Pytania i odpowiedzi dotyczące działania "Współpraca" PROW 2014-2020

Wsparcie w ramach ww. działania reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 25 i 669), zwane w treści "rozporządzeniem".

Użyte skróty:

Agencja - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ZRF - Zestawienie rzeczowo-finansowe
Nr CRP - Centralny Rejestr Przedsiębiorców
Nr identyfikacyjny EP - Numer identyfikacyjny, nadany przez ARiMR na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Przyznanie pomocy - otwórz

Rozliczanie projektów - otwórz