Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020

W dniu 24.07.2020  r. na stronie internetowej ARiMR w zakładce przetargi na Platformie zakupowej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020." wszczętym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - otwórz ogłoszenie

Zamówienie realizowane jest w związku z wdrażaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania 2.3. „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020 ukierunkowana jest m.in. na zagadnienia związane z sektorem rolnym w aspekcie jego funkcji gospodarczych i środowiskowych. W tym kontekście zasadnicze znaczenie dla rozwoju sfery rolnictwa ma wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo. System doradztwa rolniczego ma stanowić ogniwo pośrednie pomiędzy ośrodkami naukowymi a sferą rolnictwa. Poprzez indywidualne doradztwo, uwzględniające konkretne potrzeby rolników, dostarczana będzie praktyczna i aktualna wiedza sprzyjająca wzrostowi innowacyjności gospodarstw. Podjęte też będą działania na rzecz rozwijania wiedzy i umiejętności doradców. W ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” osoby zawodowo świadczące usługi doradcze na rzecz rolników i właścicieli lasów będą mogły zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla 210 doradców (105 doradców na kierunku- Rolnictwo, i 105 doradców na kierunku - Ekonomika gospodarstwa rolnego). Zamówienie podzielone jest na 6 części.

  1. Część 1 zamówienia: Studia podyplomowe o kierunku – Rolnictwo – realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
  2. Część 2 zamówienia: Studia podyplomowe o kierunku – Rolnictwo – realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.
  3. Część 3 zamówienia: Studia podyplomowe o kierunku – Rolnictwo – realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: podkarpackiego i lubelskiego.
  4. Część 4 zamówienia: Studia podyplomowe o kierunku – Ekonomika gospodarstwa rolnego – realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego.
  5. Część 5 zamówienia: Studia podyplomowe o kierunku – Ekonomika gospodarstwa rolnego – realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego.
  6. Część 6 zamówienia: Studia podyplomowe o kierunku – Ekonomika gospodarstwa rolnego – realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: lubelskiego i podkarpackiego

Dokumenty:
1. Wzór umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami:

Wzór umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

2. Formularz wniosku o płatność z załącznikami. Instrukcja wypełnienia: Uprzejmie prosimy o wypełnianie dokumentów rozmiarem czcionki nie mniejszym niż 9 pkt.

Wniosek o płatność z załącznikami wersja edytowalna - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz