Poddziałanie 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Dla poddziałania Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacja nabory zostały już zakończone a środki finansowe zakontraktowane.

Lokalne Grupy Działania, podpisały już umowy ramowe, otrzymały prefinansowanie i są w trakcie realizacji naborów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz operacji własnych w ramach poddziałania 19.2 i 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.