28
Czy w przypadku gospodarstwa rolnego składającego się z trwałych użytków zielonych i nieprowadzącego produkcji zwierzęcej możliwe jest objęcie gospodarstwa programem doradczym i realizowanie usługi dodatkowej np. "Restrukturyzacja małych gospodarstw" lub "Ocena dostosowania do norm i wymogów wzajemnej zgodności"?

Tak. Jednakże kwestia ta pozostaje w kompetencji CDR i wiąże się ze szkoleniem z danej metodyki.

Pytanie 29
Zgodnie z metodyką ogólną w przypadku, gdy rolnik zwróci się pomoc o wypełnienie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, doradca zobowiązany jest do udzielenia takiej pomocy.   W związku z faktem, że Ośrodki doradztwa wykonują takie zadania odpłatnie, prosimy o informację czy taka usługa powinna być wykonana dla rolnika objętego usługami doradczymi bezpłatnie?   Czy dotyczy to również wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych lub w ramach działania rolnictwo ekologiczne?

Zgodnie z zapisami "Metodyki doradzania - część ogólna" w przypadku, gdy rolnik w trakcie realizacji programu doradczego zwróci się z prośbą o pomoc przy wypełnieniu wniosku elektronicznego o przyznanie płatności bezpośrednich, doradca zobowiązany jest do udzielenia mu takiej pomocy nieodpłatnie. Natomiast w przypadku innych wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach PROW na lata 2014 - 2020 doradca również musi udzielić  pomocy rolnikowi w jego wypełnieniu ile wymaga tego metodyka danej usługi doradczej. 

Jednakże należy zwrócić uwagę, że w przypadku elektronicznego wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich doradca jest zobowiązany do udzielenia pomocy przy wypełnieniu takiego wniosku a nie jest to sama usługa wypełnienia takiego wniosku.

Pytanie 30
Czy w dokumentacji dotyczącej np. Informacji o gospodarstwie, rolniku, i analizie możliwości rozwoju (załącznik 1 do metodyki ogólnej) oraz w umowie zawieranej z rolnikiem koniecznym jest podawanie i uzupełnianie NIP-u? Czy wzór umowy z rolnikiem na świadczenie usług będzie narzucony przez ARiMR? Czy ODR może korzystać ze swoich wzorów?

ARiMR nie narzuca w SIWZ wzoru umowy pomiędzy usługodawcą a rolnikiem. ODR-y mogą korzystać z własnych wzorów. Należy jednocześnie pamiętać, że metodyka ogólna, opracowana przez CDR określa jedynie minimalny zakres umowy, tj.:

Umowa o świadczenie usług doradczych powinna zawierać, co najmniej:

 1. datę i miejsce jej zawarcia,
 2. oznaczenie podmiotów zawierających umowę,
 3. zakres kompleksowego programu doradczego - załącznik nr 2,
 4. określenie warunków oraz terminu wykonania kompleksowego programu doradczego,
 5. zasady dotyczące zmian w wykonaniu umowy, rozwiązania umowy,
 6. klauzulę poufności

Pytanie 31
Brak edytowalnej wersji załączników do umowy o przyznanie pomocy i o płatność z ARiMR (np. załącznik nr 3 do umowy o przyznanie pomocy Ramowy program doradczy, załącznik nr 4 Ankieta, Wniosek o płatność, załącznik nr 1 Sprawozdanie częściowe z realizacji operacji (składane wraz z wnioskiem o płatność pośrednią), załącznik nr 2 do wniosku o płatność Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji (składane wraz z wnioskiem o płatność końcową) , załącznik nr 3 do wniosku o płatność Oświadczenie o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego, Załącznik nr 4a do wniosku o płatność Lista zawartych umów z odbiorcami programów doradczych).

Wzory edytowalne są ogólnie dostępne w poniższej lokalizacji:
http://archiwum.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-21-wsparcie-korzystania-z-uslug-doradczych-w-ramach-dzialania-uslugi-doradcze.html

Pytanie 32
Czy na wszystkich dokumentach (załączniki, listy sprawdzające), które znajdują się na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego (adres: www.cdr.gov.pl/113-uslugi-doradcze-prow) wymagane będzie stosowanie logotypów?

Na potrzeby rozliczenia realizacji operacji nie będzie wymagane stosowania logotypów na wszystkich dokumentach.

Pytanie 33
Kiedy i gdzie dostępne będą listy sprawdzające do świadczonych usług?

Listy sprawdzające dla poszczególnych usług doradczych są zamieszczone na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w strefie doradcy pod ikoną "Doradca Rolniczy" - "Usługi doradcze PROW 2014-2020"
Link do list sprawdzających:  https://www.cdr.gov.pl/113-uslugi-doradcze-prow.

Pytanie 34
Zgodnie z punktem 2.4 SIWZ (str. 3): "Każda cześć zamówienia stanowi operację obejmującą odbiorców usług doradczych, prowadzących gospodarstwa rolne, których siedziby w rozumieniu przepisów (...) znajdują się na obszarze podregionu, którego dotyczy dana operacja".
W związku powyższym, do jakiego podregionu zakwalifikujemy rolnika, który zameldowany jest np. w podregionie bydgosko-toruńskim, a gospodarstwo położone jest na terenie podregionu inowrocławskiego? Czy bierzemy pod uwagę adres zameldowania rolnika czy adres pod którym znajduje się gospodarstwo? Jaki adres uznajemy za siedzibę gospodarstwa?

Informujemy, że przy zakwalifikowaniu rolnika do danego podregionu bierzemy pod uwagę na jakim  obszarze podregionu, którego dotyczy dana operacja położone jest gospodarstwo rolne, nie zaś adres zameldowania rolnika. W podanym przypadku wskazany rolnik powinien być zakwalifikowany do podregionu inowrocławskiego.

Pytanie 35
Czy wiek rolnika "nie ukończyli 40 roku życia" liczy się na dzień składania oferty przetargowej, czy przez cały okres realizacji operacji, czyli na dzień składania oferty jest to 37 lat.

Wiek rolnika "nie ukończyli 40 roku życia" liczy się na dzień składania Ramowego programu doradczego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji informuje, że materiały (aplikacje do sporządzania planu nawożenia, listy sprawdzające i załączniki, metodyki) oraz odpowiedzi na pytania do metodyk doradzania umieszczane są na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakładce: https://www.cdr.gov.pl/113-uslugi-doradcze-prow.