Poddziałanie: 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców

Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020

W dniu 04.04.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej ARiMR w zakładce przetargi na Platformie zakupowej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu o wartości powyżej 135 000 € prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020." wszczętym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53) - otwórz ogłoszenie

Zamówienie realizowane jest w związku z wdrażaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania 2.3. „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020 ukierunkowana jest m.in. na zagadnienia związane z sektorem rolnym w aspekcie jego funkcji gospodarczych i środowiskowych. W tym kontekście zasadnicze znaczenie dla rozwoju sfery rolnictwa ma wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo. System doradztwa rolniczego ma stanowić ogniwo pośrednie pomiędzy ośrodkami naukowymi a sferą rolnictwa. Poprzez indywidualne doradztwo, uwzględniające konkretne potrzeby rolników, dostarczana będzie praktyczna i aktualna wiedza sprzyjająca wzrostowi innowacyjności gospodarstw. Podjęte też będą działania na rzecz rozwijania wiedzy i umiejętności doradców. W ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” osoby zawodowo świadczące usługi doradcze na rzecz rolników i właścicieli lasów będą mogły zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla 4 246 (słownie: czterech tysięcy dwustu czterdziestu sześciu) doradców. Zamówienie podzielone jest na 14 części w następującym zakresie tematycznym i terytorialnym:

1. Część nr 1 zamówienia - „Integrowana ochrona roślin” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego;

2. Część nr 2 zamówienia - „Integrowana ochrona roślin” na terenie województwa mazowieckiego;

3. Część nr 3 zamówienia - „Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego;

4. Część nr 4 zamówienia - „Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian” na terenie województwa mazowieckiego;

5. Część nr 5 zamówienia - „Higiena, „Bioasekuracja” i dobrostan w gospodarstwach rolnych, jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego;

6. Część nr 6 zamówienia - „Higiena, „Bioasekuracja” i dobrostan w gospodarstwach rolnych, jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” na terenie województwa mazowieckiego;

7. Część nr 7 zamówienia - „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego;

8. Część nr 8 zamówienia - „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” na terenie województwa mazowieckiego;

9. Część nr 9 zamówienia - „Rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego;

10. Część nr 10 zamówienia - „Rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej” na terenie województwa mazowieckiego;

11. Część nr 11 zamówienia - „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego;

12. Część nr 12 zamówienia - „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie” - na terenie województwa mazowieckiego;

13. Część nr 13 zamówienia - „Ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego;

14. Część nr 14 zamówienia - „Ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych” - na terenie województwa mazowieckiego.

Dokumenty:

1. Wzór umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami:

Wzór umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

Załącznik nr 7 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

Załącznik nr 8 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

2. Formularz wniosku o płatność z załącznikami. Instrukcja wypełnienia: Uprzejmie prosimy o wypełnianie dokumentów rozmiarem czcionki nie mniejszym niż 9 pkt.

Uwaga: W dniu 12.11.2019 r. został zmieniony formularz o płatność i instrukcji wypełniania wniosku o płatność

Wniosek o płatność z załącznikami wersja edytowalna - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – otwórz