Poddziałanie: 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców

Oferty na realizację szkoleń dla doradców w formie studiów podyplomowych można składać do dnia 23.09.2021 r. do godziny 11: 00 na platformie zakupowej - otwórz

Nazwa działania

Działanie: M02 - Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
Poddziałanie: 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców

Cel realizacji działania

Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Cel szczegółowy

Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Budżet
75 002 515  euro dla całego działania M02 w okresie 2014-2020, w skład którego wchodzą dwa poddziałania:

  • 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych
  • 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców

Beneficjent działania

Pomoc, o której mowa w § 1, zwana dalej "pomocą", jest przyznawana dostawcy szkolenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), na operację polegającą na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla osób zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów.

Zakres pomocy    

Realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników lub właścicieli lasów.

Pomoc jest przyznawana na operację:

1. która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

2. która zostanie zrealizowana do dnia 30 czerwca 2025 r.;

3. polegającą na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla doradców, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach, w zakresie objętym operacją;

4. która będzie realizowana na podstawie programu szkoleń obejmującego w szczególności:

a)    szczegółowy zakres szkoleń,
b)    terminy przeprowadzenia szkoleń,
c)    liczbę i wymiar godzinowy szkoleń
d)    liczbę doradców, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach,
e)    liczebność pojedynczej grupy doradców, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach,
f)    formę przeprowadzanych szkoleń,
g)    wskazanie wyposażenia bazy dydaktyczno-lokalowej, w tym miejsc, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program szkolenia przewiduje realizację takich zajęć w ramach operacji
- w odniesieniu do każdego z zakresów tematycznych szkoleń objętych operacją.

Forma i wysokość pomocy

Środki finansowe na realizację operacji przyznawane są w wysokości określonej w umowie.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli:

1. beneficjent zrealizował operację lub jej etap, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu oraz w umowie:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, i nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową określonego w umowie,
b) zgodnie z programem szkoleń, o którym mowa w § 5 pkt 4;

2. beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3. beneficjent udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu;

4. koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

5. Koszty uczestnictwa każdego z doradców, którzy będą uczestniczyć w każdym ze szkoleń realizowanych w ramach Programu, podlegają sumowaniu, a suma tych kosztów nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro za trzy lata szkolenia doradców w odniesieniu do wszystkich doradców reprezentujących jeden podmiot doradczy.

6. Pomoc jest wypłacana w złotych, a jej przeliczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 34 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.).

Dokumenty - otwórz

Legislacja

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 poz. 541 z późn. zm.);

2. Ustawa 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 13 marca 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 poz. 182 i 904),

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. z 2019 poz. 867).