Działanie 16 Współpraca nabór 2018 r.

Uwaga! Uchylone przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców https://archiwum.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html

Ważna Informacja dla potencjalnych wnioskodawców II naboru wniosków działania M16 Współpraca - otwórz

Uwaga! Uchylone przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - otwórz

Szanowni Państwo,
w związku z trwającą weryfikacją dokumentów aplikacyjnych podkreślamy, że zgodnie z przepisami prawa, można tylko raz złożyć uzupełnienia dokumentacji na wezwanie pracownika oceniającego wniosek. Dlatego przypominamy o konieczności dołączania do wniosku kopii ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

Cel realizacji działania

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest: opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Beneficjent działania

Grupa operacyjna EPI, która:

 1. składa się, z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

  •  rolnicy,
  • właściciele lasów - w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650 i 651),
  • jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) oraz uczelnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
  • przedsiębiorcy,
  • podmioty świadczące usługi doradcze

Zakres pomocy

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty:

 1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 2. zakupu lub instalacji:

  • nowych maszyn lub urządzeń,
  • nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań stosowanych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji,
  • wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,

 3. ogólne, do których zalicza się:

  • sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
  • związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
  • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

   • kosztorysów,
   • projektów technologicznych lub budowlanych,
   • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
   • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
   • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;
   • opinii o innowacyjności przedmiotu operacji,

 4. badań, do których zalicza się koszty:

  • zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;
  • zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej, jeżeli te materiały, podzespoły i elementy po stworzeniu tego prototypu lub instalacji będą stanowić ich część składową;
  • dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;
  • ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;
  • ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego niezbędnych do realizacji operacji;
  • wynagrodzenia pracowników podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej wchodzących w skład grupy operacyjnej, będących osobami bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonaną pracą, wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą,

 5. kosztów bieżących, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, zwanych dalej „kosztami bieżącymi”, w formie ryczałtu.

Koszty uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione:

 • od dnia zawarcia umowy i jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych - od  dnia 1 stycznia 2014;
 • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy przepisy te nie mają zastosowania oraz wartość danego zadania przekracza 30 000 euro - w wyniku wyboru wykonawcy z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru;
 • w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu kosztów kwalifikowalnych (refundacja) oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 5 500 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do:

 • kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 000 000 zł,
 • kosztów ogólnych limit ten wynosi 500 000 zł.

Z tym, że koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20 % sumy pozostały kosztów kwalifikowalnych.

Poziom pomocy

 • w przypadku kosztów ogólnych - 100% kosztów kwalifikowalnych
 • w przypadku kosztów badań - 90% kosztów kwalifikowalnych
 • w przypadku kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia - 50% kwalifikowalnych 
 • koszty bieżące, w formie ryczałtu, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia (inwestycyjnych), i kosztów badań oraz związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia

Warunki kwalifikowalności

Pomoc przysługuje według kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach, ustalonej przez Agencję, przy zastosowaniu kryteriów wyboru, które są określone szczegółowo w § 12 ust. 2 rozporządzenia.

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia działania Współpraca, zgodnie
z projektem rozporządzenia wykonawczego:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji, dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali Agencji.
 2. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali i oddziałach Agencji, informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.
 3. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.
 4. Prezes Agencji, w terminie 7 miesięcy od dnia zakończenia terminu składania wniosków, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.
 5. Sporządzenie listy rankingowej operacji - kolejność przyznawania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
 6. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, pierwszeństwo w kolejności przysługiwania pomocy przysługuje operacjom o niższej wartości wnioskowanej kwoty pomocy.
 7. Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 24 punkty.
 8. W terminie 60 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o kolejności przysługiwania pomocy Agencja:

  1. wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;
  2. informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

 9. Złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 10. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a przypadku, gdy ze względu na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie - 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 11. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia plus dwukrotne uzupełnienia (14 dni od dnia doręczenia wezwania) i dokonuje wypłaty środków z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność.
 12. Wydłużenia terminów - Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.
 13. Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność końcową po upływie wyznaczonych terminów, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2022.

Harmonogram naboru wniosków - otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Legislacja:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi  z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej(Dz. U. poz. 396) - otwórz
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1226) - otwórz
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1683) - otwórz

Podstawowe informacje w zakresie tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych w ramach działania "Współpraca" PROW 2014-2020 - otwórz

Baza projektów grup operacyjnych EPI na szczeblu Unii Europejskiej - otwórz

Baza danych zawiera również informacje na temat projektów naukowo-badawczych, zachęcamy krajowe grupy operacyjne EPI do zarejestrowania się w powyższej bazie.