Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020

W dniu 12 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej ARiMR w zakładce przetargi na Platformie zakupowej zostało opublikowane ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym z zastosowaniem przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne (Dział III, Rozdział 6 ustawy) na "wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych" wszczętym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - otwórz ogłoszenie

Zamówienie realizowane jest w związku z wdrażaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania 2.3. „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020 ukierunkowana jest m.in. na zagadnienia związane z sektorem rolnym w aspekcie jego funkcji gospodarczych i środowiskowych. W tym kontekście zasadnicze znaczenie dla rozwoju sfery rolnictwa ma wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo. System doradztwa rolniczego ma stanowić ogniwo pośrednie pomiędzy ośrodkami naukowymi a sferą rolnictwa. Poprzez indywidualne doradztwo, uwzględniające konkretne potrzeby rolników, dostarczana będzie praktyczna i aktualna wiedza sprzyjająca wzrostowi innowacyjności gospodarstw. Podjęte też będą działania na rzecz rozwijania wiedzy i umiejętności doradców. W ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” osoby zawodowo świadczące usługi doradcze na rzecz rolników i właścicieli lasów będą mogły zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla 528 (słownie: pięciuset dwudziestu ośmiu) doradców (183 doradców na kierunku – Rolnictwo ekologiczne, 145 doradców na kierunku – Rolnictwo i 200 doradców na kierunku – Ekonomika gospodarstwa rolnego). Zamówienie podzielone jest na 15 części, w następującym zakresie tematycznym i terytorialnym:

1.    Część nr 1 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku - Rolnictwo ekologiczne – realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego;
2.    Część nr 2 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Rolnictwo ekologiczne – realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego;
3.    Część nr 3 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Rolnictwo ekologiczne – realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: mazowieckiego i łódzkiego;
4.    Część nr 4 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Rolnictwo ekologiczne – realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego;
5.    Część nr 5 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Rolnictwo ekologiczne – realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: lubelskiego i podkarpackiego;
6.    Część nr 6 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Rolnictwo
– realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;
7.    Część nr 7 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Rolnictwo
– realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;
8.    Część nr 8 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Rolnictwo
– realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego;
9.    Część nr 9 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Rolnictwo
– realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: podkarpackiego i lubelskiego;
10.    Część nr 10 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Ekonomika gospodarstwa rolnego – realizowane na terenie makroregionu, składającego się
z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego;
11.    Część nr 11 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Ekonomika gospodarstwa rolnego – realizowane na terenie makroregionu, składającego się
z województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego;
12.    Część nr 12 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Ekonomika gospodarstwa rolnego – realizowane na terenie makroregionu, składającego się
z województw: mazowieckiego i łódzkiego;
13.    Część nr 13 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Ekonomika gospodarstwa rolnego – realizowane na terenie makroregionu, składającego się
z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego;
14.    Część nr 14 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Ekonomika gospodarstwa rolnego – realizowane na terenie makroregionu, składającego się
z województw: lubelskiego i podkarpackiego;
15.    Część nr 15 zamówienia: studia podyplomowe o kierunku – Ekonomika gospodarstwa rolnego – realizowane na terenie województwa kujawsko
-pomorskiego.

Dokumenty:

1.    Wzór umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami:

Wzór umowy o przyznaniu pomocy - otwórz (wersja. pdf)
Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz (wersja. xls)
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz (wersja. docx)
Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz (wersja. pdf)

2.    Formularz wniosku o płatność z załącznikami. Instrukcja wypełnienia: Uprzejmie prosimy o wypełnianie dokumentów rozmiarem czcionki nie mniejszym niż 9 pkt.

Wniosek o płatność z załącznikami wersja edytowalna - otwórz (wersja. xls)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – otwórz (wersja. pdf)