Poddziałanie 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego poddziałania jest przyznawane na operacje, w zakresie:

  • wznowienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
  • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich";
  • zachowania dziedzictwa lokalnego;
  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
  • promowania obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości;
  • stworzenia warunków o rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Beneficjent

Lokalna Grupa Działania (LGD), której lokalna strategia rozwoju (LSR) została wybrana do realizacji
i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Forma pomocy

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków.

Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1. w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy:

a) najmu sprzętu lub pomieszczeń,

b) zakupu usług,

2. w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy:

a) ogólne,

b) zakupu robót budowlanych lub usług,

c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia, sprzętu lub nieruchomości;

e) zakupu nowych maszyn, wyposażenia lub sprzętu, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty;

f) zakup rzeczy innych niż wymienione w lit. e, w tym materiałów,

g) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, związanych z pracą osób koordynujących realizację projektu współpracy, a także inne koszty ponoszone przez LGD uczestniczące w realizacji operacji na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych osób

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Przyznanie pomocy na operację polegającą na przygotowaniu albo realizacji, albo przygotowaniu połączonym z realizacją jednego projektu współpracy może być przedmiotem wyłącznie jednego postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, niezależnie od liczby LGD uczestniczących w realizacji operacji.

Nabór wniosków

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba LGD, która jest umocowana do działania w imieniu pozostałych LGD uczestniczących w realizacji operacji. Pierwszy wniosek o przyznanie pomocy można złożyć nie wcześniej niż w dniu, w którym został dokonany wybór LSR, tj. wybór LSR jest dokonywany w drodze uchwały komisji.

Wnioski o przyznanie pomocy na operację polegające na:

  • przygotowaniu projektu współpracy można składać w terminie do dnia 31 marca 2021 r.
  • realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy można składać w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1839) - otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz